onsdag, september 26, 2012

Driftnämnden Närsjukvård begär plan för minskning av hyrläkare

Idag hade Driftnämnden Närsjukvård sammanträde i Laholm.

På dagordningen fanns åter ett ärende om hyrläkare.

Vid sammanträdet i december 2011 satte nämnden i full enighet ett tak 20 miljoner för användandet av inhyrda läkare. Taket har spruckit och det ser ut som det blir lika mycket 2012 som 2011.

Nämnden beslutade idag att höja taket till 32 miljoner för 2012. I princip samma belopp som det slutade på 2011.


Nämnden uttalade också som en riktlinje att förvaltningen vid varje tillfälle skall pröva annan lösning än inhyrning av läkare.

Och sedan kom det viktigaste beslutet att nämnden uppdrog åt förvaltningschefen att snarast återkomma med förslag på hur användandet av hyrläkare skall kunna minska både på kort och lång sikt. Ärendet skall återredovisas senast i december 2012.

Användandet av hyrläkare måste ner kraftigt för att nämndens ekonomi inte skall äventyras. Därför är det viktigt att inhyrning av läkare minskar rejält.

På medellång sikt måste Landsting/Regioner ha en gemensam hållning. Agera på lika sätt.
På lång och kort sikt skall Region Halland vara en attraktiv arbetsplats så att t.ex ST läkare vill stanna.

Förvaltningen har nu att se över olika förslag och redovisa dem så att vi redan 2013 ser en minskning av hyrläkare i Närsjukvården.

Tandvårdstaxa som kan bli lyft för Folktandvården

År 2011 fick inte Folktandvården i Region Halland höja taxan. År 2012 höjdes den väldigt lite.

Det innebär att det har varit svårt att genomföra behövlig fortbildning samt förnyelse av klinikerna. Men vi har, enligt DN/Ikano bank, haft Sveriges lägsta tandvårdstaxa.

Driftnämnden Närsjukvårds AU har när vi haft dialog med Regionstyrelsen och Hälso och sjukvårdsstyrelsen påpekat att taxan måste höjas.

Under 2012 klarar sig Folktandvården genom att vi fått använda 8 miljoner ur tidigare överskott men så kan man inte göra varje år.

I arbetet inför 2013 har vi fått gehör.

Ett förslag har tagits fram som innebär en intäktsökning på ca: 8 miljoner.

Idag att Driftnämnden Närsjukvård taxan på remiss och tillstyrkte den. Jag har stor förhoppning om att detta också blir Regionfullmäktiges beslut den 7 november.

Ekonomi på väg mot balans?

Idag vid Driftnämnden Närsjukvårds möte i Laholm presenterade Närsjukvården i Region Halland förvaltningens uppföljningsrapport för andra tertialet 2012.

Prognosen för innevarande år är - 3 miljoner för vårdcentralerna och - 500 tkr för tandvården. (Då har tandvården fått använda 8 miljoner av tidigare överskott till utbildningsinsatser)

Driftnämnden beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till ytterligare åtgärder för att stärka förvaltningens ekonomi och möjliggöra prioriterade satsningar för framtiden.

Rubriken kanske är optimistisk, med eller utan frågetecken, men det vidtas nu åtgärder som kommer ge effektiviseringar.

För att kunna göra framtidssatsningar räcker det inte med balans utan det måste finnas ett överskott. Ett överskott som alltså återinvesteras i verksamheten.

Därför gavs uppdraget att förvaltningschefen återkommer med ytterligare förslag.


söndag, september 23, 2012

Politisk vilde i Regionfullmäktige

Häromdagen skrev jag ett inlägg med anledning av att Sverigedemokraterna uteslutit gruppledaren i Kungsbacka, Mattias From.

Jag avslutade med:

"Hoppar någon annan av i Kungsbacka eller Region Halland?"

Skälet var att Mattias From och Dag Windefjord var de som stod på SD: lista och drev valkampanjen. Jag såg dem också lämna ett möte i stadshuset ihop samma dag uteslutningen blev känd.

Och nu har beskedet kommit, Dag Windefjord lämnar SD men sitter kvar som vilde. Vilket innebär att SD nu bara har ett mandat i Kungsbacka, som en person har som aldrig stod på någon listan utan vars namn skrevs in av några personer. Är det demokrati?

Partiet "politiska vildar" börjar nu bli ganska stort i kommunfullmäktige i Kungsbacka. Fem ledamöter av 61 är så kallade vildar. Tre har ju tidigare lämnat det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna.

Dag Windefjord sitter också i Regionfullmäktige i Region Halland vilket innebär att SD i detta fullmäktige numera består av 2 ledamöter och det finns numera en politisk vilde.