Twitter

Följ mig på Twitter. @rydfeldt

lördag, oktober 22, 2016

Om TBC och hälsoundersökningar

Kungsbacka Posten noterade att jag hade blivit taggad i ett flöde på Facebook på en sida som tillhör en ledande moderat i Kungsbacka. Och att jag med fakta hade dödat diskussionen.

Diskussionen hade där börjat gå helt över styr. Flera trodde på allvar på en TBC epidemi i Sverige och Kungsbacka och krävde att alla asylsökande skulle tvångsundersökas.

En insändare i Kungsbacka Posten undrade hur sådant kunde hända. Jag svarar i dagens tidning men samtidigt tror jag det är viktigt att moderaterna, inte bara i Kungsbacka, utan i hela landet håller rent mot sådana åsikter som inte har någon som helst grund i fakta.
Hälsoundersökning
Alternativet är att dessa moderater lämnar sitt parti och går med i Sverigedemokraterna där ingen kommer fråga efter om olika påståenden om flyktingar och asylsökande verkligen stämmer.

Här är dagens insändare och svar i Kungsbacka Posten:


Svar om TBC och hälsoundersökningar

Signaturen ”Undrande Kungsbackabo” frågar i KP 15/10 hur rykten om att flyktingar är smittade med TBC uppstått på en moderat politikers Facebook sida.

Bra fråga. Politiskt aktiva borde ju veta hur man får reda på fakta. Men jag gissar att det är en blandning av fördomar, okunskap, brist på fakta och att man i grupp triggar varandra.

Enligt de siffror jag fått från ansvariga har ett fall av TBC konstaterats de senaste tre åren i Kungsbacka, 2015. I Halland var det 13 fall 2015, varav tre flyktingar.

I Kungsbackafallet gjordes smittspårning men man fann ingen smitta på t.ex. anhöriga.

Ett missförstånd är att de som vid test visar att de någon gång mött tbc också är sjuka och då smittar.
Men dessa personer är helt friska och smittar ej.

På samma FB sida ställdes krav på att tvinga flyktingar till hälsoundersökningar. Sanningen är att alla erbjuds sådan via Närsjukvården och nästan 100 % undersöks. Alla vill ha den undersökningen. De få Närsjukvården inte når beror snarare på bristande rutiner hos ansvariga statliga myndigheter.

Fakta och kunskap är alltid bra att utgå ifrån. Eller som Benjamin Disraeli, brittisk premiärminister sa: ”Att vara medveten om att man inte känner till fakta är ett stort steg mot kunskap”.

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Närsjukvården

Region Halland
tisdag, oktober 18, 2016

Förslag om samarbete mellan akuten i Halmstad och Närsjukvårdens jourmottagning

Antalet som söker akuten på sjukhus i Halland och Sverige ökar ständigt. och det gäller att hitta nya lösningar, samtidigt som patienten får vård på rätt vårdnivå.

Under sommaren gjordes ett samarbete mellan Närsjukvården och Hallands sjukhus Halmstad där kvälls- och helgmottagningen lokaliserades i anslutning till akutmottagningen och där en distriktssköterska förstärkte i bedömningen av patienterna.

Erfarenheterna från samarbetet under sommaren, då 28 % av de som sökte akuten kunde erbjudas vård hos Närsjukvården istället, var mycket goda. Närsjukvården vill nu gå vidare i en längre pilot och testa om vi kan utveckla samarbetet mellan Närsjukvården och Hallands sjukhus i Halmstad.

Det innebär att Kvälls- och helgmottagningen i Närsjukvårdens regi kommer att finnas på sjukhuset i Halmstad under tiden piloten är igång och arbeta tillsammans med sjukhusets akut.
  
I framtidsarbetet i Region Halland är de akuta besöken, eller som det kallas oplanerad vård, väldigt viktigt att hitta bra lösningar för. 

 En del av det här handlar om att skapa en väg in en väg in inom Närsjukvården Halland. 

I piloten ingår att titta närmare på: 

- Vilka kompetenser från närsjukvården ska kvälls- och helgmottagningen bemannas med?
- Vilka tider ska olika kompetenser från närsjukvården finnas på plats?
- Kan man utifrån erfarenheterna hitta nytt arbetssätt?
- Hur skapas tydliga rutiner mellan Hallands sjukhus och närsjukvården

Utmaningen blir att hitta en balans så att vårdcentralen fortfarande blir patientens första val samtidigt som köerna kortas på akuten och utan att man vårdas på fel vårdnivå

Den utvärdering som görs efter avslutad pilot kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med delar inom oplanerad vård.

Förslaget, från arbetsutskottet, kommer upp för beslut vid Driftnämnden Närsjukvårds möte den 27 oktober. 

Socialdemokraterna reserverade sig. Inte förvånande.
  
Socialdemokraterna vill alltid styra patienten. Valfrihet är för dem främmande. Därför har man sagt nej till både vårdval i specialistsjukvården och valfrihet att välja hjälpmedel.

I 30 år har vi försökt att styra patienten bort från akuten och ändå ökar besöken hela tiden. Då är det dags att pröva något nytt.
'
Socialdemokraterna vill uppenbarligen fortsätta att styra patienten fel och saknar lösningar för att minska köerna på akuterna.


onsdag, oktober 12, 2016

Liberalerna säger nej till storregioner i Sverige

Indelningskommittén har föreslagit att riksdagen före valet 2018 fattar beslut om tre nya storregioner:

1.    Norrlands län (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län)

2.    Svealands län (Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län)

3.    Ett utvidgat Västra Götalands län (dagens Västra Götalands län plus Värmlands län)

I ett nästa steg föreslår indelningskommittén att Stockholms och Gotlands län ska slås ihop till en storregion, att Hallands län införlivas i Västra Götaland, att Blekinge län och Skåne län bildar en storregion samt att Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län bildar en storregion.

Regionfrågan har varit ute på ett brett samråd i Liberalerna. Samtliga länsförbund svarade.

Remissvaren visade en tydlig övervikt bland länsförbunden för att säga nej till indelningskommitténs förslag. Detta gällde särskilt de länsförbund som är direkt berörda av de tre storregioner som föreslås inför valet 2018.

Frågan har därefter behandlats i både riksdagsgrupp och partistyrelse.

Jag tycker det är oerhört positivt att Liberalerna har genomfört en ordentlig demokratisk process i frågan och nu tar ställning emot indelningskommitténs förslag om sex storregioner.

Om större regioner skall bildas skall detta komma underifrån och utifrån dessa läns behov och önskemål,

Frågan är om det finns någon majoritet i riksdagen för att genomföra dessa regioner, Vilka partier skall regeringen få stöd ifrån?

Med tanke på det stora motstånd som finns runt om i Sverige verkar det som hela projektet med storregioner håller på att haverera.

Jag är övertygad om att Region Halland klarar sig mycket bra som egen region och kan med invånarnas bästa i fokus fortsätta att samarbeta med våra grannregioner i olika frågor.

måndag, oktober 03, 2016

Nytt lagförslag gör det lättare att inför sprutbyte i Halland

I juni beslöt regionstyrelsen i Region Halland att det skall införas sprutbyte i Halland. Att missbrukare kan byta ut smutsiga sprutor mot nya och därmed skall man förhindra spridning av t.ex Hepatit C och HIV.

Jag skrev om detta i ett inlägg. Tryck här.

I gällande lag har kommunen möjlighet att lägga in veto. Så om ett landsting/region vill införa sprutbyte så kan kommunen säga nej till att det sker just i deras kommun.

Kommunalt veto har hindrat sprutbyte i många kommuner, t.ex Göteborg under många år.

Regeringen föreslår nu att det kommunal vetot tas bort. Man förslår också att åldersgränsen för att byta sprutor sänks från 20 till 18 år.

Jag tror att alla kommuner i Halland hade sagt ja men nu kommer beslutet ligga på Region Halland och närsjukvårdsnämnden som fått regionstyrelsens uppdrag att genomföra projektet.

Kommunerna och deras socialtjänster är givetvis oerhört viktiga i detta arbete som en samarbetspartner, för att få det att fungera och skall givetvis få möjlighet att lämna synpunkter.

Just nu arbetar närsjukvårdens förvaltning att ta fram en plan som skall bli en ansökan om tillstånd till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Min förhoppning är att vi skall kunna starta under 2017.

Länk till regeringens pressmeddelande. Tryck här.

lördag, oktober 01, 2016

Liberalerna vill att alla Öresundståg stannar i Åsa

Jag har tillsammans med Ulrika Landergren haft en insändare. om att alla Öresundståg skall stanna i Åsa, publicerad under veckan i Kungsbacka Posten, Norra Halland och Hallands Nyheter. Med lite förändringar i texten.

Här är en variant.

Fler tågstopp i Åsa för minskad trängsel på tåget

Åsa station har snabbt blivit populär med kapacitetsbrist på tågen som följd.

Ca: 1000 personer kliver av och på i Åsa varje dag. Trots färre stopp än övriga stationer i Halland.

Rena och snygga fordon, och att man får sitta, är oftast ett viktigare skäl än priset när resenärer rangordnar vad som får dem att åka kollektivt.

Liberalerna anser att fler tåg behöver stanna i Åsa.

På morgonen kliver ca: 100 personer på i Åsa vid en avgång. Med fler stopp sprider man ju ut de som reser på flera tåg och det bör ge minskad trängsel.

I förslag till nytt avtal om Öresundstågen tas också Skånetrafiken och Västtrafiks veto bort när det gäller var tåg får stanna.

Trafikverket har också avgörande roll efter som de tar det beslutet om stoppen får plats i tidtabellen.

I skrivelse till Hallandstrafikens styrelse föreslår Liberalerna att VD i Hallandstrafiken får i uppdrag att undersöka möjligheten att alla eller fler Öresundståg stannar vid Åsa station. Kontakter får tas med berörda trafikhuvudmän och med Trafikverket.

Kungsbacka kommun satsar på Åsa. Bra kollektivtrafik  är viktigt för utvecklingen och att det finns stopp på rätt ställen så att man inte behöver stå på tåget för att det redan har blivit fullt i t.ex ÅSA.

Tommy Rydfeldt (L)                                                        Ulrika Landergren (L)
Ledamot i Hallandstrafikens styrelse                               Kommunalråd Kungsbacka


tisdag, september 27, 2016

Kollektivtrafikåkandet fortsätter att öka i Halland och Kungsbacka

Siffrorna till och med juli 2016 visar att kollektivtrafikåkandet fortsätter att öka i Halland.

Region Hallands mål är att resandet skall öka med 5% varje år. Siffran hittills i år är 4,4%. Men då skall man veta att Öresundstågen inte är med, räkning görs på hösten, och att siffran för pendeltåget Kungsbacka till Göteborg är högst osäker.

Ett nytt system för pendeltåget att mäta antalet resande genom att vid dörrarna automatiskt räkna av och påstigande, håller på att trimmas in.

Men vad gäller busstrafiken är det mycket trevliga siffror.

Kungsbacka fortsätter att öka. Stadstrafiken lades om i juni 2015. Ackumulerad resandeökning i år är 46,2% och jämfört med juli 2016 (första månaden med den nya trafiken) är det en ökning med 27,6%.

Stadstrafiken i Halmstad visar en ökning på 4% men där kommer förmodligen en rejäl ökning då trafiken läggs om 2017 när nya bussterminalen är klar.

Stadstrafiken i Falkenbergs ökning är 12,2% och  stadstrafiken i Varberg 33,4%, Jämfört med förra juli en ökning i Varberg med hela 46,5%. I Varberg lades trafiken om i december 2015.

Regionbussar och länståg (exkl Öresundståget) ökar med 3,8%.

Siffrorna visar att det lönar sig att satsat på kollektivtrafiken och försöka få fram attraktiva linjer och avgångstider.

Det är viktigt att fortsätta på den linjen så bussturer anpassas ännu mer till tågen. Men även att områden som byggs ut, t.ex Söder i Halmstad, får kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen.

För Liberalernas del vill vi också utreda möjligheten att alla Öresundståg stannar i Åsa. Kungsbacka kommun satsar på kommundelen och det behövs fler avgångar med avgångar varje halvtimma i rusningstrafik.

Från 11 december blir det också ett extra tåg som går från Varberg på morgonen med avgång 7.05, som stoppar i Åsa 7.20 och sedan går till Göteborg med stopp i Kungsbacka och Mölndal. På eftermiddagen går samma tåg 16.40 från Göteborg med stopp i Åsa 17.12..

Detta tåg, som kommer köras av Västtrafik, är en viktig ökning av kapaciteten, Men med fler tåg som stannar i Åsa sprids de som vill resa ut på fler avgångar.

Liberalerna i Halland eniga om nej till storregioner

Liberalernas partistyrelse har haft ute ett samråd i partiet om hur regionerna och sjukvården skall styras och se ut i framtiden.

Sista dag att svara var 19 september.

Tre alternativ ställdes mot varandra.

Alternativ 1: Regioner ser ut som nuvarande regioner/landsting.


Alternativ 2: Det bildas sex regioner i enlighet med indelningskommittén.


Alternativ 3. Sjukvården förstatligas och regionerna blir kvar med begränsat uppdrag (kollektivtrafik, kultur och regional utveckling)


Liberalerna i Hallands regiongrupp har i full enighet svarat alternativ 1. Regionerna skall se ut som idag. Inga storregioner. Alla kommunföreningar har också valt att lämna egna remissvar.  (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm)

Samtliga kommunföreningar har instämt i regiongruppens yttrande, alternativ 1, vilket innebär bevarande av Halland som egen region.

Det är positivt att partistyrelsen gått ut med detta samråd då det är en viktig fråga hur regioner i allmänhet och sjukvård i synnerhet skall styras och se ut.

Jag är också glad att Liberalerna i Halland visat upp en så stor enighet i att man anser att Halland skall vara kvar som egen region. Inte ser några fördelar med en sammanslagning med Västra Götaland och Värmland och anser att förändringar skall komma underifrån. Det ger våra remissvar en väldig tyngd.

Ingen har heller ansett att förstatligande av sjukvården är en bra lösning men det är viktigt att staten spelar en roll när det gäller den högspecialiserade vården som bara ges på några få ställen i Sverige.


måndag, september 26, 2016

Undersök möjligheten till fler tågstopp i Åsa

Öresundstågen är en framgångssaga. Mer än fördubblat resande sedan 2009.

Öppnandet av Åsa station i december 2013 har visat sig vara rätt beslut.
Stationen har snabbt blivit populär med kapacitetsbrist på tågen som följd.

Kring 1000 personer kliver av och på vid stationen varje dag. Och då har man inte så många stopp som övriga stationer i Halland.

Öresundståg på Åsa station
Komfort, rena och snygga fordon, och att man får sitta, är oftast ett viktigare skäl än priset när resenärer får rangordna vad som får dem att åka kollektivt. 

Liberalernas slutsats är att fler tåg behöver stanna i Åsa.

Det behövs fler tåg och därmed fler sittplatser på sträckan Varberg- Göteborg för att möta nuvarande och framtida efterfrågan. Därför är det positivt att det blir ytterligare ett tåg på morgonen från Varberg från  11 december 2016.

På morgonen kliver ibland ca: 100 personer på i Åsa vid en avgång, vilket givetvis skapar trängsel. Med fler stopp och den nya avgången från december sprider man ju ut de som reser på flera tåg och det bör ge mindre trängsel,.

Vi är medvetna om att i det avtal som finns beträffande Öresundstågen så är utgångspunkten ett stopp per kommun och att övriga trafikhuvudmän, i detta falla Skånetrafiken och Västtrafik, kan lägga in sitt veto mot fler stopp.

Dessutom har Trafikverket en avgörande roll efter som de tar det avgörande beslutet att stoppen får plats i tidtabellen. 

I en skrivelse till Hallandstrafikens styrelse föreslår undertecknad och kommunalrådet Ulrika Landergren (L) i Kungsbacka att VD  i Hallandstrafiken får i uppdrag att undersöka möjligheten att alla eller fler Öresundståg stannar vid Åsa station. Kontakter får då givetvis tas med berörda trafikhuvudmän och med Trafikverket.

I pressmeddelandet säger Ulrika Landergren:

- Kungsbacka kommun satsar på Åsa. Kommunen har köpt mark och det har tagits fram en områdesplan för utbyggnad av både bostäder och verksamheter,

- Ökat resandet med kollektivtrafiken och goda förbindelser är viktigt för hela Kungsbacka . Vi planerar ju också för ökat resande från bland annat Hede men framförallt är det viktigt att det finns stopp på rätt ställen och att man inte behöver stå på tåget för att det redan har blivit fullt i t e x ÅSA, anser Ulrika Landergren.

Svårt att bedöma chanserna att få igenom detta men jag är alltid optimist. Dumt att föreslå något man inte tror är möjligt.. Skulle det bli ett nej till slut har man i alla fall prövat frågan och får koncentrera sig på andra lösningar.


söndag, september 25, 2016

Socialdemokraterna dumpar Miljöpartiet

Två år innan valet meddelar Socialdemokraterna att man 2018 skall gå till val som enskilt parti. Inte begära nytt mandat för den regering man sitter i.

Det måste vara unik att redan i detta läge, två år innan valet, meddela att man inte vill söka nytt mandat för den regering man sitter i och istället börja prata om andra regeringskonstellationer.

Att Socialdemokraterna gärna vill bryta upp blockpolitiken har ett enda skäl. Då skulle det alltid vara en socialdemokratisk statsminister. Det är för dem det yttersta beviset på demokrati.
Maskrosen har börjat att vissna

Allianspartier med mellan 4-10% kommer aldrig sätta sig i en regering med (S). Hur man behandlat Miljöpartiet de senaste två åren avskräcker. Och till skillnad från MP har man ett mer attraktivt alternativ, nämligen en alliansregering.

Varför gör nu (S) detta:

1. Det har varit besvärligt att regera med Miljöpartiet. Ständigt dessa kriser och svekdebatt och ifrågasättande av beslut regeringen tar. Man tappade också två statsråd på vägen.

2. (S) och (MP) står ganska långt i från varandra i många frågor vilket skapar problemen i punkt 1.

3. (S) är vana vid att regera själva och att behöva samordna sig med något annat parti känns konstigt. (S) förstår inte som (M) att regeringspolitiken utgår inte från en procentsiffra. Ni fick 5% och då får ni igenom så mycket, utan alla partier måste vinna på samarbetet vilket innebär att små partier får ofta större genomslag än vad de fått röster för. Men detta gillar eller förstår inte (S)

4. Man vill inte ha ett kamrat grön 4%. Ber (S) och (MP) om förnyat förtroende tillsammans finns risken att (S) väljare ger (MP) stödröster. Jag tror (S) inte har något emot om Miljöpartiet ramlar ur riksdagen. Man tänker i alla fall inte hjälpa dem stanna kvar.

5. Och den viktigaste punkten är; Socialdemokrater gillar egentligen inte Miljöpartiet. De har större förståelse för Vänsterpartiet, speciellt inom facket. Miljöpartiet anses som smygborgerliga men framför allt opålitliga. Det finns många mätningar som visar på att (S)-väljare inte gillar Miljöpartiet. Här är bara en av många. Tryck här.

Och vad svarar Miljöpartiet. Det enda som går att svara.Det är ingen konstigt besked som (S) lämnar och de skall också gå till val som enskilt parti. Men internt måste man rasa över att åter igen bli åsidosatta av sin koalitionspartner.

lördag, september 24, 2016

Corbyn tar Labour mot avgrunden?

Jeremy Corbyn lyckades åter vinna i Labours partiledarval Fick 61,8% av rösterna mot utmanaren Owen Smiths 38,2.

Det är som är positivt är att Labour, precis som övriga partier i Storbritannien, låter medlemmarna välja partiledare. Det är inte indirekta val, valberedningar med kohandel och slutna rum som väljer ledaren.

Man kan ha synpunkter på vilka som får välja i partiledarval, speciellt inom Labour. Det är inte bara medlemmar utan hos Labour registrerade sympatisörer och anslutna supporters som röstar. Och de som inte är medlemmar fullt ut röstar med stor marginal på Jeremy Corbyn.
Jeremy Corbyn. Labourledare.

Möjligheten att råka ut för en kupp är ganska stora.

Men det är ju något man kan lösa i ett svenskt partiledarval. Corbyn har ju inget intresse att ändra dessa regler inom Labour då det är människor på yttersta vänsterkanten, med lösa relationer med Labour, som är hans största stöd.

Den politiska väg Jeremy Corbyn valt är att dra Labour kraftigt åt vänster. Den politiska mitt som Tony Blair erövrade, och som gav han och Labour tre valvinster, har man övergivit.

Det finns redan tecken på att nya konservativa premiärministerns Theresa May försöker manövrera sig mot mitten och ta dessa väljare.

De konservativa leder i opinionsmätningarna med mellan 7-10 %. Den senaste av YouGov ger Konservativa 38% och Labour 31. I några mätningar har Labour varit under 30%. ICM 12 september 12 september Labour på 28%.

Att försöka övertyga väljare som röstade på de Konservativa att de skall rösta på ett Labour som går kraftigt åt vänster och pratar om socialism och förstatliganden, är ett omöjligt projekt.

Det försökte Labour med på 80-talet och man var borta från makten i 18 år.

Risken finns också att de medlemmar och parlamentsledamöter som ser Labour som ett vänster-mitten parti, som på Blairs tid, lämnar partiet.

Det finns säkert några som kan dyka upp hos Liberalerna men mer sannolikt är nog att vi får se ett nytt parti på en slags socialdemokratiskt grund liknande den som partiet hade under Tony Blair och då gick under namnet New Labour.

Värt att notera är också att i de fyllnadsval som har hållits i lokala församlingar sedan september 2015, då Corbyn blev vald, har Labour backat med 2,23%. Stora vinnarna är Liberalerna som ökat med 6,71% och  den stora förloraren är UKIP som minskat med 6,3%.

Kanske börjar väljarna hitta tillbaka till Liberalerna? Vilket skulle vara ett hot mot Corbyn och Labour. Väljare som inte gillar vänstersvängen men inte heller de Konservativa.

Intressant blir också vart UKIP:s väljare tar vägen. Man har ny ledare och stödet för dem verkar sjunka över hela landet.

Jeremy Corbyn tycks dock ingen rubba. Han är mycket tydligt övertygad om att Labour skall vara ett parti på yttersta vänsterkanten. Med en politik som Jonas Sjöstedt skulle uppskatta.

Och sannolikt så är han och partiet i full fart på väg över stupet och mot avgrunden.

fredag, september 23, 2016

Ny avgång Varberg-Göteborg som stannar i Åsa skall lätta på trängseln på Öresundstågen

Idag har Trafikverket fastställt tågplan för 2017.
Det innebär att man beviljat Hallandstrafiken och Västtrafiks ansökan att få "låna" ett tågläge.

Från måndagen den 11 december kommer ett tåg från Västtrafik avgå från Varberg 7.05 med stopp i Åsa 7.20. Det går som ett Öresundståg med stopp i Åsa, Kungsbacka, Mölndal och sedan Göteborg.

På eftermiddagen går det 16.40 från Göteborg med stopp i Åsa 17.12.

Ligger strax under 1000 på- och avstigningar per dag i Åsa på vardagar.

Detta kommer att lätta på trycket något på Öresundstågen som är väldigt fullsatta speciellt på morgonen. 

När tågen kommer till Åsa så är de redan rätt fulla och upp emot 100 personer stiger på.

Öresundståg som kommer från Malmö/Köpenhamn stannar inte Åsa. Ett av skälen är att dessa tåg,enligt det avtal som finns kring tågen, bara skall ha ett stopp i varje kommun.

Trafikverket har också ansett att det inte finns plats i tidtabellen.

Fler stopp får bli en annan fråga.

De tåg som gör Halmstad-Göteborg stannar med de beslutar Hallandstrafiken själva om.

Rolig dag att vara ledamot i Hallandstrafikens styrelse.


lördag, september 17, 2016

Stora regioner eller statlig sjukvård är inte lösningen

Just nu är det ute ett samråd i liberalerna kring framtidens regioner och organiseringen av sjukvården.

I den debatten skrev jag ett inlägg i det liberala nyhetsmagasinet NU på detta tema.

Statlig sjukvård ingen garanti för bättre och jämlik vård

Polisens omorganiseras och slås ihop i stora regioner. Resultatet för polisområde väst är att antalet uppklarade brott minskar med 6 %. Sannolikt är det minskad uppklaring av brott i hela landet.

Stora polisregioner var alltså inte lösningen på polisens problem. Vad säger att sjukvården i stora regioner inte råkar ut för samma problem? Man organiserar ihjäl sig medan man utför mindre och mindre sjukvård.

 Och för de som tror på statlig sjukvård är det också bara att titta på polisen. Statlig sedan sextiotalet och resultatet är nedlagda polisstationer och sämre närvaro utanför större städer. Gigantiska områden skall patrulleras av en bil.

Så statlig styrning av sjukvården är ingen garanti för bättre och jämlik vård över hela landet. Statens hantering av polisen och andra myndigheter talar snarare emot detta.

Liberalerna ska säga nej till storregioner och statlig sjukvård. Diskutera dock gärna hur staten skall bli mer delaktig när det gäller den högspecialiserade vården som kanske bara ges på några få ställen.

Tommy Rydfeldt
Gruppledare
Region Halland
Anpassad sökning