Twitter

Följ mig på Twitter. @rydfeldt

tisdag, september 27, 2016

Kollektivtrafikåkandet fortsätter att öka i Halland och Kungsbacka

Siffrorna till och med juli 2016 visar att kollektivtrafikåkandet fortsätter att öka i Halland.

Region Hallands mål är att resandet skall öka med 5% varje år. Siffran hittills i år är 4,4%. Men då skall man veta att Öresundstågen inte är med, räkning görs på hösten, och att siffran för pendeltåget Kungsbacka till Göteborg är högst osäker.

Ett nytt system för pendeltåget att mäta antalet resande genom att vid dörrarna automatiskt räkna av och påstigande, håller på att trimmas in.

Men vad gäller busstrafiken är det mycket trevliga siffror.

Kungsbacka fortsätter att öka. Stadstrafiken lades om i juni 2015. Ackumulerad resandeökning i år är 46,2% och jämfört med juli 2016 (första månaden med den nya trafiken) är det en ökning med 27,6%.

Stadstrafiken i Halmstad visar en ökning på 4% men där kommer förmodligen en rejäl ökning då trafiken läggs om 2017 när nya bussterminalen är klar.

Stadstrafiken i Falkenbergs ökning är 12,2% och  stadstrafiken i Varberg 33,4%, Jämfört med förra juli en ökning i Varberg med hela 46,5%. I Varberg lades trafiken om i december 2015.

Regionbussar och länståg (exkl Öresundståget) ökar med 3,8%.

Siffrorna visar att det lönar sig att satsat på kollektivtrafiken och försöka få fram attraktiva linjer och avgångstider.

Det är viktigt att fortsätta på den linjen så bussturer anpassas ännu mer till tågen. Men även att områden som byggs ut, t.ex Söder i Halmstad, får kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen.

För Liberalernas del vill vi också utreda möjligheten att alla Öresundståg stannar i Åsa. Kungsbacka kommun satsar på kommundelen och det behövs fler avgångar med avgångar varje halvtimma i rusningstrafik.

Från 11 december blir det också ett extra tåg som går från Varberg på morgonen med avgång 7.05, som stoppar i Åsa 7.20 och sedan går till Göteborg med stopp i Kungsbacka och Mölndal. På eftermiddagen går samma tåg 16.40 från Göteborg med stopp i Åsa 17.12..

Detta tåg, som kommer köras av Västtrafik, är en viktig ökning av kapaciteten, Men med fler tåg som stannar i Åsa sprids de som vill resa ut på fler avgångar.

Liberalerna i Halland eniga om nej till storregioner

Liberalernas partistyrelse har haft ute ett samråd i partiet om hur regionerna och sjukvården skall styras och se ut i framtiden.

Sista dag att svara var 19 september.

Tre alternativ ställdes mot varandra.

Alternativ 1: Regioner ser ut som nuvarande regioner/landsting.


Alternativ 2: Det bildas sex regioner i enlighet med indelningskommittén.


Alternativ 3. Sjukvården förstatligas och regionerna blir kvar med begränsat uppdrag (kollektivtrafik, kultur och regional utveckling)


Liberalerna i Hallands regiongrupp har i full enighet svarat alternativ 1. Regionerna skall se ut som idag. Inga storregioner. Alla kommunföreningar har också valt att lämna egna remissvar.  (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm)

Samtliga kommunföreningar har instämt i regiongruppens yttrande, alternativ 1, vilket innebär bevarande av Halland som egen region.

Det är positivt att partistyrelsen gått ut med detta samråd då det är en viktig fråga hur regioner i allmänhet och sjukvård i synnerhet skall styras och se ut.

Jag är också glad att Liberalerna i Halland visat upp en så stor enighet i att man anser att Halland skall vara kvar som egen region. Inte ser några fördelar med en sammanslagning med Västra Götaland och Värmland och anser att förändringar skall komma underifrån. Det ger våra remissvar en väldig tyngd.

Ingen har heller ansett att förstatligande av sjukvården är en bra lösning men det är viktigt att staten spelar en roll när det gäller den högspecialiserade vården som bara ges på några få ställen i Sverige.


måndag, september 26, 2016

Undersök möjligheten till fler tågstopp i Åsa

Öresundstågen är en framgångssaga. Mer än fördubblat resande sedan 2009.

Öppnandet av Åsa station i december 2013 har visat sig vara rätt beslut.
Stationen har snabbt blivit populär med kapacitetsbrist på tågen som följd.

Kring 1000 personer kliver av och på vid stationen varje dag. Och då har man inte så många stopp som övriga stationer i Halland.

Öresundståg på Åsa station
Komfort, rena och snygga fordon, och att man får sitta, är oftast ett viktigare skäl än priset när resenärer får rangordna vad som får dem att åka kollektivt. 

Liberalernas slutsats är att fler tåg behöver stanna i Åsa.

Det behövs fler tåg och därmed fler sittplatser på sträckan Varberg- Göteborg för att möta nuvarande och framtida efterfrågan. Därför är det positivt att det blir ytterligare ett tåg på morgonen från Varberg från  11 december 2016.

På morgonen kliver ibland ca: 100 personer på i Åsa vid en avgång, vilket givetvis skapar trängsel. Med fler stopp och den nya avgången från december sprider man ju ut de som reser på flera tåg och det bör ge mindre trängsel,.

Vi är medvetna om att i det avtal som finns beträffande Öresundstågen så är utgångspunkten ett stopp per kommun och att övriga trafikhuvudmän, i detta falla Skånetrafiken och Västtrafik, kan lägga in sitt veto mot fler stopp.

Dessutom har Trafikverket en avgörande roll efter som de tar det avgörande beslutet att stoppen får plats i tidtabellen. 

I en skrivelse till Hallandstrafikens styrelse föreslår undertecknad och kommunalrådet Ulrika Landergren (L) i Kungsbacka att VD  i Hallandstrafiken får i uppdrag att undersöka möjligheten att alla eller fler Öresundståg stannar vid Åsa station. Kontakter får då givetvis tas med berörda trafikhuvudmän och med Trafikverket.

I pressmeddelandet säger Ulrika Landergren:

- Kungsbacka kommun satsar på Åsa. Kommunen har köpt mark och det har tagits fram en områdesplan för utbyggnad av både bostäder och verksamheter,

- Ökat resandet med kollektivtrafiken och goda förbindelser är viktigt för hela Kungsbacka . Vi planerar ju också för ökat resande från bland annat Hede men framförallt är det viktigt att det finns stopp på rätt ställen och att man inte behöver stå på tåget för att det redan har blivit fullt i t e x ÅSA, anser Ulrika Landergren.

Svårt att bedöma chanserna att få igenom detta men jag är alltid optimist. Dumt att föreslå något man inte tror är möjligt.. Skulle det bli ett nej till slut har man i alla fall prövat frågan och får koncentrera sig på andra lösningar.


söndag, september 25, 2016

Socialdemokraterna dumpar Miljöpartiet

Två år innan valet meddelar Socialdemokraterna att man 2018 skall gå till val som enskilt parti. Inte begära nytt mandat för den regering man sitter i.

Det måste vara unik att redan i detta läge, två år innan valet, meddela att man inte vill söka nytt mandat för den regering man sitter i och istället börja prata om andra regeringskonstellationer.

Att Socialdemokraterna gärna vill bryta upp blockpolitiken har ett enda skäl. Då skulle det alltid vara en socialdemokratisk statsminister. Det är för dem det yttersta beviset på demokrati.
Maskrosen har börjat att vissna

Allianspartier med mellan 4-10% kommer aldrig sätta sig i en regering med (S). Hur man behandlat Miljöpartiet de senaste två åren avskräcker. Och till skillnad från MP har man ett mer attraktivt alternativ, nämligen en alliansregering.

Varför gör nu (S) detta:

1. Det har varit besvärligt att regera med Miljöpartiet. Ständigt dessa kriser och svekdebatt och ifrågasättande av beslut regeringen tar. Man tappade också två statsråd på vägen.

2. (S) och (MP) står ganska långt i från varandra i många frågor vilket skapar problemen i punkt 1.

3. (S) är vana vid att regera själva och att behöva samordna sig med något annat parti känns konstigt. (S) förstår inte som (M) att regeringspolitiken utgår inte från en procentsiffra. Ni fick 5% och då får ni igenom så mycket, utan alla partier måste vinna på samarbetet vilket innebär att små partier får ofta större genomslag än vad de fått röster för. Men detta gillar eller förstår inte (S)

4. Man vill inte ha ett kamrat grön 4%. Ber (S) och (MP) om förnyat förtroende tillsammans finns risken att (S) väljare ger (MP) stödröster. Jag tror (S) inte har något emot om Miljöpartiet ramlar ur riksdagen. Man tänker i alla fall inte hjälpa dem stanna kvar.

5. Och den viktigaste punkten är; Socialdemokrater gillar egentligen inte Miljöpartiet. De har större förståelse för Vänsterpartiet, speciellt inom facket. Miljöpartiet anses som smygborgerliga men framför allt opålitliga. Det finns många mätningar som visar på att (S)-väljare inte gillar Miljöpartiet. Här är bara en av många. Tryck här.

Och vad svarar Miljöpartiet. Det enda som går att svara.Det är ingen konstigt besked som (S) lämnar och de skall också gå till val som enskilt parti. Men internt måste man rasa över att åter igen bli åsidosatta av sin koalitionspartner.

lördag, september 24, 2016

Corbyn tar Labour mot avgrunden?

Jeremy Corbyn lyckades åter vinna i Labours partiledarval Fick 61,8% av rösterna mot utmanaren Owen Smiths 38,2.

Det är som är positivt är att Labour, precis som övriga partier i Storbritannien, låter medlemmarna välja partiledare. Det är inte indirekta val, valberedningar med kohandel och slutna rum som väljer ledaren.

Man kan ha synpunkter på vilka som får välja i partiledarval, speciellt inom Labour. Det är inte bara medlemmar utan hos Labour registrerade sympatisörer och anslutna supporters som röstar. Och de som inte är medlemmar fullt ut röstar med stor marginal på Jeremy Corbyn.
Jeremy Corbyn. Labourledare.

Möjligheten att råka ut för en kupp är ganska stora.

Men det är ju något man kan lösa i ett svenskt partiledarval. Corbyn har ju inget intresse att ändra dessa regler inom Labour då det är människor på yttersta vänsterkanten, med lösa relationer med Labour, som är hans största stöd.

Den politiska väg Jeremy Corbyn valt är att dra Labour kraftigt åt vänster. Den politiska mitt som Tony Blair erövrade, och som gav han och Labour tre valvinster, har man övergivit.

Det finns redan tecken på att nya konservativa premiärministerns Theresa May försöker manövrera sig mot mitten och ta dessa väljare.

De konservativa leder i opinionsmätningarna med mellan 7-10 %. Den senaste av YouGov ger Konservativa 38% och Labour 31. I några mätningar har Labour varit under 30%. ICM 12 september 12 september Labour på 28%.

Att försöka övertyga väljare som röstade på de Konservativa att de skall rösta på ett Labour som går kraftigt åt vänster och pratar om socialism och förstatliganden, är ett omöjligt projekt.

Det försökte Labour med på 80-talet och man var borta från makten i 18 år.

Risken finns också att de medlemmar och parlamentsledamöter som ser Labour som ett vänster-mitten parti, som på Blairs tid, lämnar partiet.

Det finns säkert några som kan dyka upp hos Liberalerna men mer sannolikt är nog att vi får se ett nytt parti på en slags socialdemokratiskt grund liknande den som partiet hade under Tony Blair och då gick under namnet New Labour.

Värt att notera är också att i de fyllnadsval som har hållits i lokala församlingar sedan september 2015, då Corbyn blev vald, har Labour backat med 2,23%. Stora vinnarna är Liberalerna som ökat med 6,71% och  den stora förloraren är UKIP som minskat med 6,3%.

Kanske börjar väljarna hitta tillbaka till Liberalerna? Vilket skulle vara ett hot mot Corbyn och Labour. Väljare som inte gillar vänstersvängen men inte heller de Konservativa.

Intressant blir också vart UKIP:s väljare tar vägen. Man har ny ledare och stödet för dem verkar sjunka över hela landet.

Jeremy Corbyn tycks dock ingen rubba. Han är mycket tydligt övertygad om att Labour skall vara ett parti på yttersta vänsterkanten. Med en politik som Jonas Sjöstedt skulle uppskatta.

Och sannolikt så är han och partiet i full fart på väg över stupet och mot avgrunden.

fredag, september 23, 2016

Ny avgång Varberg-Göteborg som stannar i Åsa skall lätta på trängseln på Öresundstågen

Idag har Trafikverket fastställt tågplan för 2017.
Det innebär att man beviljat Hallandstrafiken och Västtrafiks ansökan att få "låna" ett tågläge.

Från måndagen den 11 december kommer ett tåg från Västtrafik avgå från Varberg 7.05 med stopp i Åsa 7.20. Det går som ett Öresundståg med stopp i Åsa, Kungsbacka, Mölndal och sedan Göteborg.

På eftermiddagen går det 16.40 från Göteborg med stopp i Åsa 17.12.

Ligger strax under 1000 på- och avstigningar per dag i Åsa på vardagar.

Detta kommer att lätta på trycket något på Öresundstågen som är väldigt fullsatta speciellt på morgonen. 

När tågen kommer till Åsa så är de redan rätt fulla och upp emot 100 personer stiger på.

Öresundståg som kommer från Malmö/Köpenhamn stannar inte Åsa. Ett av skälen är att dessa tåg,enligt det avtal som finns kring tågen, bara skall ha ett stopp i varje kommun.

Trafikverket har också ansett att det inte finns plats i tidtabellen.

Fler stopp får bli en annan fråga.

De tåg som gör Halmstad-Göteborg stannar med de beslutar Hallandstrafiken själva om.

Rolig dag att vara ledamot i Hallandstrafikens styrelse.


lördag, september 17, 2016

Stora regioner eller statlig sjukvård är inte lösningen

Just nu är det ute ett samråd i liberalerna kring framtidens regioner och organiseringen av sjukvården.

I den debatten skrev jag ett inlägg i det liberala nyhetsmagasinet NU på detta tema.

Statlig sjukvård ingen garanti för bättre och jämlik vård

Polisens omorganiseras och slås ihop i stora regioner. Resultatet för polisområde väst är att antalet uppklarade brott minskar med 6 %. Sannolikt är det minskad uppklaring av brott i hela landet.

Stora polisregioner var alltså inte lösningen på polisens problem. Vad säger att sjukvården i stora regioner inte råkar ut för samma problem? Man organiserar ihjäl sig medan man utför mindre och mindre sjukvård.

 Och för de som tror på statlig sjukvård är det också bara att titta på polisen. Statlig sedan sextiotalet och resultatet är nedlagda polisstationer och sämre närvaro utanför större städer. Gigantiska områden skall patrulleras av en bil.

Så statlig styrning av sjukvården är ingen garanti för bättre och jämlik vård över hela landet. Statens hantering av polisen och andra myndigheter talar snarare emot detta.

Liberalerna ska säga nej till storregioner och statlig sjukvård. Diskutera dock gärna hur staten skall bli mer delaktig när det gäller den högspecialiserade vården som kanske bara ges på några få ställen.

Tommy Rydfeldt
Gruppledare
Region Halland

torsdag, september 15, 2016

Närsjukvården i Halland testar vårdmöte på nätet

Under sommaren har Närsjukvården i Region Hallands jourverksamhet samarbetat med framför allt akuten på Hallands sjukhus Halmstad.

En möjlighet för de som sökt akuten har, efter samtal och bedömning, varit att kontakta en läkare på nätet. I detta fall Mindoktor.se.

48 patienter har erbjudits tjänsten och 30 har använt den.

Positivt men det behövs ett större underlag för att bedöma hur man på skall ha vårdmöte på nätet. Vad behöver utvecklas? Nya arbetssätt? Vilka patienter passar det bäst?

Jag har därför som ordförande för Närsjukvården gett förvaltningschefen Kjell Ivarsson i uppdrag att ta fram ett sådant underlag.

Han har därför beslutat att det kommer att ske i form av att det skapas en så kallad pilot där även regionens 24 vårdcentraler kan använda tjänsten. Den kommer att pågå året ut och avslutas i början på januari.

Vilka passar särskilt bra för att använda tjänsten? Förnya recept givetvis.Men också hudåkommor, sår, svullen hand och så vidare. Egentligen allt som man kan ta ett foto av och skicka över eller som ett samtal med patienten, där man ser varandra, kan leda till en bedömning.

Och idag har ju nästan alla en mobiltelefon med kamera som tar bra bilder.
Att kunna se på en bild samtidigt som man både pratar med och ser patienten kan säkert i många fall räcka. Och ibland kanske bara ett samtal,eller skriftlig kontakt, då man via journalen har tidigare sjukdomsbild.

Det är frågor jag hoppas vi skall få bättre svar på.

Nästa vecka har Närsjukvårdens arbetsutskott möte. Förutom vanliga frågor som ekonomin ägnas mötet helt åt digitaliseringen av vården. Tandvård som sjukvård.

Digitaliseringen rullar ut och Halland skall vara med.

Vill du veta mer om vårdmöte på nätet så läs pressmeddelandet från Kjell Ivarsson, Närsjukvården. Tryck här.


måndag, september 12, 2016

Dags att sätta stopp för religiösa friskolor

"En liberal utgångspunkt är att skolan ska vara fri från religiös påverkan."

Ett citat från artikel på DN debatt som undertecknats av Jan Björklund, Gulan Avci, Fredrik Malm och Christer Nylander.

Jag tycker det är ett viktigt liberalt ställningstagande och glad över att man kommer föreslå Liberalernas landsmöte att sätta stopp för nya religiösa friskolor och att de som finns inte får utöka antalet elever.

På sikt, anser jag, bör de avvecklas helt.

Precis som man skriver handlar inte detta om att vara negativ till friskolor. Dessa hotas hela tiden av partierna på vänsterkanten och tyvärr numera även Miljöpartiet. Där är Liberalerna tydliga för friskolor och tar striden.

Det här citatet säger väldigt mycket:

"Alla barn har rätt till en allsidig kunskap baserad på vetenskaplig grund är viktig. Enligt gällande lagstiftning måste även de religiösa friskolorna följa den svenska läroplanens värdegrund. Dilemmat är dock att många föräldrar väljer dessa skolor just för att de vill ge sina barn en kulturell och religiös värdegrund. Det är svårt att med inspektioner motarbeta otillåten religiös påverkan. Hur värderingar förmedlas låter sig inte lätt inspekteras."

Och man skriver vidare:

"Vi kan inte stillasittande se på när barn riskerar att få en allt längre startsträcka in i det svenska samhället. Skolan får aldrig bli en förlängning av föräldrarnas kulturella och religiösa uppfattningar – den svenska skolan ska vara en fristad från just detta. Integrationen börjar i klassrummet i mötet mellan nyanlända elever och det svenska samhället."

Det här förslaget kommer säkert kritiseras från vänsterhåll. De vägrar se att det finns utmaningar i  att integrera nyanlända, och att grundläggande värden som individens frihet och jämställdhet mellan kvinnor och män inte accepteras av alla som kommer till Sverige.

Visa handlingskraft Fridolin - överför elevhälsan till regioner och landsting

Under rubriken " Så ska skolan hantera den växande psykiska ohälsan" på DN debatt, lyckas Gustav Fridolin med konststycket att skriva en hel artikel i ämnet utan att lämna några skarpa förslag.

Det är som vanligt en massa fina ord när Gustav Fridolin skriver men eftersom han aldrig blir konkret betyder dem inte något.

Här är ett exempel:

"När klyftor växer ska skolan överbrygga klyftor. Kärnan i ett kunskapssamhälle är att alla barn, oavsett uppväxtvillkor, ska få en ärlig chans."

Jaha, men hur skall S+MP regeringen uppnå detta? Ja det får vi aldrig reda på.

Han påpekar att skolorna ska få lite, betoning på lite, pengar för att förstärka elevhälsan och plötsligt är bidrag till glasögon och höjt underhållsstöd något som skall förbättra elevernas psykiska hälsa.

Om Fridolin verkligen velat göra skillnad hade han föreslagit att elevhälsan överfördes till sjukvårdshuvudmännen, regioner och landsting. Som har kunskapen när det gäller sjukvård och har det som ett viktigt uppdrag.

Jag respekterar de skolor och rektorer som ser att elevhälsan är något viktigt men för en skola kommer alltid undervisningen att komma först, speciellt när det handlar om pengar.

Landsting/regioner möter barnen från BB till BVC. Men när de börjar skolan blir helt plötsligt kommunernas elevhälsa de som tar över ett stort ansvar. Utan koppling till övriga sjukvården.

De som inte mår bra dyker sedan upp på vårdcentraler och BUP. Inte minst när elevhälsan saknar resurser.

Om man överförde ansvaret till regioner och landsting skulle ett en samlat istället för ett splittrat stöd kunna ges till elever som mår dåligt, med hela sjukvårdens resurser bakom sig.

Och då skulle Gustav Fridolin slippa skriva artiklar som egentligen inte säger någonting.

lördag, september 10, 2016

Kvotering gäller inte (S)-styrelser eller LO styrelsen

Regeringen vill införa kvotering i börsbolagens styrelser.

Såhär motiverar näringsminister Mikael Damberg förslaget i ekot/SR:

Det här är en diskussion vi har haft under flera års tid. Det är både en fråga om konkurrenskraft och framgångsrikt styrelsearbete. Vi har sett att framgångsrika bolagsstyrelser får en bättre dynamik och levererar bättre resultat.

Men det som är så viktigt för bolagsstyrelser gäller inte när det gäller styrelser inom Socialdemokraterna.

En motion  till senaste kongressen krävde kvotering till olika styrelser inom Socialdemokraterna. Men då var man plötsligt inte med längre. Läs artikel i Expressen.

Partistyrelsen skrev:

Att i stadgarna börja reglera hur representation ska se ut i olika forum vore olyckligt. Partistyrelsen menar att om motionsförslagen skulle vinna gehör riskerar vi att i nästa steg skriva in stadgarna om ålderrepresentation, etnisk bakgrund osv. Det skulle leda till detaljstyrande stadgar vilket inte gagnar något organisationsled. Socialdemokraterna ska vara ett representativt parti och här vilar ett stort ansvar på valberedningarna att säkerställa mångfalden när personer utses att företräda partiet i olika organ."

I Byggnads styrelse så duger inga kvinnor
Inom (S) så är kvotering av kön "olyckligt".  Det finns det risk för krav på spridning av ålder och etisk bakgrund om kvotering av kön införs. Utan man litar på valberedningarna att klara mångfalden.

Så det som vore olyckligt inom de socialdemokratiska partiet skall ge "dynamik" i näringslivet? Snacka om dubbelmoral.

Och LO:s styrelse är inte bättre. Styrelsen består enligt hemsidan av 18 ledamöter. Av dem är 14 män och 4 kvinnor. Läs själv.

Om man skall tro näringsminister Mikael Damberg saknar LO:s styrelse dynamik, men det visste vi ju tidigare.

Och styrelsen i Byggnadsarbetarförbundet, se bilden, slår väl alla rekord. 15 män av 15 möjliga. Totalt dynamiklös.

Kan ingen tala om för Mikael Damberg att dubbelmoral är inte dubbelt så bra och att det är bäst att städa framför egen dörr först.

fredag, september 09, 2016

Patienterna i Halland kan nu se sin journal på nätet.

Från den 25 augusti finns nu delar av patientjournalen tillgänglig för invånarna i Halland.

Som en del av den digitaliseringsstrategi som Region Halland driver.
Det som nu kan ses är:

- Vårdkontakt (gjorda och kommande besök i vården)
- Journalanteckningar.
- Diagnoser
- Provsvar från Klinisk kemi (t ex blodprover)
- Vaccinationer. Sedan 10 december 2015 finns barnvaccinationer från  1/3 2013.

Sedan tidigare har man kunnat se sin medicinlista vad som är utskrivet och kvar att hämta.

Enklast att nå uppgifterna är via legitimation med Bank-ID.

Ny information kommer tillföras framöver och det jag tycker är intressant är att man då kan se vem inom sjukvården som loggat in, tittat på journalen och när.

För några år sedan tittade någon olovligt på min journal och det har, kan de som följt media konstatera, hänt lite överallt i Sverige.

Men att hitta dessa olovliga inloggningar har varit svårt. Bara Närsjukvården i Halland, privata och regionens möter ca: 1,5 miljon patienter per år.  Det innebär miljontals korrekta inloggningar och gör det näst intill omöjligt att hitta olovliga via stickprov.

Några saker ses inte.

Journalanteckningar från psykiatrin i Halland kommer inledningsvis att vara undantagna från journalen via nätet. Vissa andra undantag finns också, så exempelvis går det inte heller att ta del av anteckningar om "våldsutsatthet" eller om multidisciplinära konferenser,(läs mer om detta tryck här).

Journal på nätet kan avdramatisera journalen och skapa ökat förtroende samtidigt som det förenklar för patienten. Digitaliseringen inte bara effektiverar vården utan ökar också öppenheten.


tisdag, september 06, 2016

Vad har Halland gemensamt med Värmland?

Jag har skrivit ett antal insändare på samma tema. Vad har olika orter i Halland gemensamt med norra Värmland?

Denna var publicerad i Laholms Tidning.

Vad har Laholm gemensamt med Sysslebäck?

Den av S+MP regeringen tillsatta indelningskommittén har i sitt förslag till regeringen inte med Halland i en storregion med start 2019. Men hotet att vi 2023,skall tvingas in i en region med Västra Götaland och Värmland, kvarstår.

Man frågar sig hur kan man se att Sysslebäck i Värmland och Laholm kan ha något gemensamt? Det är svårt att förstå varför framför allt socialdemokraterna genom civilministerns driver denna fråga så hårt.

Hade man som i Danmark förutsättningslöst tittar på regiongränserna så hade det varit mer begripligt. Om man dessutom hade bett kommittén att föreslå uppgifter som staten kan överlåta till regionen, hade säkert många i alla fall lyssnat.

Men budskapet är att gamla länsgränsen gäller och inga nya uppgifter till regionerna.
På detta sätt löser man inte de problem man säger sig se och vilja lösa.

Liberalerna i Halland säger nej till att Halland skall vara med i en storregion.
Och det kommer vi driva i valet 2018.

Genom att skjuta på eventuell ändrat regionindelning för Halland blir frågan en valfråga. Och de väljare som inte vill se Laholm tillsammans med Sysslebäck kan via röstsedeln till regionvalet markera detta genom att inte rösta på de regeringspartier, som utan lokal förankring, vill driva igenom detta ogenomtänkta förslag.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare
Region Halland

söndag, september 04, 2016

Fördelarna väger över vid digitalisering av vården

Maria Haldesten, ledarskribent på Hallands Nyheter, skrev en ledare, läs här,  om digitaliseringen. Jag tyckte den fokuserade på fel saker och skrev ett svar som tidningen publicerade.

Fördelarna väger över vid digitalisering av vården

Maria Haldesten uttrycker i en ledare i HN 25/8 farhågor med digitaliseringen av vården. Det är framför allt säkerheten vad gäller åtkomsten av patientjournaler hon ser en risk med. Men den har lite med nödvändig digitalisering att göra. Och det är ett vanligt missförstånd att det enbart handlar om säkerhet.

Säkerheten gällande de uppgifter som finns i journalen är lika viktigt oavsett om man digitaliserar vården eller inte. Och att personal olovligen tittar på information, som de inte har behörighet till, har uppmärksammats i många år.

Ett uppmärksammat fall var 1998 då ett statsråd insjuknade och 28 personer som inte var involverade i vården slog på patienten. När patientjournalerna var i pappersform fanns ingen kontroll vilka som läste dem och som med skvaller förde vidare informationen man fick fram. När journalen blir tillgänglig på nätet ger det patienten möjlighet att direkt se vem som loggat in. Är det någon som inte har med patientens vård att göra kan man slå larm om eventuellt dataintrång. Det skapar en säkerhet som stickprov aldrig kan ge.

I Region Halland finns en sammanhållen journal redan idag. Det innebär att kommer man in akut kan behandlande personal direkt se om man haft besvären tidigare, eventuellt tidigare besök, medicinering och vilka diagnoser man då satte. Det ger en kraftigt ökad patientsäkerhet. Via Nationella patientöversikten kan man om man insjuknar i ett annat landsting/region även där läsa nödvändig information.

Digitaliseringen handlar också om att kunna boka tider på webben. Få ett automatiskt frikort när man når högkostnadsskyddet. I hemmet ha automatiskt övervakning av sjukdomstillstånd. Att via elektronisk dosett se till att framför allt multisjuka tar rätt mediciner vid rätt tid och att de verkligen tas.

Jag skulle kunna fortsätta med fler exempel men de ovan visar hur digitalisering både underlättar för patienten och gör vården säkrare.

Konsultföretaget McKinsey har i en rapport beräknat tänkbara vinster med digitalisering av vården till 180 miljarder. Pengar som behövs för att klara vården framöver utan stora skattehöjningar. Jag bagatelliserar inte frågorna kring säkerheten och att uppgifter kommer i fel händer. Men det är viktigt att vi inte av enbart rädsla håller tillbaka digitaliseringen. Fördelarna väger över. Och digitaliseringen räddar liv.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare
Region Halland 

PS! Maria Haldesten svarade. Tryck här. DS!
Anpassad sökning