lördag, maj 26, 2012

Motion om samordnade biljettsystem får svar med konkreta åtgärder

Den 27 februari i år lämnade jag in en motion till regionfullmäktige i Region Halland där jag ville att man gjorde en utredning om möjligheten att samordna Västtrafiks och Hallandstrafikens biljettsystem. Läs mer om motionen här.

Nu har Regionkontoret tittat på detta och vilka möjligheter det finns.

Och återigen är det Västtrafiks hårt kritiserade biljettsystem som är problemet.

Att man har kontoladdning i kombination med check in- check ut. Kunden får inte något kvitto som skulle kunna visas för föraren utan hela resan ligger på kortet tills man checkat ut.

Västtrafiks biljettsystem är en udda fågel som inte kan samordnas med något system. Detta skapar en hel del problem.

Lösningen är absolut inte att Hallandstrafiken byter system. Det går idag att samordna med flera andra län, t.ex Skåne utan förhoppningsvis skall den översyn som Västtrafik gör på grund av all kritik leda till att man hittar lösningar som gör samordning möjlig.

Men en konkret åtgärd blir det till följd av motionen. Dubbla biljettmaskiner kommer sättas in på alla bussar i Kungsbacka och vissa i Varberg. Det löser ju inte problemet men är ett steg på väg.

Man kommer då kunna åka med Hallandstrafikens kort i hela Kungsbacka och den som ofta åker söderut kan välja att använda detta kort. Likaså kommer de som bor i de övriga fem Hallandskommunerna kunna använda sitt kort på enkelt sätt i Kungsbacka.

Motionen behandlas på regionstyrelsen på onsdag den 30 maj och sedan i regionfullmäktige i juni.

Och jag tror fullmäktige kommer ställa sig bakom svaret. Speciellt eftersom jag som motionär är nöjd med den utredning man gjort och de åtgärder som för närvarande vidtas.

Här är yttrandet.

GP

Region Halland i topp när det gäller tillgänglighet i primärvård

I en mätning som gjorts ligger primärvården (vi kallar det närsjukvård) i Region Halland i topp när det gäller tillgänglighet. Mätningen gäller privat som offentlig vård.

98% får träffa en läkare inom sju dagar. Sämst i Sverige är Landstinget Dalarna där motsvarande siffra är 83%.

Undersökningen kan ni se genom att trycka här.

Närsjukvården i Halland har ett ökat tryck på sig. Jämförelse första tertialet 2010 med 2012 har besöken ökat i regionens egna verksamhet med 6,1%. Detta samtidigt som antalet listade patienter minskat med 2,2% och arbetad tid med 2,3%. Vilket ger en produktivitetsökning på ca: 9%.

Bara 2012 är besöken, rensat för bland annat att februari är en dag längre, 2,8% första tertialet jämfört med 2011.

De stora ökningarna står gruppen barn och 70-90 åringarna för. En person som fyllt 80 har ca 4 besök på vårdcentralen varje år. Är man 10-14 år så är motsvarande besök 0,5.

En fyrtioåring gör i snitt 1 besök per år, en femtioåring 1,5 besök, en sextioåring 2 besök en sjuttioåring 3 besök.

Med tanke på att de så kallade fyrtiotalisterna är i åldern 68 till ungefär 60 år så kan man räkna med ökat tryck de närmaste åren vilken kommer bli en utmaning både för närsjukvården och Region Halland i stort. Hur skall resurser för detta fås fram så att den goda tillgängligheten inte går ner?

Jag tror vi måste göra en översyn av hur hälso- och sjukvårdspengen är konstruerad.
Inte så att man lägger in diagnos eller får betalt per besök. Det gör bara befolkningen sjukare på pappret och stimulerar till onödiga besök

Idag är vårdpengen konstruerad enligt följande:

0–6 år, 2,1 vårdpoäng, ersättning 6 195 kr/person
7–64 år, 0,6 vårdpoäng, 1 770 kr/person
65–79 år, 2,0 vårdpoäng, 5 900 kr/ person
80 år och uppåt, 3,0 vårdpoäng, ersättning 8 850 kr/person

Med tanke på olika åldras behov skulle man fundera över att minska ersättningen lite olika för personer mellan 7-40 år och öka för personer över 60 år. Att man har fler åldersgrupper mellan 7-64. Skillnaden för den som är 63 år och 66 år är alldeles för stor.

En mjukare upptrappning från 60 kunde vara en modell.

En förändrad ersättning för olika åldrar ökar i sig inte kostnaden. Det som ökar kostnaden är att fler blir över 65 år och det kommer det att göra även i dagens system.

Jag har inget färdigt förslag utan det måste utredas så vi har alla konsekvenser klara men jag tror frågan måste börja diskuteras på allvar.


onsdag, maj 23, 2012

Åtgärder i Närsjukvården för ekonomi i balans

Vid dagens sammanträde med Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland redovisades åtgärder för att få ekonomin i balans.

Prognosen är ett underskott på minus 3 miljoner för vårdcentralerna och minus 8,5 miljoner för folktandvården.

Förvaltningen har uppdraget att se till att vårdcentralerna går minst +-0 2012. Inför 2013 och 2014 måste verksamheten visa överskott för att nödvändiga satsningar skall kunna göras.

Förmodligen måste det till mer strukturella förändringar. Vad man gör på de olika vårdcentraler och var detta görs.
Tandvården är lite annorlunda. 8 miljoner av underskottet gäller det efterutbildningsprogram, där bland annat sju tandsköterskor utbildas till hygienister, som nämnden beslutade om 2011.

Meningen var att finansiera detta med tidigare överskott. Överskott vi inte kan lämna tillbaka till regionen eftersom man kan inte finansiera t.ex sjukvården med överskott från den affärsdrivande verksamheten som folktandvård.

Inför 2012 ändrades spelreglerna och vi får inte använda tidigare överskott utan tillåtelse av regionstyrelsen. En sådan begäran skickade nämnden till regionstyrelsen vid förra sammanträdet.

På lång sikt måste tandvårdstaxan höjas. En verksamhet som inte kan inrymma nödvändig vidareutbildning inom ordinarie budget på grund av för låg taxa dör långsamt sotdöden.

Satsningen på vårdcentral och folktandvård i Kolla fortsätter

Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland har tidigare fattat ett inriktningsbeslut om att starta en folktandvård och vårdcentral i nya Kolla parkstad.

Vid dagens sammanträde var ärendet uppe på nytt. När man planerar en sådan satsning måste nämnden ha kontrollstationer där projektet konkretiseras och man ger klartecken att gå vidare.

Och nämnden gav klartecken att fortsätta arbetet. Nämnden förutsätter också att vi får använda tidigare överskott för att finansiera eventuellt underskott under uppbyggnadsperioden.

Kolla Parkstad är ett område där 1100 bostäder skall byggas. Det finns redan en hel del bostäder i "gamla" Kolla och på Smekalles äng som nu får nära till sin vårdcentral.
Markarbetena har påbörjats och inflyttning sker vid årsskiftet 2013 och 2014.

Det är kul att Närsjukvården kan satsa i expansiva Kungsbacka.

Området behöver en ny vårdcentral och Kungsbacka behöver Folktandvården.

Det finns bara folktandvård i Åsa och Fjärås. Nu får alla, inte minst i centrala Kungsbacka, chans att gå till folktandvården. Man kommer också kunna teckna frisktandvårdsavtal.

Läs mer om frisktandvårdsavtal här.