fredag, april 20, 2007

Korkat folkpartiförslag att kvotera VAB dagar

En arbetsgrupp i folkpartiet föreslår att man skall kvotera vård av barndagar mellan. Mamman och pappan skall,tvingas vara hemma lika stor tid när ett barn blir sjukt. Referas i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Även om jag är folkpartist finns det bara ett ord att säga. Korkat. Det är ett beslut föräldrar skall ta och inte vi politiker. Sverkers röda tunna är en bra plats för detta förslag.

torsdag, april 19, 2007

Motion: Frihetsmanifest till stöd för den personliga integriteten

Min andra motion till folkpartiets landsmöte handlar om den personliga inegriteten. Jag vill att folkpartiet arbetar fram ett frihetsmanifest.

Till Folkpartiets landsmöte

Motion ang frihetsmanifest

För ett liberalt parti borde den viktigaste frågan vara den enskildes frihet, integritet och valfrihet. Jag tycker inte att folkpartiet alltid levt upp till detta de senaste åren.

I samhället pågår de små stegens inskränkningar av den enskildes frihet. Var för sig kanske harmlösa men ihop ett allvarligt hot mot den personliga integriteten.

En hel del har att göra med den nya tekniken. Hur mycket av den skall vi tillåta inskränka på den enskildes frihet? Hur mycket skall myndigheter, arbetsgivare och andra människor veta om oss? Hur mycket av kontrollsamhälle vill vi ha?

Genom GPS kan arbetsgivare följa var den anställde befinner sig även om det inte är nödvändigt för arbetet. Mobiltelefonföretag vill säkert i framtiden sälja tjänsten att vi kan pejla in var andra personer finns. Givetvis kommer denna tjänst marknadsföras som något man behöver. Men hur känns det för den kvinna som hamnat i ett förhållande där mannen har ett kontrollbehov att veta att han följer varje steg hon tar? Hon kommer knappast lättare ut detta förhållande. Måste alla veta vid varje tillfälle var vi befinner oss?

Myndigheter hittar också på nya saker. Skatteverket skall via ett spindelprogram söka på Internet för att samla uppgifter som kan leda till skatteutredningar. Vem tar ansvar för dessa uppgifter och hur hanteras dem. Var finns det samlade? Hur skyddas oskyldiga som man samlar uppgifter om?

För att jaga skattesmitare är det idag tillåtet i Sverige att utan förvarning, anledning och misstanke göra husrannsakan och granska kassasystem, bokföring, förhöra anställda om hur länge de varit anställda osv. Oftast kallas det operation krogsanering och olika myndigheter har rätt att göra sådana kontroller utan minsta misstanke.

Kommer det att vara en metod som blir tillåten i alla branscher? Kommer myndigheter i framtiden få möjligheter att på samma sätt utan anledning oanmälda besöka enskilda människor för att se om de har svarta pengar gömda hemma, svartsprit, stöldgods eller annat man kan vara ute efter?

Hur mycket samkörningar av uppgifter skall tillåtas? Hur skall dessa lagras så att de inte sprids i onödan? Vem kontrollerar detta?

I andra länder reser man kravet på obligatoriska ID kort. Skall man i framtiden vara tvungen att bära ID kort med sig?

Någonstans måste samhället sätta ner foten och säga att hit men inte längre får vi gå. Bara för tekniken finns måste vi inte använda den om den inskränker på människors frihet.
Vi måste också kunna säga att ändamålen inte helgar medel för att få fast varje skattesmitare eller bidragsfuskare. Personliga integriteten och friheten måste ibland gå före staten och myndigheters insamlande av uppgifter om oss.

Jag anser att det nu för folkpartiet är dags att utarbeta ett frihetsmanifest som inför valet 2010 blir folkpartiet svar på alla de frågor jag ställer i motionen och andra frågor som jag vet finns om hur långt kontrollsamhället får gå.

Yrkande:

att landsmötet beslutar uppdraga åt partistyrelsen att utarbeta ett frihetsmanifest i enlighet med motionens intentioner.

Kungsbacka 2007-04-10

Tommy Rydfeldt
Kungsbacka

Version av samverkansmotion i Hallands Nyheter

En version av vår artikel om samverkan mellan de halländska kommunerna, Landstinget Halland och Region Halland publicerades igår i Hallands Nyheter.

tisdag, april 17, 2007

Artikel i Norra Halland om samverkan

Jag har tidigare redvisat en motion som folkpartiets landstingsgrupp lämnat om samverkan mellan kommuner, landsting och region för att effektivisera verksamheten.

Idag publiceras en insändare i en av tidningarna i Kungsbacka, Norra Halland,där jag och folkpartiets gruppledare Bengt Eliasson skriver om motionen.

Samverkan ger mer för skattepengarna.

För folkpartiet är det alltid viktigt att de skatter som samhället tar ut används på det mest effektivaste sätt och ger bästa samhällsservicen.

Ett sätt är att samverka över kommungränserna och mellan kommuner, landsting och region.

Samlandet av funktioner som varuförsörjning, städ, teknisk service, transport, vaktmästeri, kost och telefoni i Landstingsservice har varit framgångsrikt för Landstinget Halland. Verksamheten har effektiviserats vilket inneburit lägre priser för brukarna och även återbetalning av medel genom en bonus.

Dessa effektiviseringar har resulterat i att sjukhus och vårdcentraler kunnat slussa över pengar från servicefunktioner till vården.

Folkpartiets uppfattning är att man skall gå vidare och se om det går att samverka mellan landstinget, kommunerna och Region Halland i främst servicefunktioner.

Kan man ha samma växel ute i kommunerna? Kan man samordna kosten? Finns det vinster att samordna städ, teknisk försörjning och transporter?

Finns det nya områden att samordna? Kanske man bara skall ha ett lönekontor i hela länet?

Vi är medvetna om att det finns tekniska hinder i vissa fall. Man har olika säkerhetsnivåer, olika programvaror osv.

Samverkan sker redan idag .T.ex. så samarbetar Landstinget Halland och Halmstads kommun när det gäller telefoni. Nu vill vi gå vidare och öka samarbetet.

Folkpartiet har därför i en motion till Landstinget Halland föreslagit en utredning om samverkan i främst servicefunktioner mellan de halländska kommunerna, landstinget och Region Halland. För att ge bättre valuta för våra skattepengarna.

Bengt Eliasson (fp)
Gruppledare i Landstinget Halland

Tommy Rydfeldt (fp)
Ledamot i styrelsen för Landstingsservice

måndag, april 16, 2007

Motion landsmötet- Bosparande

Den 10 april gick motionstiden ut till folkpartiets ladnsmöte. Jag har skickat in två motioner.

Den första handlar om bostadspolitik. Sverige behöver en ny bostadspolitik som tar oss i från den planekonomi som idag stora delar av bostadspolitiken utgör

Jag kommer att utveckla detta senare vid något tillfälle.

En viktig ingrediens i en ny bostadspolitik måste vara att göra det möjligt för fler att äga sin bostad. Och upp mot 90% vill göra detta. Då skall inte byggare eller fastighetsägare subventioneras utan skall stöd ges skall detta vara till den enskilde.

Jag vill därför ha ett bosparande som stimulerar och ger möjlighet till fler att förverkliga sin dröm att äga sin bostad. Därför föreslår jag ett bosparande där staten stödjer den enskilde.

Här kommer motionen.

Till Folkpartiets landsmöte


Motion ang. bosparande
I Sverige så får den som sparar till sitt boende inget stöd. Istället har olika stöd på bostadsmarkanden varit inriktat på att ge fastighetsbolag och byggherrar olika subventioner, inte den enskilde. Nu har alliansregeringen avskaffat dessa stöd och subventioner vilket är bra.

En mycket stor majoritet vill äga sin bostad. Trots detta finns inget stöd eller subvention för de som långsiktigt vill spara till en bostad. Istället så beskattas ränta på sparandet.

Det känns inte speciellt logiskt när man får ränteavdrag/skatteavdrag för inköp av konsumtionsvaror på kredit och kontokortsräntor.

Jag anser att Sverige behöver ett bosparande som har stöd av staten.

En modell för detta bör tas fram.

Jag låser mig inte vid metod men här är några tankar som jag tycker är intressanta och som jag anser skall utredas.

För det första skall bosparande vara räntefritt. Räntan/avkastningen på bosparandet beskattas inte utan läggs till kapitalet.

För det andra så ges varje person möjlighet att dra av ett halvt basbelopp av sitt bosparande i sin deklaration.

Sparandet är under spartiden spärrat. När man tar ut beloppet måste det gå till inköp av en bostad. Väljer man att ta ut beloppet utan att köpa bostad återförs beskattningen och man får av det kapital man tar ut betala skatt på räntan/avkastningen och även återbetala den skattevinst man gjort på avdraget i deklarationen.

Idag är det inget problem för banker och andra som skulle hantera ett bosparande att för varje år räkna ut en skuld som efterskänkes när man köper en bostad eller förfaller till betalning om man tar ut beloppet.

Yrkande:

att landsmötet uttalar sig för införande av ett bosparande i Sverige,

att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att arbeta fram ett förslag till bosparande.

Kungsbacka 2007-04-10

Tommy Rydfeldt
Kungsbacka