tisdag, april 09, 2013

Jämställ munnen med övriga kroppen

Idag får jag publicerat en debattartikel i Hallandsposten om att vi behöver en ny tandvårdsförsäkring.

Jämställ munnen med övriga kroppen

I Sverige har vi låtit tänderna stå utanför den gemensamt finansierade sjukvården. Skadar man en hand, fot eller annan kroppsdel betalar man bara vanlig patientavgift och har efter några besök ett högkostnadsskydd.

Det statliga tandvårdsstödet är för de flesta ganska blygsamt och får den konsekvensen att många avstår från att gå till tandläkaren.

Riksrevisionen har i en rapport 2012 visat att den senaste tandvårdsreformen som kom 2008 bara ökat besöken hos tandläkaren marginellt. Ett av skälen anser man kan vara att trots högkostnadsskyddet får patienten betala en hel del själv och vid en omfattande behandling blir det stor andel som faller på patienten.

Region Halland har i en undersökning, när det gäller barns tandhälsa, visat att faktorer som om föräldrarnas är födda i Sverige, deras köpkraft och utbildning påverkar barnens tandhälsa. Slutsaten regionen drog var att omfördela stödet till barntandvården för att kunna ge dem som har mest behov ökat stöd.

Men hur skall man nå vuxna som inte som barnen har gratis tandvård?

Invändningen mot en tandvårdsförsäkring, med samma patientavgifter som övriga sjukvården, brukar vara att det kostar för mycket. Jag vet att det är en kostsam reform och den får förmodligen införas i flera steg.

Exakt hur reformen skulle se ut och hur den skulle fungera bör utredas men jag ser ett system med vårdval som något ganska naturligt där landsting/regioner är ansvariga för tandvården och privata utförare såväl som Folktandvården finns auktoriserade och får ersättning enligt den modell man väljer i just det landstinget/regionen.

Vårdvalet som ger rätten att välja vårdcentral har fungerat bra i de flesta landsting/regioner. Jag tror också det är viktigt att man lokalt får utforma sitt eget ersättningsystem för tandvården inom ramen för det riksdagsbeslut som lägger ramarna.

Det är dags att jämställa munnen med övriga kroppen och införa en tandvårdsförsäkring som innebär att man betalar normal patientavgift för undersökningar och behandlingar hos tandläkaren och också har ett högkostnadsskydd.

Tommy Rydfeldt (FP)

Ordförande Driftnämnden Närsjukvård

Region Halland

måndag, april 08, 2013

Folkpartiet klargör, det är två akutsjukhus och två BB som gäller i Halland

Folkpartiets regiongrupp i Region Halland samt ledande kommunpolitiker träffades i lördags och hade ett seminarium där strukturrapporten kring framtidens sjukvård i Halland diskuterades.

Gruppen enades om att i majoritetsdiskussionerna och förhandlingarna med övriga allianspartier bidra med följande:

Folkpartiet anser att både Varberg och Halmstad skall behållas som akutsjukhus med var sin förlossningsavdelning.

Skall frågan om ett akutsjukhus och en förlossning kunna diskuteras måste det utredas ytterligare och en rad frågor besvaras.

I ett pressmeddelande säger Folkpartiets gruppledare Bengt Eliasson följande:

- ”Vi ser inte att de nuvarande förslagen i praktiken vara tillräckliga som beslutsunderlag , Det reser en rad frågor som måste besvaras innan man kan gå vidare i diskussionen.

Utredningen tar bl a inte hänsyn till att, beroende på geografiska placeringar, många sannolikt kommer att söka vård i Västra Götaland och Skåne. Det krävs stora investeringar för att genomföra förändringarna och att det ställer sannolikt helt nya krav på ambulans- och transportorganisationen mot idag. Vilka konsekvenser det blir för närsjukvårdens verksamheter belyses inte och frågan om närakuter tas inte heller upp.

Folkpartiets regiongrupp konstaterade att vi kan lära av sjukhussammanslagningar i andra landsting/regioner och som inneburit tappad/förlorad  kompetens som lett till att man inte kunnat utföra planerad sjukvård. Det behövs ett långsiktigt och hållbart recept för Halland som vi i FP kommer att aktivt bidra till.”

Folkpartiet säger också nej till skattehöjning i nuvarande läge och menar:

- Hallands invånare måste först veta att vi använder alla nuvarande skatteintäkter på rätt sätt innan frågan om skattehöjning blir aktuell Vi måste få kontroll över kostnaderna och veta vart pengarna går och utvecklingen är på väg innan frågan om skattehöjning över huvudtaget kan bli aktuell.”

-”Det är viktigt att stryka under att dessa, och en rad andra framtidsfrågor, nu skall diskuteras och enas om i majoritetsgruppen , men att detta är vad jag kommer att ta upp som Folkpartiets  ståndpunkt, säger Bengt Eliasson”

Den förstärka regiongruppen, med ledande kommunpolitiker, var efter några timmars föredragningar och diskussion helt eniga. Det känns bra och är en styrka i de fortsatta diskussionerna med övriga partier i majoriteten.