lördag, april 19, 2014

Centerns spontandans missar en takt

Centerpartiet föreslog för några dagar sedan att det så kallade danstillståndet skall tas bort. Håller helt med. (C) har även egen danssida , tryck här.

Folkpartiets landsmöte beslöt i höstas att vi skall arbeta för att det avskaffas efter en motion av Mathias Sundin , där jag var medundertecknare.

Vadå danstillstånd? Kanske någon frågar. Jo varje restaurang/nattklubb som ordnar så att gästerna kan dansa måste ha tillstånd från polisen. Egentligen inget krångligt men det kostar pengar. Polisen beviljar detta regelmässigt.

Problemet uppstår när några börjar dansa av sig själva, där det inte finns dansgolv eller tillstånd. Böter kan det bli eller synpunkter från kommunen om de är ute och kontrollerar ordningen och serveringstillstånden.

Danstillståndet är förlegat och gammalmodigt och bör bort.

Men det finns ett annat problem med danstillståndet som Centerpartiet missar och man kommer lite i otakt i sin dans.

Kommunerna använder det för att reglera förutsättningarna för serveringstillståndet.

Man beslutar t.ex att restauranger som skall ha öppet längre än 01.00 måste ha danstillstånd. Eller att när man har danstillstånd skall man ha vakter. Båda dessa beslut och krav saknar stöd i lagen. Kungsbacka kommun är en av de kommuner som gör såhär.

Eventuellt beslut om vakter skall bygga på konstaterade alkoholpolitiska olägenheter eller att man av verksamhetens karaktär kan förvänta sig det om det inte finns vakter. Och att man har danstillstånd är inte ett skäl.

Öppet efter 01.00 kan inte heller villkoras med att man skall ha danstillstånd.

Oftast vågar inte restaurangen "bråka" men det finns ett antal överklaganden i liknande ärenden och restaurangerna vinner alltid.

Centerpartiet vill förenkla förfarandet när man söker serveringstillstånd, bra.

Men eftersom man driver "Närodlad" politik så föreslår man inte det som vore givet att en statlig myndighet tog över besluten och skötte efterlevnaden med bland annat kommunen.

Det finns 290 kommuner i Sverige. De flesta har inte ens en person på heltid som arbetar med serveringstillstånd. Behovet finns helt enkelt inte.

Jag som arbetat som konsult med dessa frågor i snart 20 år märker en oerhörd skillnad mellan stora stöder som Göteborg, som är oerhört professionella, och mindre orter som gör fel efter fel.

Om staten tog över skulle kunskapen samlas på
kanske 20-25 ställen i landet. Bedömningen skulle bli mer lika och framför allt skulle man följa gällande lagar bättre.


Regionfullmäktige avslog förslag som utreds - Journalintrång

Vid regionfullmäktige i Region Hallands sammanträde i onsdags var min motion uppe där jag föreslog följande:

- Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att en central enhet tar emot och handlägger begäran om information kring vem som loggat in i vårdadministrativa system,

- Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att via t.ex. mina vårdkontakter eller andra informationskanaler ge patienten möjlighet att se vilka som loggat in på deras patientjournaler,

- Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att genomföra en utbildning för berörd personal i reglerna kring sekretess och när man får lov att logga in i patientjournaler.

Motionen kom tillbaka med förslaget avslag. Mest underligt är hur man argumenterar.

En bilaga har tagits fram med argument emot som snarare speglar vissa inom verksamhetens uppfattning att det är inget problem om personal tittar lite då och då i andras journaler.

Den här meningen visar tydligt det: 

"Handläggningen av loggutdrag är känslig ur integritetssynpunkt såväl från patientens som från medarbetarens perspektiv. Det gäller att försöka minimera dessa ingrepp i integriteten."

Det är alltså ett problem om patienter begär loggutdrag, för personalen. Man tar sig för pannan. Genom att inte titta på journaler man inte får så blir det inga problem, för någon.

Man skriver också: 

"Idag får den som vill se vilka som loggat in i sina patientjournaler kontakta de vårdcentraler eller sjukhus som denne vårdats vid. Det är respektive verksamhetschef som ansvarar för utlämningen av uppgifterna"

Men problemet är ju att man tittar på journaler på ställen där man INTE vårdats. Och jag tror inte Datainspektionen köper att jag som patient skall kontakta alla vårdcentraler och kliniker för att få veta om de tittat på min journal. Det måste hanteras centralt sedan kan man behöva hjälp av kliniker att förklara varför man tittat.

I denna bilaga så påstår man att jag föreslår något i motionen som jag inte föreslår och så påstår man att det kan hindra annan IT utveckling.

Det bästa med svaret är att vi nu har svart på vitt hur vissa i verksamheten ser på dataintrång. Det är ett mindre problem, något patienten får tåla. 

Jag tycker det är beklagligt att man på tjänstemannanivå släpper igenom ett så undermåligt yttrande. Vilket jag också meddelat direkt.

Beklagligt är också att man i partierna, förutom Folkpartiet, inte heller ser det som ett problem. Eller så har man inte satt sig in i frågan, förstår inte vidden av den. Motionen avslogs.

Men nu kommer vi till den bit som gör avslaget direkt fånigt.

Halland deltar i ett nationellt projekt, Center för eHälsa i samverkan. Ett projekt som är en utveckling av en nationell tjänst för att införa möjligheten för patienter att via Mina vårdkontakter se både patientjournal och se vem som loggat in journalen.

Region Halland utreder alltså det som jag föreslog man skall utreda men som regionfullmäktige avslog.....

Hängde ni med? Jag förslår utredning i motionen för att man via t.ex mina vårdkontakter skall kunna se vem som loggar in. Detta avslås.

Rent formellt måste Region Halland dra sig ur projektet efter fullmäktiges beslut men jag hoppas man obstruerar och fortsätter utreda.

Ett eget rum på nätet, där du ser din journal och vem som loggat in, är Folkpartiets målsättning.

För att inte hamna i denna situation föreslog jag att motionen skall anses besvarad. Men det avslogs.

Jag tror vi behöver bättre lagstiftning när det gäller obehöriga journalintrång. Idag skall det prövas av åklagare som kan konstatera obehöriga inloggningar men inte kan hitta skyldig eller ser det svårt att få den personen fälld.

Fick landsting/regioner alltid betala ut ett skadestånd, även om det inte blir rättegång, skulle nog viljan att hindra dessa intrång öka väsentligt.


torsdag, april 17, 2014

(M) sprack när Region Hallands organisation skulle tas - Återremiss

Jag har varit politiskt aktiv mer eller mindre sedan 1976. Har följt och suttit både i kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Varit ersättare i landstingsfullmäktige.

Men det jag och alla andra i regionfullmäktige i Region Halland igår fick se har jag aldrig upplevt.

Moderaterna har när det gäller politiska organisationen för nästa mandatperiod gjort upp med Socialdemokraterna. Sina samarbetspartner (C)+(FP)+KD+(MP) har man valt att inte försöka hitta en lösning med.

Regionens hus i Halmstad
Tvistefrågan är hur regionstyrelsen skall organiseras. (M)+(S) vill ha ett superarbetsutskott som står över föreslaget hälso- och sjukvårdsutskott och tillväxtsutskott. De tre utskotten skall ha fem ledamöter var.

Dessutom vill man tvinga på en personunion så att makt samlas till fem politiker i arbetsutskottet. Fyra av dessa skall nämligen leda de övriga två utskotten. För att dessutom samla mer makt skall det vara personunion mellan tillväxtutskottet och Hallandstrafiken.

Det innebär att regionstyrelsens ordförande skall vara ordförande i arbetsutskottet tillväxtutskottet och Hallandstrafiken.

Detta står i texten kring organisationen men i reglementen går det inte att skriva in. Alla val är suveräna och man kan ju begära proportionella val. Man kan inte automatiskt säga att vissa blir ledamöter eller ordförande i ett utskott. Skulle detta ske kommer förvaltningsrätten att upphäva det beslutet.

Detta valde alltså (M) föra fram till fullmäktige trots att samarbetspartnerna var emot. Visst har Region Halland bland annat ekonomiska problem men dessa löses knappast genom att samla makten kring några få.

På regionfullmäktige inträffade plötsligt detta att nästan samtliga moderater från Kungsbacka gick upp i talarstolen och yrkade på att Kungsbacka sjukhus skulle ha egen nämnd. Det hela var mycket elegant utformat och hade viss dramaturgisk effekt eftersom man hade exakt samma budskap och yrkande, gång på gång.

Plötsligt så finns det bara ett parti som står bakom organisationen, nämligen Socialdemokraterna. Sex av fullmäktigepartierna var emot och ett parti, Moderaterna, splittrat.

Skulle då fullmäktige ta en Socialdemokratisk organisation?

Redan under debatten hade Jan Berge (MP) yrkat återremiss. Med Kungsbackamoderaternas yrkande blev det ju än mer nödvändigt att ärendet gick tillbaka.

Kungsbacka sjukhus
Fullmäktige beslöt att återemittera ärendet med så kallad minoritetsåterremiss. Det behövdes bara en tredjedel röster i fullmäktige för det beslutet men nästan hälften av fullmäktige röstade för och att det blev så nära hälften beror givetvis på att Moderaterna i Kungsbacka röstade för återremissen mot sitt övriga parti.

Vad händer nu?

Jag hoppas inte ärendet bara vänder och kommer tillbaka. Jag ser möjliga kompromisser kring utskotten. Vore inte alls omöjligt att hitta sådana. Jag hoppas (M) anstränger sig för att nå denna lösning även om (S) inte är med på tåget. Det måste vara viktigare att vara överens med sina samarbetspartners.

Moderaterna i Kungsbacka har en poäng vad gäller Kungsbacka sjukhus. Hur säkrar man att en nämnd för hela Hallands sjukhus, inklusive Kungsbacka, med få politiker från Kungsbacka, inte börjar att spara och skära ner på Kungsbacka sjukhus? Ett sjukhus som behöver satsas på med tanke på Kungsbackas tillväxt.

tisdag, april 15, 2014

Jag funderar på partibyte.

Nu har valsedlarna för höstens val publicerats på denna sida.
Man klickar sig fram till kommun, län, val osv.

Jag noterar att det byts parti rätt friskt.

På Miljöpartiets lista i Kungsbacka står en KD politiker som fortfarande har uppdrag för KD. Man har även värvat en f.d politiker som varit med i stort sett alla partier. Till och med Bert och Ians Ny demokrati och givetvis Kungsbackaborna.

Det lokal missnöjespartiet Kungsbackaborna har givetvis en hel del personer från andra partier. Miljöpartisten som gick via SPI till dem. En f.d Nydemokrat och Moderat och en Sverigedemokrat med flera personer.

På Sverigedemokraternas lista hittar jag f.d politiker i Kungsbackaborna. Kanske inte så stort kliv.

Går vi längre ner i Halland så har SPI fångat upp en hel del politiker som av olika skäl tappat förtroendet i sina partier. Finns både på kommunlistor och valet till regionfullmäktige i Region Halland. Kanske något nytt?
Finns några partier att välja på

För mig är politik en förtroendebransch. Intressant att då ställa upp med en massa politiker som tappat förtroendet.....

Jag har väldigt svårt att förstå dessa partibyten. Om jag kände att Folkpartiet var fel så hade jag lämnat och inte varit medlem i något annat parti. Aldrig hoppat över direkt till ett nytt parti.

Ena veckan är man med i ett parti som är för kärnkraft och nästa vecka ett som är emot. Ena veckan med i ett parti som är en del av alliansen och nästa vecka ett som vill ha  en rödgrön regering. För mig blir det konstigt.

Sannolikt handlar det i de flesta fall om personer som vill vara politiskt aktiva men åsikterna är inte är så viktiga. Undrar om väljarna gillar det?

Förhoppningsvis väljer man partier och politiker som vill något mer än att ha politiska uppdrag och har en övertygelse om hur samhället skall bli bättre.

Fotnot: Skälet till att jag inte skriver ut namnen är att de som personer är ointressanta i sammanhanget utan jag kommenterar fenomenet.


söndag, april 13, 2014

Vilka kommer att sitta i KF i Kungsbacka efter valet ?

Idag kom senaste SIFO mätningen som publiceras bland annat i Göteborgs Posten.

Inför förra valet gjorde jag lokala nedbrytningar och gissade hur valet till kommunfullmäktige skulle gå. Jag prickade trenderna men inte alltid rätt antal mandat.

Helt rätt hade jag för (S) och (M) och nästan rätt för (C) och Kungsbackaborna. De två sistnämnda partierna slogs in på mållinjen om det sista mandatet.

SIFO:s mätning ger följande resultat:

S 32,1 ,V 8,4, MP 10,6, M 24,5 ,C 3,8,FP 6,7,KD 3,6,SD 8,3.

Hur skulle detta påverka mandaten på lokalplanet, i valet till kommunfullmäktige i Kungsbacka. Detta är min första analys. Jag kommer göra ett antal innan valet.

Moderaterna (20 mandat - 4)

Man fick några ganska billiga mandat sista valet och tappar partiet 6-7 % på riksplanet är det minst fyra mandat man tappar kanske fler. Moderaterna lider också av att Kungsbackaborna tar många lokala väljare som röstar på (M) i riksdagsvalet. Kungsbackabornas flört med främlingsfientliga åsikter kan gynna (M).

Folkpartiet (7 mandat +-0)

Vi kommer fram bra i media och känner positiv respons från väljarna i Kungsbacka. Men rikstrenden påverkar och även om Folkpartiet är i närheten av valresultatet 2010 måste nog dessa siffror stabiliseras innan jag tror på ökning. Målet är dock 10 mandat.

Centerpartiet (4 mandat -1)

Man lider av att de som flyttar in i Kungsbacka inte är centerpartister. (C) har tidigare haft många som röstat på dem lokalt men inte i riksdagsvalet. Men det är nästan helt borta. I valet 2002 fick man 11,4% i kommunalvalet men endast 5,9% i riksdagsvalet för Kungsbacka.

I valet 2010 var dock skillnaden under 1%. Partiet syns dåligt och har ganska anonyma företrädare. Slår rikstrenden igenom kan man tappa två mandat men jag stannar i dagsläget vid ett.

Kristdemokraterna (2 mandat -1)

Är väldigt anonyma i Kungsbackapolitiken. Kungsbacka är inget självklart område för dem. Kommer sannolikt att tappa ett mandat.

Miljöpartiet (5 mandat (+1)

Rikstrenden kan hjälpa dem och de ligger närmare sex mandat än fyra. Den linje man driver politiskt i Kungsbacka ligger närmare Vänsterpartiet än alliansen vilket kan vara problematiskt i borgerliga Kungsbacka.

Socialdemokraterna (12 mandat + 2)

Jag tror partiet tar tillbaka två mandat med hjälp av rikstrenden. Politiskt är man dock väldigt tysta och gör sällan några utspel. Men som sagt rikstrenden hjälper säkert dem.

Vänsterpartiet (3 mandat +2)

Rikstrenden hjälper även dem som är väldigt tysta i politiken. Till och med till tre mandat men Kungsbacka är inget vänsterfäste. Man var inte så långt från två mandat förra gången.

Kungsbackaborna (4 mandat +-0)

Svåraste parti att tippa. Förlorade nästan sitt fjärde mandat förra valet. Räcker det att driva att husen på torget är fula? Hur drabbar det partiet att man tar in Sverigedemokrat på listan? Positivt? Negativt? I dagsläget tror jag man behåller sina mandat.

Sverigedemokraterna (4 mandat +1)

Följer säkert rikstrenden även om det lokalt i Kungsbacka är hela havet stormar.

Övriga

Ställer Framstegspartiet upp kan det påverka mandatfördelningen. SPI tror jag inte har någon som helst chans att komma tillbaka.