onsdag, mars 15, 2017

Satsa på primärvården och skapa fasta läkarkontakter

I en debattartikel idag på DN debatt lägger partiledaren Jan Björklund och landstingsrådet Anna Starbrink fram en ny liberal sjukvårdspolitik. Anna Starbrink är ordförande i Liberalernas välfärdskommission. Länk till artikel.

Det finns många bra förslag men som ordförande för Närsjukvården i Region Halland koncentrerar jag mig på frågor kring primärvården och vårdcentraler.

Liberalerna föreslår en fastläkarmodell. Innebärande att man som patient har en fast läkare. Men inte enbart för att man skall träffa samma läkare utan för att samordna den övriga vården man behöver.

Att inte bara skriva en remiss utan ta ansvar för den, se till att man hamnar rätt och också ha skyldighet att följa upp.

Inte ovanligt utomlands att läkaren i primärvården har ett sådant utökat ansvar att följa patienten.

Går utmärkt att ordna inom nuvarande vårdval. Man väljer inte bara vårdcentral utan också läkare men det krävs lagändringar.

Men blir inte detta att utgå från att man alltid i varje läge behöver träffa läkare som därför blir mer belastad?

Nej och jag gillar speciellt denna skrivning i artikeln:

"Alla patienter ska dessutom ha rätt till en egen kontaktperson i vården, en så kallad patientvald vårdkontakt. För de flesta är förmodligen husläkaren det bästa valet, men det ska vara upp till varje patient att välja utifrån sin situation och sina behov. För patienter som behöver många läkemedel kan det också vara värdefullt med en fast kontakt med sin apotekare."

För många som t.ex har problem med diabetes eller blodtrycket blir säkert en sjuksköterska den bästa vårdkontakten.

Och det är patienten som måste sättas i centrum. I förslaget finns också att ändra hälso- och sjukvårdslagen.

Man skriver;

"Idag står det att ”målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Vi vill vända på det, så att det är varje människas rätt till god vård som står i centrum, inte ”befolkningen”. Dagens lagtext ger intrycket att vården ska ransoneras. Vi menar att den som bedöms behöva vård ska ha rätt att få tillgång till vård, och ha rätt att själv välja vårdgivare."

Svensk primärvård, eller som det heter i Halland, närsjukvård måste stärkas. Både i hur patienten tas emot, vilka rättigheter man har och vilka krav man kan ställa som patient. Men den behöver också förstärkas ekonomiskt.

Vården måste i framtiden förskjutas till primärvården och det gäller även de pengar som satsas.

Polisen är kraftigt underbemannad i Halland

För lite mer än en vecka sedan var vi några liberaler i Halland som,  tillsammans med Liberalisternas rättspolitiska talesperson Roger Haddad,  i Kungsbacka och Varberg träffade ansvariga poliser i dessa kommuner men också i länet. Fram tonar en bild av en polis som är kraftigt underbemannad.

Jag som har följet polisen i Kungsbacka i många år jan konstatera att kommunen har färre poliser nu vid 80.000 invånare än vad man hade vid 60.000.

Idag skriver vi som var med vid besöken om detta i Hallandsposten.

Tryggheten måste försvaras i hela Halland

Vi i Liberalerna i Halland har tillsammans med vår rättspolitiska talesperson Roger Haddad besökt polisen i Varberg och Kungsbacka för att informera oss och se hur vardagen ser ut.

Bilden som tonar fram är en vardag fylld av underbemanning, bristande resurser och omöjliga spelregler i den nya organisationen. Vi mötte också en fantastisk hängivenhet till sitt yrke och stor lojalitet med sin organisation, men gränsen är snart nådd för vad man kan åstadkomma. Varberg och Kungsbacka är två snabbt växande kommuner med lite olika förutsättningar för polisens verksamhet, men likafullt är de två distrikten väldigt underbemannade.

Bemanningen i Varberg och Kungsbacka är för dålig. Bristen på personalresurser och behovet av prioriteringar begränsar polisens närvaro. Inga nya tjänster tilldelas och vikariat får inte tillsättas. Erfarna chefer och ledare gör allt för att få ihop tjänstgöringsscheman men man kan inte trolla med knäna. Närvarande poliser i yttre tjänst på gator och torg i Halland är viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten och är det allra viktigaste önskemålet från Varbergare och Kungsbackabor när de tillfrågas om vad som ökar känslan av trygghet.

Regeringen försöker ge en bild av att kommunerna ska få fler poliser. Det kommer inte att hända. Liberalerna har gång på gång i riksdagen tagit upp bristerna i den nya polisorganisationen.

Regeringen påstår sig öka antalet poliser, även i Halland, men det är inte sant. Vi satsar 795 miljoner kronor utöver regeringens 100 miljoner kr till polisen i år. Vi vill ha 2 500 fler poliser fram till 2020; det är 1000 fler än regeringen planerar. Dessutom skjuter vi till pengar för att anställa 1100 fler civila utredare. Detta skulle innebära ett välkommet och välbehövligt tillskott i Halland. Det måste dessutom göras mer för att locka tillbaka dem som slutat, samt behålla de poliser som finns. Därför gör Liberalerna en särskild lönesatsning 2017 med 50 miljoner kronor för att höja lönerna för poliser i yttre tjänst.

Inrikesminister Ygeman inser inte hur allvarligt läget är inom polisen. Detta bekräftas av regeringens knappa budget för polisen 2017 samtidigt som våra kommuninnevånare i Halland ropar efter fler synliga poliser. Med inrikesministern och Socialdemokraterna har det i stället blivit färre halländska poliser och de har kommit längre ifrån medborgarna.

Roger Haddad (L),
riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson

Bengt Eliasson (L),
riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L),
gruppledare Region Halland

Ulrika Landergren (L),
kommunalråd Kungsbacka

Karl-Johan Wiktorp (L),
ordförande Liberalerna i Varberg

Suzanne Åkerlund (L),
kommunråd Halmstadmåndag, mars 13, 2017

Avskaffa de politiskt valda nämndemännen

I ett förslag från en arbetsgrupp i Liberalerna som leds av Roger Haddad, rättspolitisk talesperson, föreslås att man avskaffar politiskt valda nämndemän. Dagens Nyheter.

Det finns flera skäl. Ett av dem är att man kunnat se att domarna blir annorlunda beroende på nämndemännens politiska hemvist.

En annan fråga är hur representativa de är för befolkningen i stort.

Jag tänker inte peka ut någon det är inte enskilda personer detta gäller. Många nämndemän är säkert oerhört dugliga. Men stickprov på åldersfördelningen på de 24 nämndemän till tingsrätten Kungsbacka kommun väljer visar att +60 är kraftigt överrepresenterade.

Just åldersfördelningen har uppmärksammats av regeringen och domstolsverket tog 2015 fram statistik som visar att de som valdes 2014 hade en medelålder på 57,7 år. Och sitter man i fyra år kommer ju medelåldern att vara över 60 år. Länk.

Andelen av nämndemännen i Sverige över 65 år var 45% medan man utgjorde 25% av befolkningen.

Det borde vara jämn fördelning på åldrarna. Från 18 och upp till personer över 70. Och namnen på de valda av kommunfullmäktige i Kungsbacka visar att det är få om ens någon som inte är född i Sverige eller har en eller flera föräldrar födda utomlands.

En statlig myndighet, t.ex domstolsverket, borde utse nämndemännen efter ansökan och kompetens.

Region Halland utser ju nämndemän i förvaltningsrätt och kammarrätt och för att sitta där är det viktigt att man kan hur kommuner och regioner fungerar. Någon sådan granskning görs inte idag.