fredag, mars 02, 2012

Artikel om vårdvalet i Hallands Nyheter

Idag skriver jag på Hallands Nyheters debattsida om vårdvalet.

Vårdvalet är en stor framgång

Konkurrensverket har gjort en utvärdering av vårdvalet, d v s möjligheten att välja vårdcentral. Deras rapport ger vårdvalet klart godkänt även om de har en del synpunkter.

Den slutsats man direkt kan dra är att patientens makt har ökat. 76 procent av svenskarna har gjort ett aktiv val. I Region Halland är siffran 82 procent. Att välja att stanna kvar på sin vårdcentral är också ett aktivt val.

Antalet vårdcentraler har ökat både i Sverige och i Halland. Men det kanske viktigaste är att 79 procent av invånarna i riket har fem minuter resa med bil till den näst närmaste vårdcentralen vilket ger möjlighet att välja. För Halland är siffran 82 procent.

Vårdvalet har inneburit att patienten har fått makt på bekostnad av politiker och tjänstemän. Är man inte nöjd med den vårdcentral man tillhör kan man byta. Eftersom så många hallänningar bor nära fler vårdcentraler blir det en rejäl möjlighet att välja.

Etableringsfriheten, som vissa ogillar, har inte heller skadat den offentliga vården i Sverige eller Halland. Nästan 60 procent av hallänningarna väljer Region Hallands vårdcentraler. Regionens vårdcentraler finns i hela Halland, både i centrala lägen och på landsbygd.

Roligast är att så många som 63 procent av alla barn i Halland kommer till regionens barnavårdscentraler (BVC). Ett gott betyg.

Driftnämnden närsjukvård i Region Halland har också beslutat att patienten, så långt det är möjligt, skall ha rätt att välja eller byta läkare på den vårdcentral inom Region Halland som man tillhör. Något som ökar patientmakten ytterligare.

Så den offentliga vården står sig väl, och inga nedläggningar finns med i planerna utan istället kommer en ny filial att öppnas i Kungsbacka 2013.

När Vårdval Halland startade 2007 fanns det många som var skeptiska. Men det blev snabbt en framgång och gjordes till den modell alla landsting/regioner skall erbjuda. Skälen är flera. Att kunna välja ger patenten makt. Fler vårdcentraler ger valfrihet och innebär också konkurrens som ger effektivare vård, bättre bemötande och större tillgänglighet.

Vårdvalet har gjort den offentliga vården bättre, och jag blir glad när man kan läsa ut detta både i patientenkäter och i att fler listar sig på vissa av regionens vårdcentraler.

Konkurrensverkets rapport är bara en i raden som visar att vårdvalet är här för att stanna. Jag har svårt att se att någon skulle driva att man återgår till det gamla systemet, där det var politiker och tjänstemän som valde vilken vårdcentral man skall tillhöra och inte patienten själv.

Tommy Rydfeldt

onsdag, februari 29, 2012

Onödigt jobb för polisen

Rikspolischefen Bengt Svensson har föreslagit att polisen skall slippa en hel del arbete uppgifter som inte är polisarbete.

Jag skall peka på två helt onödiga tillstånd som inte behöver överföras till någon annan utan bara kan avskaffas.

Det första är så kallat danstillstånd. Vill en restaurang/nattklubb ha dans på stället måste man begära tillstånd för detta hos polisen. Varför? Har du bar som är öppen till t.ex 03.00 behövs inget extra tillstånd. Serveringstillstånd har man ju redan. Och skulle någon börja dansa måste man be dem sluta.

Ta bort detta tillstånd. Helt onödig byråkrati.

Det andra är när man öppnar en uteservering på t.ex en trottoar. Då har man ju redan byggnadslov, hyr marken av kommunen och ytan är också prövad i serveringstillståndet.

Tror ni det räcker? Nej man  måste dessutom ha tillstånd av polisen. Fullständigt onödigt och byråkratiskt.

Låt polisen vara poliser och inte byråkrater.


tisdag, februari 28, 2012

Kommentar till nationella patientenkäten - Primärvård

Årets nationella patientenkät har nu redovisats. Det gäller besök hos regionens och privata vårdcentraler inom Vårdval Halland i Region Halland och övriga regioner och landsting.

Lägger man ihop alla indikationer får Region Hallands totala utbud av primärvård bäst betyg i landet.

Just denna mätning handlar om mötet med läkaren och alla siffror kan därför inte jämföras med tidigare resultat.

Siffrorna ger säkert en rättvis bild av hur patienten i Sverige upplever vården i stort men när man bryter ner det på vårdcentralsnivå skall man vara försiktig med att dra för stora slutsatser.

Skälet är givetvis att svarsfrekvensen på enskild central är i vissa fall rätt dålig. Två exempel visar detta. Husläkarna i Kungsbacka med över 10.000 patienter listade har en frekvens på 53,55. 106 har svarat.

Kungsbacka vårdcentral (regionens) har en svarsfrekvens på 53,8%. 105 personer har svarat och man har ca: 16.000 patienter listade.

Tittar man på mindre vårdcentraler så är ibland svarsfrekvensen så liten att vissa frågor ej redovisas. Läkargruppen Tre Hjärtan i Halmstad har så få svar bland kvinnor att inga indikationer redovisas och slutsatser kan ej dras.

Men som helhet är givetvis patientenkäten nyttig och bra. En av flera underlag för hur primärvården, det vi i Halland kallar närsjukvård, skall bli bättre.

Här är några indikationer:
  • På frågan ”Vad anser du om tiden du fick vänta” har de halländska patienterna värderat väntetiden till 87 på en skala där det högsta värdet är 100. Värdet är oförändrat från förra mätningen (2010). Genomsnitt i landet ligger på 81 och Halland placerar sig på första plats.
  • På frågan om patienten kände sig delaktig i beslut om vård och behandling har patienterna i Halland värderat delaktigheten till 83, vilket är samma värde som vid förra mätningen. Genomsnitt i landet är 78 och Halland hamnar även här på första plats.
  • När det gäller frågan ”Hur värderar du som helhet den vård och behandling du fick” har de halländska patienterna värderat helhetsintrycket till 76, vilket är samma värde som vid förra mätningen. Genomsnitt i landet är 71 och Halland hamnar även på denna fråga på första plats.
  • På frågan ”Kände du förtroende för den läkare som du träffade” har de tillfrågade patienterna värderat förtroendet till 88. Värdet 2010 var 87 och genomsnittet för landet är 85. Här ligger Halland på andra plats.
  • När det gäller frågan ”Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen” har de halländska patienterna gett värdet 86, jämfört med 87 vid föregående mätning. Genomsnittet för Sverige är 83 och Halland ligger här på andra plats.måndag, februari 27, 2012

Samordna Västtrafiken och Hallandstrafikens kort

Jag har idag lämnat in en motion till Regionfullmäktige i Region Halland.

Den handlar om att man måste samordna Västtrafiks och Hallandstrafikens kort och biljettsystem.

Eftersom Västtrafik är ansvarig för trafiken i Kungsbacka lever Halland med två biljettsystem.

Problemet är just att dessa inte är samordnade.

Den som bor i Kungsbacka och köper ett Västtrafikkort kan åka med detta till Mariestad och Strömstad men inte till Varberg eller någon annan kommun i Halland.

Vissa av Hallandstrafikens kort och biljetter går att använda i Kungsbacka och utanför länsgränsen men inte alla. Om man köper fritidskort från Hallandstrafiken får man åka med Krösatågen , Västtågen inom Halland samt i den anropsstyrda linjetrafiken. Men enbart med Hallandstrafikens bussar i länet då kortet inte gäller på bussar i Kungsbacka.

Fritidskort som köps i Kungsbacka gäller för Kungsbacka och 49 kommuner i Västra Götaland. Men inte i övriga Halland.

Brist på samordning hämmar givetvis ökat resande med kollektivtrafik i Halland.

Skall resandet med kollektivtrafik öka i måste biljettsystemen i Halland snarast samordnas. På sikt måste full samordning även ske med kringliggande län.

Hur detta tekniskt skall ske blir givetvis ett uppdrag för Hallandstrafiken.

Jag är övertygad om att en samordning inte skall innebära ökade kostnader utan istället ge fler resande och därmed en bättre miljö.  

Att öka antalet resande med kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att minska utsläppen. Då måste den trafik som erbjuds upplevas som ett verkligt alternativ.

Ett av målen Region Halland har för att göra Halland till bästa livsplatsen handlar om att resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt.

Resandet får inte upplevas krångligt. Viktigt är att det finns ett biljettsystem som är enkelt och lätt att förstå.

Jag föreslår i motionen följande:
  1. Att Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att samordna Hallandstrafiken och Västtrafiks biljettsystem så att det blir möjligt att med samma kort åka i hela Halland,  
  2. Att Regionstyrelsen får i uppdrag att ta kontakt med kringliggande läns kollektivtrafikmyndigheter för att utreda möjligheten att på sikt samordna biljettsystemen,
GP