fredag, december 07, 2012

Äntligen nationella åtgärder mot hyrläkare

I en artikel på DN debatt skriver idag presidierna i Sveriges kommuner och landstings sjukvårdsdelegation och förhandlingsdelegation om hur man skall tackla det allt mer nyttjandet av hyrläkare. 


Bland de som skriver finns ordföranden i sjukvårdsdelegationen Mats Eriksson, politiker i Region Halland.

Jag har vetat att något var på gång och det är välkommet.
Här är deras förslag.
• Landstingen ska arbeta med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning om man ska kunna rekrytera och behålla medarbetare i framtiden. SKL stöder arbetet bland annat genom arbete med satsningen Sveriges Viktigaste Jobb.
• Alla landsting är överrens om att göra en upphandling av bemanningsföretag enligt en tidigare gemensam kravspecifikation.
• Allmän restriktivitet med inhyrning. Alla andra möjligheter skall vara prövade innan bemanningsföretag anlitas och inga avrop från bemanningsföretag utöver träffade avtal ska göras.
• I takt med att kraven på hälso- och sjukvården ökar behöver verksamheten effektiviseras kontinuerligt. Förbättrad produktionsplanering och mer ändamålsenlig fördelning av uppgifter mellan olika yrkeskategorier inom sjukvården kommer att vara nödvändiga inslag i utvecklingsarbetet.
• Bättre samordning av ST-utbildningarna ur ett nationellt perspektiv behövs. Vi måste koncentrera oss på att utbilda de specialiteter som har stora personalbehov, i dagsläget speciellt psykiatri och allmänmedicin.
• Landstingen kommer att se över sina rutiner för och uppföljning av bisysslor i syfte att säkerställa att de inte är skadliga för förtroendet för vården eller arbetshindrande.
• Landstingen ska se över vilka åtgärder som skulle kunna genomföras för att stimulera äldre anställda att arbeta vidare. Det skulle kunna vara alternativa arbetstider eller erbjuda andra arbetsuppgifter som handledning, mentorskap för yngre och nya medarbetare.
• Vi ska gemensamt arbeta för att utöka sysselsättningsgraden för deltider inom bristområden. Det finns tecken på att allmänläkare väljer att arbeta deltid i större omfattning än läkare inom den slutna vården.
Vi måste också dra nytta av de möjligheter den ökande rörligheten ger för kompetensförsörjningen i Sverige.
• Strax under 3.000 svenskar läser till läkare utomlands med CSN-stöd i dag. De har språket och den svenska kulturen, men har behov av att lära sig det svenska sjukvårdssystemet. Kontakterna med dessa studenter kan utökas bland annat genom träffar mellan dem och landstingen. Ett sådant möte arrangerades 2012 och arbetet fortsätter 2013.
Det är bra förslag som om de följs av alla landsting och regioner kommer kunna minska antalet hyrläkare.
Närsjukvården i Halland kommer ha uppe frågan på sitt nämndmöte nästa vecka och kommer givetvis titta på dessa förslag inför vårt beslut,

torsdag, december 06, 2012

Radio Sydhalland?

Jag har tidigare här på bloggen tagit upp det faktum att Radio Halland mer eller mindre struntar i nyheter från Kungsbacka. Läs här mitt inlägg.

Idag är det åter en sådan dag när man under två dagar helt missat Kungsbacka.

På hemsidan finns 24 nyheter upplagda. Inte en enda från Kungsbacka. En tillfällighet eller händer inget i Kungsbacka?

Mitt svar är att Radio Halland är så Halmstadsfixerade att man inte förstår. För jag tror ingen medvetet väljer bort Kungsbacka.  Och det är säkert ett organisationsfel. För få bevakar Norra Halland som snart 50% av länets invånare bor i. (Kungsbacka och Varberg)

Hur tidningar bevakar är deras sak men Radio Halland lever på licenspengar och har ett uppdrag från staten.

Lösningen är att flytta Radio Hallands redaktion till Varberg och bara ha kvar lokalredaktion i Halmstad. Då skulle vi få helt annan nyhetsbevakning.

Intressant vore att anmäla Radio Halland till Granskningsnämnden som får pröva om man uppfyller sin uppdrag när man struntar i Kungsbacka.

tisdag, december 04, 2012

Vårdval plus kan ge kortare väntetider i specialistsjukvården

I Göteborgs Posten idag så uppmärksammas att Region Halland arbetar med ett utökat vårdval, vårdval plus.

Det första vårdvalet kom 1 januari 2007 och innebar rätten att själv välja vårdcentral. Resultatet blev att fler vårdcentraler tillkom och bara i Kungsbacka har det blivit två nya.

Nu går regionen vidare med vårdval inom den specialistvård som inte behöver sjukhusets resurser.

Förhoppningsvis skall det få fler läkare att komma till Halland. I artikeln nämns ögon, psykiatri och hud som lämpliga specialiteter att börja med. T.ex inom hud saknas det läkare idag och därmed får man långa väntetider.

Det kan också vara intressant för regionens vårdcentraler att ha någon specialiteter på några vårdcentraler eller helt enkelt samarbeta med privat vårdgivare som hyr in sig på vårdcentralen. Ett område jag pekat på är gynekologi men även öron-näsa-hals borde vara intressant.

Närsjukvården följer ärendet noga och vi får se vad beslutet blir. Viktigt är att specialiteten passar in på en vårdcentral och ger mervärde för patienten.

Vårdval plus innebär rätten att välja. Den som är nöjd fortsätter hos den mottagning man går hos. Till skillnad från vårdvalet för vårdcentraler är specialistläkare många gånger något man besöker kanske några gånger och återgår sedan till vårdcentralen.

Principbeslut skulle tagits på Regionfullmäktige i november med då utnyttjade Socialdemokraterna tillsammans med sina vänner i Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna minoritetsåterremittering som innebär att första gången räcker med en tredjedel av fullmäktige för att få ett ärende återremitterat.

Och (S) gjorde detta utan egna förslag. Man begär bara mer utredningar. Också ett sätt att säga nej.

Men beslut tas nu i februari istället.