fredag, december 07, 2012

Äntligen nationella åtgärder mot hyrläkare

I en artikel på DN debatt skriver idag presidierna i Sveriges kommuner och landstings sjukvårdsdelegation och förhandlingsdelegation om hur man skall tackla det allt mer nyttjandet av hyrläkare. 


Bland de som skriver finns ordföranden i sjukvårdsdelegationen Mats Eriksson, politiker i Region Halland.

Jag har vetat att något var på gång och det är välkommet.
Här är deras förslag.
• Landstingen ska arbeta med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning om man ska kunna rekrytera och behålla medarbetare i framtiden. SKL stöder arbetet bland annat genom arbete med satsningen Sveriges Viktigaste Jobb.
• Alla landsting är överrens om att göra en upphandling av bemanningsföretag enligt en tidigare gemensam kravspecifikation.
• Allmän restriktivitet med inhyrning. Alla andra möjligheter skall vara prövade innan bemanningsföretag anlitas och inga avrop från bemanningsföretag utöver träffade avtal ska göras.
• I takt med att kraven på hälso- och sjukvården ökar behöver verksamheten effektiviseras kontinuerligt. Förbättrad produktionsplanering och mer ändamålsenlig fördelning av uppgifter mellan olika yrkeskategorier inom sjukvården kommer att vara nödvändiga inslag i utvecklingsarbetet.
• Bättre samordning av ST-utbildningarna ur ett nationellt perspektiv behövs. Vi måste koncentrera oss på att utbilda de specialiteter som har stora personalbehov, i dagsläget speciellt psykiatri och allmänmedicin.
• Landstingen kommer att se över sina rutiner för och uppföljning av bisysslor i syfte att säkerställa att de inte är skadliga för förtroendet för vården eller arbetshindrande.
• Landstingen ska se över vilka åtgärder som skulle kunna genomföras för att stimulera äldre anställda att arbeta vidare. Det skulle kunna vara alternativa arbetstider eller erbjuda andra arbetsuppgifter som handledning, mentorskap för yngre och nya medarbetare.
• Vi ska gemensamt arbeta för att utöka sysselsättningsgraden för deltider inom bristområden. Det finns tecken på att allmänläkare väljer att arbeta deltid i större omfattning än läkare inom den slutna vården.
Vi måste också dra nytta av de möjligheter den ökande rörligheten ger för kompetensförsörjningen i Sverige.
• Strax under 3.000 svenskar läser till läkare utomlands med CSN-stöd i dag. De har språket och den svenska kulturen, men har behov av att lära sig det svenska sjukvårdssystemet. Kontakterna med dessa studenter kan utökas bland annat genom träffar mellan dem och landstingen. Ett sådant möte arrangerades 2012 och arbetet fortsätter 2013.
Det är bra förslag som om de följs av alla landsting och regioner kommer kunna minska antalet hyrläkare.
Närsjukvården i Halland kommer ha uppe frågan på sitt nämndmöte nästa vecka och kommer givetvis titta på dessa förslag inför vårt beslut,

Inga kommentarer: