fredag, september 01, 2017

Jag saknar fyra spår Kungsbacka-Göteborg i nationella transportplanen

Igår kom Trafikverket med förslaget på nationella transportplanen. Regeringen skall senare besluta.

Flera positiva saker för Halland. Utbyggnad Halmstad centralstation och också dubbelspår Ängelholm - Maria och Maria - Helsingborg.

Tunneln genom Varberg finns kvar,

Dubbelspår hela Västkustbanan betyder mycket för trafiken i Halland även om utbyggnaden sker i Skåne. När förseningar uppstår i Skåne sprider de sig ibland även till Halland och kan även påverka trafiken i Kungsbacka.

Fyra spår
Ett exempel är att kommer SJ:s snabbtåg försent till Halmstad p.g.a. problem i Skåne får Öresundståget vänta in detta tåg och är då sent hela vägen upp. Hamnar bakom pendeltåget och kommer få en försening på ca: 30 minuter för de som t.ex kliver på i Åsa.

Skall trafiken Varberg - Göteborg kunna utvecklas krävs fyra spår mellan Kungsbacka och Göteborg. Då hamnar inget tåg bakom pendeltåget. Kapaciteten att köra tåg ökar väsentligt.

Region Halland, Trafikverket och VG regionen genomför nu en åtgärdsvalstudie för stråket Varberg - Göteborg som omfattar både järnvägen och E6.

Jag är säker på att den kommer visa på stort behov framöver för ökad kapacitet mellan Varberg och Kungsbacka.

På 25 år har trafiken femdubblats och om den bara fördubblats de närmaste 25 år sedan blir det stora kapacitetetsproblem.

Viktigt att Region Halland och Kungsbacka kommun trycker på i denna fråga.

Jag har tagit upp i regionstyrelsen att Region Halland bör vara tydligare i det förslag till Infrastrukturplan för Halland som nu är ute på remiss än vad den första skrivningen var.

Även om frågan skall in i nationell plan och en studie pågår är det viktigt att Region  Halland är tydliga att fyra spår är avgörande för att klara förväntad pendling på 20-25 år sikt. Kanske t.om inom en snävare tidshorizont.


torsdag, augusti 31, 2017

Låt framtida partiledare i Liberalerna väljas direkt av medlemmarna

Till helgen träffas Liberalernas partistyrelse för att börja diskutera motionerna till landsmötet i november.

Då kommer min motion upp att Liberalernas partiledare i fortsättningen skall väljas direkt av medlemmarna.

Inte som nu via nomineringar som kan ifrågasättas, valberedningar osv.

Där det kan bli avgörande vilket ombud som tjänstgör och dennes åsikt.

Motionen kan bifallas direkt. Och sedan tas ett regelverk fram hur nomineringar skall gå till och vad man gör om bara en kandidat ställer upp.

Här är motionen i sin helhet.

Välj Liberalernas partiledare i en beslutande medlemsomröstning. 

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att nästa gång partiordförande ska väljas ska det ske i en medlemsomröstning
2. att partistyrelsen ges i uppdrag att till nästa landsmöte utarbeta och föreslå regler för en medlemsomröstning

När t.ex. Liberaldemokraterna i Storbritannien väljer ledare sker det genom en medlemsomröstning. Något annat vore otänkbart. Demokratin ska vara direkt och partiets ledare ska väljas av medlemmarna.

Samtliga partier i Storbritannien har system där medlemmarna väljer partiledare.

Så borde det vara även i Liberalerna. En direktvald partiordförande skulle få ett starkt
mandat.

Indirekta val med valberedning, nomineringar från styrelser och uppgörelser mellan personer tillhör en förgången tid.

Den här sortens motioner brukar avfärdas med att det är valberedningen som hanterar nomineringsprocessen vid val, och ingenting hindrar valberedningen från att hålla ett rådgivande provval bland medlemmarna om den så finner lämpligt.

Men det är att missförstå och inte svar på motionen. Rådgivande provval är ju att behålla nuvarande situation där man inte väljs direkt av medlemmar.

Det behövs stadgeändringar som inte bara reglerar att medlemmarna väljer utan hur nomineringen skall gå till och vem som kan bli nominerad och på vilket sätt.