onsdag, januari 28, 2015

Inför särskilda ST block för nyanlända läkare

I en artikel i Dagens Nyheter idag skriver Folkpartiet följande:

"Vi måste bli bättre på att ta tillvara på utländska akademiker som kommer till Sverige. Det är ett slöseri att välutbildade jobbar med helt andra saker än vad de är utbildade till. "

Många akademiker tvingas vänta orimligt lång tid på att få sin utländska examen eller arbetslivserfarenhet värderad. Snabbare processer för validering och fler kompletterande utbildningar är därmed nödvändigt."

Kunde inte hålla med mer.

Bland de som kommer till Sverige från bland annat krigets Mellanöstern finns läkare. I Sverige har vi brister på läkare och alla regioner och landsting använder mer eller mindre hyrläkare.

Det är svårt för enskilda regioner och landsting att vidta egna åtgärder och det blir varken speciellt effektivt eller bra samordnat.

Migrationsverket och sedan Arbetsförmedlingen har ansvaret att få de som får uppehållstillstånd i arbete. Staten bör därför skapa bättre möjligheter att ta tillvara nyanländas kompetens och utbildning.

Och nu blir jag konkret om hur man skulle kunna fånga upp läkare.

1. Migrationsverket bör snabbt ta reda på asylsökandens kompetenser och bakgrund.

2. När man ser att någon har kompetens som gör att den snabbt kan komma i arbete så kopplas Arbetsförmedlingen in.

3. Kompetensen undersöks för att se vilken nivå man är på och vilka kompletteringar som skall göras i utbildning.

4. Individuell utbildningsplan görs upp tillsammans med den region/landsting som skall ansvara för den vidare utbildningen. Svenska utbildning blir central.

5. Regioner/landsting tar på sig att ordna platser på vårdcentraler, sjukhus beroende på bakgrund. Man ger även handledning.

6. Staten tar på sig att finansiera dessa speciella ST block via ett statsbidrag som fås genom Arbetsförmedlingen.

Denna arbetsform kan även användas för andra med akademisk utbildning givetvis inte bara läkare.
Inom vården gärna även för sjuksköterskor och tandläkare.

Någon säger säkert, men det är väl så man gör idag. Nej, tyvärr. Och det avgörande för att det skall fungera är att staten tar på sig finansieringen. I det korta perspektivet givetvis en kostnad men i det längre än oerhörd tillgång för samhället.

Jag är säker på att Region Halland skulle ställa upp direkt.

Folkpartiet tar nya bra grepp i integrationspolitiken

I en delrapport föreslår Folkpartiets integrationsarbetsgrupp fyra viktiga punkter för en effektivare integration. Detta presenteras idag på DN debatt av Jan Björklund, Roger Haddad, Gulan Avci och Robert Hannah.

Det jag gillar med förslagen är att de ställer krav men också skapar möjligheter. Krav på det svenska samhället men också på den som kommer till Sverige och söker asyl. Samtidigt skapar förslagen  möjligheter för den som söker en framtid i Sverige och verkligen vill etablera sig här och försörja sig.

Det är ett nytt grepp i integrationspolitiken jag gillar.

Så till förslagen och jag citerar direkt ur Dagens Nyheters debattsida:

"1 Försörjningskrav för anhöriginvandring. För att öka drivkraften att snabbt skaffa sig ett jobb bör ett tydligare försörjningskrav införas vid anhöriginvandring. Det betyder att anhöriginvandring blir möjligt först när den person som bor i Sverige uppfyller försörjningskravet, regelbunden inkomst och en bostad. Exakt vilka som skall omfattas av försörjningskravet måste utredas vidare. Barn har dock alltid rätt till sina föräldrar och familjer med barn under 18 år ska därför undantas från försörjningskravet, liksom konventionsflyktingar.

2. Stärkt arbetslinje vid beslut om uppehållstillstånd. För att ytterligare stärka arbetslinjen i integrationspolitiken föreslår vi att det prövas att införa ett jobb-incitament även i uppehållstillståndet. Andelen tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd har skiftat mellan åren, även på senare tid. Modellen skulle kunna utformas så att ett tillfälligt uppehållstillstånd övergår till ett permanent så snart personen kan försörja sig själv. Om skyddsskäl kvarstår efter till exempel tre år ska permanent tillstånd ges. För familjer med barn under 18 år, samt för konventionsflyktingar, ska dagens regler gälla.

3. Lägre trösklar till jobb och modernare arbetsrätt. Lagen om anställningsskydd slår framförallt mot grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsrätten måste därför moderniseras. Det finns också potential för enklare jobb som idag prisats bort i Sverige, där en lägre ingångslön i vissa sektorer till exempel genom praktikjobb, kan ge fler möjlighet till arbete.
Vi måste bli bättre på att ta tillvara på utländska akademiker som kommer till Sverige. Det är ett slöseri att välutbildade jobbar med helt andra saker än vad de är utbildade till. Många akademiker tvingas vänta orimligt lång tid på att få sin utländska examen eller arbetslivserfarenhet värderad. Snabbare processer för validering och fler kompletterande utbildningar är därmed nödvändigt.

4. Avskaffa vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget utnyttjas totalt sett av ganska få personer, men andelen invandrarkvinnor är överrepresenterade. Det bidrar till att utestänga dem från arbetsmarknaden. Rut-avdraget har gett jobb åt många utrikes födda kvinnor med låg utbildning och måste bibehållas.

5. Språkkrav för medborgarskap. Kunskaper i svenska ökar möjligheterna till jobb och ett aktivt samhällsliv. Att bli medborgare är ett bevis på att en person vill bygga sin framtid i Sverige. För att uppvärdera både medborgarskapet och vikten av svenskkunskaper bör ett språkkrav för medborgarskap införas. Att språkkravet inte gått att genomföra tidigare, trots förslag från Folkpartiet, har berott på att alliansen i denna fråga inte lyckades enas."

Förslagen bemöts givetvis redan från vänster med att det mer eller mindre är rasism. Att man går Sverigedemokraterna till mötes. Så debatterar någon som saknar förslag och vägrar se problemen.

Dagen efter valet gjorde jag ett blogginlägg med en snabbanalys. Bland annat skrev jag "Blev vi så rädda att våga ifrågasätta flykting- och asylpolitiken att vi överlät den till rasistiska stollar?"

För mig är dagens artikel i DN ett svar på att det skall vi aldrig göra igen. Det är glädjande att Folkpartiet nu tar första steget för en reformerad socialliberal flykting- och integrationspolitik.

Hela artikeln på DN debatt kan läsas här.

DN  SVD
Exp  Aftonbl