fredag, december 14, 2012

Ekonomi i balans i Närsjukvården

Vid Driftnämnden Närsjukvård i Region Hallands sammanträde på onsdagen redovisades det ekonomiska utfallet för årets första 11 månader.

Prognosen för hela 2012 ändrades så att både vårdcentralerna och tandvården prognostiserar ett nollresultat. Tandvården kommer i bokslutet redovisa minus 8 miljoner men det är ett planerat underskott pga ett program att öka kompetensen för personalen där nämnden fått tillstånd av Regionstyrelsen att använda tidigare överskott. Verksamheten prognostiserar att gå ihop 2012.

Det är hårt arbete som ligger bakom att få ekonomin i balans och ytterligare åtgärder måste till för att inte skapa nya underskott. Men det är lättare att driva ett sådant arbete utifrån ekonomi i balans istället för att göra det ifrån stora underskott.

torsdag, december 13, 2012

Åtgärder som skall minska antalet hyrläkare


Onsdag den vecka hade Driftnämnden Närsjukvården i Region Halland årets sista sammanträde. En viktig fråga som behandlades var hur man skall få fler fast anställda läkare och få ner användandet av hyrläkare på vårdcentralerna.
Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsplats för allmänspecialister.
Förvaltningen har därför fattat beslut om att genom ett antal områden förbättra arbetsmiljön för läkarna genom att bland annat förbättra introduktionen för nyanaställda läkare, se över arbetsorganisationen i syfte att förbättra arbetsmiljö och effektivitet, ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner, samt en särskild satsning på ST-läkarna.
Satsningen på ST-läkare innehåller bland annat en ytterligare satsning på ett aktivt nätverk på förvaltnings- och affärsområdesnivå under ST-tjänstgöringen möjlighet att praktisera på mer än en vårdcentral. Man kommer även att med utgångspunkt från medarbetarenkäten utarbeta konkreta handlingsplaner som ska leda till ytterligare förbättringsåtgärder. Allt i syfte att skapa en så positiv och kvalitativ utbildningstid som möjligt.
Det finns även en önskan om att öka akademiseringen genom att erbjuda fler disputerade läkare en intressant arbetsplats med möjlighet till fortsatt forskning.

Region Halland är en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Därför skall vi koncentrerar oss på att bli ännu en bättre och mer attraktiva istället för att med höga ersättningar bjuda över våra konkurrenter. Vi vill att det ska vara stimulerande att arbeta i Halland och vi är flexibla med att erbjuda individuella lösningar.
Nämnden beslöt också att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram riktlinjer om när man får lov att använda hyrläkare. I princip reglera när, för hur länge man får använda hyrläkare på vårdcentralerna och vilken bakgrund de skall ha.
Besluten ligger i linje med de rekommendationer och strategi somSveriges kommuner och landstings (SKL) gått ut med.