torsdag, januari 19, 2012

Ansökan om satsning på VC Andersberg

Vårdcentralen Andersberg i Halmstad skiljer sig från andra vårdcentraler i Halland genom sin bredare multietniska och mångkulturella sammansättning av patienter, vars behov och insatser ofta är komplexa och berör ofta andra myndigheter och samverkanspartners.

Under 2011 har Driftnämnden Närsjukvård gjort ett besök på Andersberg och arbetsutskottet har haft kontakter med vårdcentralens ledning.

Ambitionen har varit att hitta lösningar som inte bara handlar om vårdcentralen utan även ger ett bidrag till till stadsdelen.

I Halland finns Samordningsförbundet Halland.

Såhär beskriver man sig själva på sin hemsida:

"Samordningsförbundet består av fyra parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassan Region Halland och kommuner. Samordningsförbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse sammansatt av förtroendevalda och tjänstemän från de fyra parterna. 

Samordningsförbundet har en egen budget där parterna bidrar ekonomiskt med lika delar.
Samordningsförbundet arbetar för att myndigheterna tillsammans arbetar effektivare, samordnar och organiserar sig så att de personer som behöver stöd fårn flera myndigheter också får det samlade stödet. Huvudmålet med det samordnade stödet är att personerna återställer eller ökar sin funktions- och arbetsförmåga.

Målgruppen har identifierats lokalt och består av personer i förvärvsaktiv ålder. Arbetslinjen är tydlig, men det innebär inte att varje insats måste leda till förvärvsarbete, men det är slutmålet."

På sammanträdet igår beslöt nämnden att lämna en ansökan till förbundet på 600.000 kr för att under ett år kunna projektanställa en person som skall arbeta med att bland annat öka den enskildes kunskap om hälsa, levnadssätt och förmåga att ta ansvar för hälsosamma val.

Med betoning på rehabilitering och att man skall komma in på arbetsmarknaden.

Vi tror och hoppas på att ansökan skall beviljas.

I lagen om samordningsförbund står det bland annat att ansökan kan göras för: att testa och pröva nya professioner/tjänster, arbetssätt/metoder och organiseringar som inte finns idag,

Vi tycker vår ansökan väl uppfyller detta och nu hoppas vi att Samordningsförbundets styrelse delar den uppfattningen.