lördag, februari 25, 2012

När dumheten får blomma ut på Aftonbladets ledarsida

Idag skriver ledarskribenten Anders Lindberg i Aftonbladet att statsminister Fredrik Reinfeldt har tappat sugen. Och redovisar en massa "bevis" för detta.

Hela artikeln är bevis för när dumheten får råda på en ledarredaktion och en tidning inte gör en vettig analys utan ställer in sig i ledet som nyttig och villig propagandakanal.

Ett viktigt "bevis" för att statsministern tappat sugen och är på dåligt humör skall vara att Moderaterna tappade 3,6% i senaste DN/Synovate undersökningen. Knappast. Man ligger 2% över valresultatet och på siffror som andra moderata ledare bara drömt om.

Hela artikeln är full av riktigt dumma påståenden som detta. Kan inte Aftonbladet bättre så lägg ner ledarsidan. Ingen kommer sakna den.

fredag, februari 24, 2012

Intressant rapport om vårdvalet

Konkurrensverket har tittat på vårdvalet. Möjligheten att välja vårdcentral. Som startade först i Halland 2007 och sedan blev lag och numera gäller i hela Sverige. Konkurrensverket ger vårdvalet godkänt men har vissa synpunkter.

Först några intressanta fakta som verket fått fram:
  • 95% av invånarna i riket känner till möjligheten att välja vårdcentral. I Halland är siffran 96%,
  • 64% i riket tycker att man fått tillräcklig information för att kunna välja. För Halland är siffran 60%. Lite förvånande med tanke på all information och debatt i media.
  • 79% av invånarna i riket har fem minuter resa med bil till den näst närmaste vårdcentralen vilket ger möjlighet att välja. För Halland är siffran 82%.
  • 76% i riket anser att man gjort ett aktivt val. För Halland är siffran 82%. (Att stanna kvar på samma central är också ett val).
  • 267 vårdcentraler har tillkommit i landet sedan vårdvalet infördes. 77 har lagts ner. I Halland har antalet vårdcentraler ökat från 38 till 50 (1/10 2011).
Konkurrensverket konstaterar att bara en vårdcentral etablerats i Sverige i glesbygd. Halland har knappast det man kallar glesbygd. Verket konstaterar också att antalet vårdcentraler i glesbygd innan vårdvalet var få.

Vilket uppdrag vårdcentralerna har skiljer sig också åt. I vissa landsting/regioner har man smala uppdrag. BVC, Rehab osv ingår inte. I Halland ingår i uppdraget BVC, Rehab, Hemsjukvård, och Medicinsk fotvård. Dock ej Mödravården vilket det gör på vissa ställen.

Ersättningssystemen ser väldigt olika ut men det går mot ersättning där man försöker ge ersättningen för vårdtyngd och socioekonomiska faktorer.

Vissa landsting subventionerar sina egna vårdcentraler genom att de tillåts gå med underskott. Så är det inte i Halland. Även om det var ett mindre underskott 2011 måste verksamheten gå ihop över tid.

De förslag som konkurrensverket lägger tycker jag Region Halland redan uppfyller.

Man föreslår:
  1. Landstingen bör konkretisera innebörden av likvärdiga villkor för verksamhet i egen regi respektive för privata utförare inom vårdvalet.
  2. Landstingen bör utveckla ”ägardirektiv” för egenregiverksamheten i vårdvalet, för att förtydliga uppdrag och förutsättningar när det gäller till exempel ekonomiska resultatkrav och ansvar för lokalisering.
  3. Landstingen bör i årsredovisning och delårsbokslut inkludera uppgifter om det ekonomiska resultatet för egenregiverksamheten i vårdvalet.
  4. Landstingen bör i rapporteringen för egenregin i vårdvalet tydligt visa resultatet per vårdcentral. (Det står att detta inte görs i Halland vilket är fel i rapporten)
  5. Landstingen bör överväga former för att egenregin ska bära med sig resultat mellan åren.
Om jag slutligen skall redovisa mina egna tankar så anser jag att ersättningsmodellen i Halland som baseras på ålder med avdrag och tillägg för vissa uppdrag, fungerar väl.

Vårdcentraler på landsbygd har inte sämre ekonomi än vårdcentraler som ligger i städer.
Egenregiverksamheten går i princip ihop. Några subventioner finns ej.

Det vi möjligen inte fångar upp är kostnaden för multisjuka. Men det borde kunna gå att hitta en ersättning för dessa patienter utan att rubba grunden i systemet.

Jag är mycket tveksamt till att ha en vårdpeng som bygger på diagnoser eller socioekonomiska förhållanden. Likaså att få ersättning för besök.

Lägger man in diagnoser som grund för vårdpengen så finns klart risken att diagnosen blir ett överordnat mål och det finns bevis för att man skriver in diagnoser som ger mer ersättning. Besöksersättning stimulerar till besök som inte behövs och Halland är ändå rätt så likt så socioekonomiska förhållanden som grund för ersättning är mycket tveksamt.

Slutsatsen jag drar är att vårdvalet fungerar bra i Halland och vi står väl i jämförelsen med andra landsting och regioner.

Här är två länkar till deras rapporter:

Rapport 1

Rapport 2

SVD GP DN

torsdag, februari 23, 2012

Socialdemokratiska riksdagsgruppen håller inte måttet

När Håkan Juholt avgick så hittade man ingen partiledare i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Ingen av de 112 ledamöterna höll måttet.

Partiledare blev Stefan Löfven från IF Metall.

När Löfven nu skall utse de olika talespersonerna så hittar man ingen ekonomiskt talesman i riksdagsgruppen heller. Det blir Magdalena Andersson för närvarande anställd på Skatteverket.

Det går inte att dra någon annan slutsats än att den socialdemokratiska riksdagsgruppen inte håller måttet och Socialdemokraterna kommer att ha sina två främsta politiker utanför riksdagen.

Afton1 2 3 DN1 2 SVD GP GP2 EXP

Minskad och ökad vaccinering mot influensa

Vid Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland sammanträde i Laholm igår fick nämnden information kring hur influensavaccineringen fungerat denna vinter.

Siffrorna gäller alla vårdcentraler både privata och regionens.

Antalet som valt att vaccinera sig har minskat till 51% av de som är +65. Samma fenomen finns i hela Sverige. Jag har inte exakt siffra på minskningen men den är tydlig.

Gissningsvis har debatten kring svininfluensan och biverkningar påverkat.

Positivt är dock att bland så kallade riskgrupper har vaccineringen ökat mycket kraftigt och antalet vaccinerade har dubblerats jämfört med förra året. Man har lagt mycket tid på att identifiera dessa grupper och där spelar läkare och vårdcentraler en viktig roll.

6398 personer i "medicinsk riskgrupp" har vaccinerat sig.

För att nå patienter har personliga brev gått ut till hushåll med minst en +65 boende. Man har även affischerat på äldreboenden, mottagningar och dylikt samt gått ut med informationen i media.

Listning och ekonomi i Närsjukvården

Vid sitt sammanträde igår i Laholm tog Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland sitt bokslut för 2011.

Det visar på ett underskott på ca: 2,8 miljoner för Vårdcentralerna och ca: 3 miljoner för Folktandvården.

Den främsta orsaken att Vårdcentralerna gått back är ökad användning av hyrläkare.

Nämnden har redan tidigare uppmärksammat detta och satte för 2012 ett tak på hur mycket man får använda hyrläkare.

Vid sjukdom, vakanser, föräldraledigt och utbildning är det ibland ofrånkomligt att vikarier i form av hyrläkare sätts in. Uppgiften är ju i första hand att ge vård. Men det får inte fungera som smörjmedel i systemet.

Nämnden får också nu varje månad en redovisning om hur mycket hyrläkarna kostar per månad. Den första rapporten för januari visar på nedåtgående trend. Dock inte så stor att man skulle klara 20 miljoner. Men det är 11 månader kvar av året och åtgärder sätts in på olika vårdcentraler.

Orsaken till Folktandvårdens underskott är flera. Taxan höjdes inte 2011 vilket är svårt att ställa om sig snabbt till. Speciellt om man har kö. Dessutom har det varit en del vakanser på tandläkare.

Listningen på Vårdcentralerna är stabil. Regionen har ca: 59,4% av alla listade. Bland barn 63% och bland äldre 80+ är siffran 64%.

Störst vårdcentral i Halland är regionens på Västra Vall i Varberg med 16130 vårdpoäng. Man fick 33 nya i januari.

Minst är privata Läkargruppen Tre hjärtan i Halmstad med 931 vårdpoäng.

I Januari så ökade i Halland privata Stenblomman i Kungsbacka mest. Man fick 137 nya vårdpoäng. Men är fortfarande en liten vårdcentral med 2613 vårdpoäng.

Den vårdcentral som minskade mest i Halland i januari är privata Carema Husläkarna i Kungsbacka som tappade 75 vårdpoäng till 10876. Förmodligen har skriverierna kring företaget spelat in.

Störst i Kungsbacka är överlägset Kungsbacka vårdcentral vid sjukhuset. Man har 15823 vårdpoäng och fick 23 nya i januari.

Fotnot: Vi räknar vårdpoäng därför ersättningen för barn och äldre är högre. Ger alltså mer pengar och poäng. Antalet personer är missvisande.

måndag, februari 20, 2012

Bra Fp-förslag om ägarprövning för friskolor

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) gjorde under helgen ett utspel där han föreslår att ägare av friskolor skall vara långsiktiga och att skolinspektionen skall göra en ägarprövning.

Ungefär som man gör när någon vill starta bank eller vaktbolag. Och vill man hyra ut bilar så måste den som vill hyra ut bilar genomgå en prövning av Transportstyrelsen.

Givetvis är friskolor så viktiga så att även de bör omfattas av en prövning.

Det är givetvis inget försök av Jan Björklund att komma åt friskolor. Snarare tvärtom. Med långsiktiga ägare vars mål inte är snabba vinster värnas dessa skolor som är ett viktigt inslag i den svenska utbildningen.

Friskolorna är här för att stanna och mår bra av långsiktiga ägare vars huvudmål måste vara att utveckla verksamheten.

Hoppas Jan Björklund snarast få alliansen med sig på detta beslut.

Läs mer om förslaget här.


Motion om fristad för författare/kulturutövare

Min partivän i Regionfullmäktige i Region Halland, Fatima Svanå, lämnade vi senaste mötet in en motion att regionen skall bli fristad för förföljda författare och kulturutövare.

Det finns ett regelverk för detta främst genom samarbete med Kulturrådet.

Jag tycker det är en bra motion som Fatima skrivit och det vore intressant om Halland som ny region med utökat ansvar för kulturen kunde vara med i ett sådant projekt.

Läs mer om motionen på denna sida.

Ny ersättningsmodell för barntandvården

I undersökningar visar det sig att statusen på barnens tänder skiljer sig beroende på var man bor i Halland.

I områden med låg utbildning och lägre köpkraft samt med många invandrade medborgare är problem med tandhälsan större.

Regionkontoret i Region Halland har därför tagit fram en ersättningsmodell för barntandvården som skall ta hänsyn till detta. Man delar in regionens församlingar i fyra grupper.

Totalt finns ca: 61.000 barn i Halland. 12000 av dem finns i församlingar med sämst tandhälsa.

Avsikten är ju att den stöd regionen lämnar skall ges till dem med störst behov.

Det innebär en omfördelning så att t.ex Unnaryd, Laholm, Nyhem och Kungsbacka får ökat ersättning. Medan t.ex Onsala, Särö, Breared och Falkenberg kommer få lägre ersättning.

Ersättningen för de olika grupperna blir:

Bra tandhälsa · 1 111 kronor
Medel tandhälsa plus 1 300 kronor
Medel tandhälsa minus 1 476 kronor
Sämre tandhälsa 1 633 kronor

Förslaget skall först behandlas av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och slutligen tas i Regionfullmäktige. Jag tycker det är ett bra förslag.

Regionens pengar för tandvård skall gå dit det behövs mest och till de barn med det största behovet.

Här finns tjänsteskrivelsen.