Twitter

Följ mig på Twitter. @rydfeldt

fredag, november 10, 2017

Liberalerna kan bli första parti som väljer partiledaren i en beslutande medlemsomröstning.

Till landsmötet 2015 motionerade jag om att partiledaren i Liberalerna skulle väljas av medlemmarna i en beslutande medlemsomröstning. Motionen fick inget gehör.

Jag har återkommit till landsmötet, som hålls i Västerås 17-19 november i år, och har skrivit en motion med samma krav.  

Efter det att partiledaren tidigare i år hade utmanats, och krav på medlemsomröstningar väcktes, har motionen fått stort stöd. Partiledarstriden har fått många att tänka till hur vi skall välja partiledaren.
Jag vet att både anhängare av Jan Björklund och Birgitta Ohlsson har stött motionen.

Den här gången blir motionen besvarad men med ett tydligt uppdrag. Partistyrelsen motiverar också sitt ställningstagande i ett långt svar och föreslår:

"Partistyrelsen bör ges i uppdrag att utreda frågan och inhämta synpunkter från partilandet i en bred process, och återkomma till 2019 års landsmöte med sina slutsatser och eventuella förslag. Med detta bör motion O8 anses besvarad."

Jag är givetvis mycket nöjd med svaret. Att frågan nu föreslås utredas visar att Liberalerna är öppna för förnyelse även när det gäller val av partiledare.

Jag trodde aldrig att partiet skulle vara moget för att rakt av besluta om att partimedlemmarna väljer partiledaren i en beslutande medlemsomröstning. så ett samråd inom partiet blir väldigt bra.

Intressant är också att partistyrelsen klart säger att antingen har vi kvar nuvarande ordning eller så väljs partiledaren direkt av medlemmarna. Inga rådgivande omröstningar eller primärval.

Partiledare skall inte väljas i slutna rum och genom olika överenskommelser mellan personer. Valet av Stefan Löfven som ca: 10 personer avgjorde är ett skräckexempel på demokratiskt underskott.

Tänk vad det skulle vitalisera partiet om de som vill bli partiledare möttes i 5-6 diskussioner runt om i landet. Fick presentera sig, vad de står för och tala om vilken politisk väg de vill partiet skall ta.

Förhoppningsvis fattas, efter utredningen, ett beslut på landsmötet 2019,som innebär att partiledaren i Liberalerna i fortsättningen väljs genom beslutande medlemsomröstningar.

För jag tror inte när nu frågan skall diskuteras brett, att medlemmarna säger nej tack till möjligheten att via en beslutande medlemsomrsötning välja nästa partiledare för Liberalerna.

tisdag, november 07, 2017

Eldrift av stadsbussarna i Halland?

Juni 2020 startar man köra enligt den nya upphandlingen som nu skall ske av stadsbussar i Halland. Även i Kungsbacka där den sker i samarbete med Västtrafik.

Direktiven från regionfullmäktige är att bränslet skall vara fossilfritt.
Elbuss i Ängelholm

Som ett led i arbetet inför upphandlingen besökte styrelsen för Hallandstrafiken Ängelholm i fredags.

Tittade på de elbussar och laddningssystem som Skånetrafiken och dess entreprenör Nobina har.

Elen är ju ett intressant alternativ därför stadsbussar går kortare sträckor. De kan antingen ladas i depå eller vi hållplatser.

I båda fallen är kostnaden högre än andra bränslen. Mellan 10-20% högre. Skälet är att fler bussar behövs då en buss inte kan gå hela dagen på sin laddning och de som laddar vid hållplatser måste ges tid att laddas.

Laddstation
En elbuss kostar också 50% mer i inköp än andra bussar.

Trots kostnaden tycker jag det är intressant att pröva. Var och hur mycket det får det fortsatta arbetet med upphandlingen visa.

På detta område går utvecklingen snabbt. Batterier blir bättre och kan ladda länge körtid och den tekniska utvecklingen av bussarna går fort.

Kanske elbussar i Kungsbacka 2020?

måndag, november 06, 2017

Västtrafik hamnar snett om nytt taxesystem

Ansvaret för kollektivtrafiken i Kungsbacka är Region Hallands genom Hallandstrafiken. Det är Hallandstrafikens styrelse som bestämmer utbudet och regionfullmäktige som beslutar om bidrag för att täcka underskottet.

Men historiskt kör Västtrafik genom sina entreprenörer i Kungsbacka. Skälet är främst att Kungsbacka behöver ett samordnat taxesystem med Göteborgsregionen.

Så när Västtrafik nu lanserar tankar på ett nytt taxesystem med bara tre zoner är detta av klart intresse för både Hallandstrafiken, Region Halland och Kungsbacka kommun.

Och förslaget innebär tre zoner. En för Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö. En för  Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och Kungsbacka och en för övriga Västra Götaland. Se här.
                 
Men förslaget får berättigad kritik bland annat av f.d ordföranden i Västtrafik, Leif Blomqvist. Se här. 

Tre zoner innebär att det i många fall innebär att korta resor kostar samma som långa. Leif Blomqvist tar i  artikeln i GP vissa exempel.

Deras förslag ökar priset för resor med stadstrafiken i Kungsbacka och stimulerar inte fler att åka.

För Kungsbacka löser man inte heller frågan om övergången mellan Kungsbacka och Göteborg i de västra delarna.

Idag åker många bil till Snipen därför att resorna därifrån är mycket billigare. Ett månadskort kostar från Kullavik centrum 1355 kr/månad om man reser till hela Göteborg. Går man på vid Snipen kostar det 610 kronor.

Detta löser man inte med nya zonsystemet då zonövergången kvarstår vid Snipen.

Framtiden är ett zonlöst system där man betalar för den resa man gör. Åker man Kullavik centrum till Centralstation varje dag köper man det avståndet på en månadsladdning.

Västtrafik har hamnat snett förut när det gäller taxesystem och är på väg att göra det igen. Tre zoner är ett gammalt tänkande inte anpassat till modern teknik och resande.

Som vanligt, gör om och gör rätt.måndag, oktober 30, 2017

Nu öppnar sprututbyte i Kungsbacka

Regionstyrelsen i Region Halland beslöt den 1 juni 2016 att införa lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland.

Uppdraget att driva den verksamheten gick till Driftnämnden Närsjukvård med förvaltning.

Lite unikt att man lägger den i den nära vården men helt i linje med att verksamheten skall vara lätt att nå, därav att den kallas lågtröskelverksamhet.

I maj i år startade sprututbyte i Halmstad, vid Nyhems vårdcentral. I september i Varberg vid vårdcentralen Västra vall.

Nu är det dags för Kungsbacka. Vid Vårdcentralen Kungsbacka i sjukhusets lokaler kommer man börja torsdagen den 2 november.

Ingång Vårdcentralen Kungsbacka
Öppet en gång per vecka 13-16, torsdagar.

Varför denna verksamhet? Egentligen av två skäl. På ett enkelt sätt nå missbrukare. Bygga upp ett förtroende som kan leda till att de vill få hjälp att komma ur missbruket. Få skulle beställa tid på en vårdcentral och be om hjälp. Tröskeln är för hög.

Men att etablera en kontakt på detta sätt skapar en lägre tröskel att komma i kontakt med vården.

Det andra skälet är att få bort så många smutsiga och smittade sprutor som möjligt bland missbrukare.

Spridningen av Hepaptit C (gulsot) är stor bland denna grupp. Det finns siffror på att upp emot 70% av intravenösa droganvändare är smittade med Hepatit C. Det finns också HIV smitta i denna grupp.

Det som underlättat etableringen är att från 1 mars gäller en ny lag. Numera skall man samråda med kommunerna men innan hade kommunerna veto mot etablering i deras kommun. Ålder för att få byta sprutor är också sänkt till 18 år.

Kungsbacka blir speciellt med tanke på närheten till Göteborg. Där finns inte sprututbyte och framför allt har socialdemokraterna varit kraftigt emot. Det är på planeringsstadiet.

Eftersom det är gränslös sjukvård kan man åka över gränsen och byta sprutor i Kungsbacka.

Jag är oerhört glas över att vi hu etablerar denna verksamhet i Halland, Sprututbyte är en fråga Liberalerna har drivit länge i hela Sverige

torsdag, oktober 12, 2017

Börja planera för ny tågstation i Frillesås

När västlänken och tunneln under Varberg är klara 2026 skapas utrymme för fler tågsystem i Halland.

Regionfullmäktige i Region Halland har i trafikförsörjningsprogrammet beslutat att fler tåg kommer att köras 2026.

Hallandstrafiken har då för avsikt att driftsätta ett tredje tågsystem till och från Göteborg i form av en ny regionaltågslinje utöver dagens Öresundståg och Kungsbackapendeln. Inledningsvis ska den nya regionaltågslinjen starta i Varberg med möjlig förlängning söderut när resbehov uppstår.

Var skall dessa nya tåg stanna i Halland? Varbergs kommun har redan tecknat en avsiktsförklaring med regionstyrelsen i Region Halland om att ta fram förslag på en ny tågstation i Väröbacka.

Sannolikt blir det tåg som efter Kungsbacka, eventuellt Hede, stannar först i Mölndal och sedan Göteborg. Viktigt är att resenärer söderifrån kommer snabbt in till Mölndal/Göteborg.

Var skall dessa tåg stanna i Kungsbacka kommun? Åsa är givet men där finns redan en station.

Liberalerna vill att Kungsbacka kommun nu tittar på att gå in till Region Halland och påbörja en diskussion om en station i Frillesås.

I ett pressmeddelande säger kommunalrådet Ulrika Landergen (L):

- Jag kommer ta upp frågan om en framtida station i Frillesås i kommunledningen.
Det är viktigt att vi är ute i god tid och tar fram förutsättningarna för placering av en ny station i Frillesås och inleder en diskussion med Region Halland.

Christian Haneson är gruppledare för Liberalerna i Kungsbacka och tidigare under många år Frillesåsbo. Han säger i samma pressmeddelande:

- Frillesås expanderar väldigt mycket och är attraktivt att bosätta sig i. Många permanentar också fritidshus. Goda kommunikationer är oerhört viktigt för ortens utveckling.

Som Liberalernas gruppledare i Region Halland tillika ledamot i Hallandstrafikens styrelse, instämmer jag också i att Frillesås är ett lämpligt stationsläge.

Vi ser ju att den stora befolkningsökningen i Halland ligger i Kungsbacka och Varberg. Frillesås kommer att expandera.

Jag ser positivt på att en diskussion kommer igång mellan kommunen och regionen om Frillesås och kommer i Region Halland och som ledamot i Hallandstrafikens
styrelse driva att en sådan diskussion kommer till stånd.

Kuriosa är att enligt den uppgift jag fått fram stannade det sista tåget i Frillesås 28 maj 1972.

Fotnot: Regionfullmäktige tar en gång per mandatperiod ett trafikförsörjningningsprogram som är ett övergripande program för kollektivtrafiken i Halland på några år sikt.


måndag, september 25, 2017

Jag ställer upp för omval till Regionfullmäktige i Halland

De flesta partierna har nu startat sin nomineringsprocess inför valet 2018, så även Liberalerna.

Under september skall man anmäla intresse. Det finns också möjligheter att nominera personer. Provvalet är i november och i mitten av februari beslutas om vilka som skall stå på listan till regionfullmäktige.

Och jag har meddelat att jag står till förfogande för omval till regionfullmäktige och då även givetvis till omval som gruppledare och ledamot i regionstyrelsen med de uppdrag som följer med.

Fast vilka uppdrag Liberalerna får beror  ju på hur många röster vi får och förhandlingarna efter valet med de andra partierna.

Region Halland är inne i en spännande tid där sjukvården står inför flera stora beslut under de närmaste 4-5 åren. Inte minst vilken vård som skall erbjudas och var. Digitaliseringen kommer också in som en faktor.

Även kollektivtrafiken kommer stå inför stora beslut. Där står ju frågan om tåg i fokus. Vilka tåg skall gå och var skall de stanna?

Och de besluten vill jag vara med att driva fram till något riktigt bra för hallänningen.

fredag, september 22, 2017

Resandet med stadsbussarna i Kungsbacka snart fördubblat på två år.

Det går bra för kollektivtrafiken i Halland. Resandet ökar och på sina håll rejält.

Den omläggning som gjordes 2015 i juni för Kungsbackas stadsbussar är en stor framgång.

Stor respons från resenärerna.

Juli 2017 jämfört med 2016 har en ökning på 14,2%.

 Och  lägger man ihop siffrorna för de de senaste 12 månaderna är det en ökning med 16,8%.

Den stora ökningen visar sig när man jämför siffrorna från när busstrafiken las om 2015. Då var det ca: 250.000 resor per år.

Fortsätter resandet som det är nu kommer ca: 500.000 resor att nås 2017. En fördubbling av resandet.

Och det finns inget skäl för ökningen att stanna där. Kungsbacka stad växer. Nya bostäder blir klara hela tiden och att ta bussen till pendeltåget eller när man vill ta sig runt i Kungsbacka stad, är ett intressant alternativ.


Pendeln Kungsbacka - Göteborg kommer slå resanderekord i år

Sedan årsskiftet finns ett system som vid dörrarna mäter antalet resande i på pendeltåget Kungsbacka till Göteborg.

Nu har vi riktiga siffror. De som tidigare levererades byggde på skattningar från bland annat hur många som stämplade.

När resenärerna upplevde fler resande sa Västtrafiks siffror att de minskade.

Resande statistik - Tryck på bilden
Siffrorna för första halvåret 2017 visar att pendeltåget är på väg mot rekordsiffror.

Ökningen av resandet i juli 2017 jämfört med juli 2016 är 50,3%.

Ackumulerade resandet är upp 39,5%.

Mycket beror givetvis på att man nu har riktiga siffror men man kan se att även resandet ökar.

Tidigare uppmätt högsta resande var 2011. Då låg det totala resandet på ca: 2,5 miljoner resor per år.

Redan de sju första månaderna i år ligger man på ca: 1,5 miljoner resor. Men troligtvis samma utveckling och rätta siffror kommer resandet sannolikt att sluta på 2,8-3 miljoner resor.

Dessa siffror gäller resor som börjar eller slutar i Halland. På hela sträckan kommer man säkert nå över 5 miljoner resor. Att jämföra med de ca: 1,5 miljon resor som gjordes på hela sträckan första hela året 1993.

Senare i höst kommer resandestatistiken för Öresundstågen. Det blir intressant att se hur många som går av och på stationen i Åsa varje dag.


torsdag, september 21, 2017

Dags att avliva myten att Nordea är en svensk bank

Fackförbundet Kommunal skall nu lämna Nordea.

- Nordea har valt en utpressningsmetod och lämnar nu landet, säger ordföranden Tobias Baudin.

Ytterligare ett av dessa överord som för det första antyder och utgår från att Nordea är en svensk bank, och att man nu lämnar landet som bank.

Sanningen är att ingen kund kommer märka att huvudkontoret finns i Helsingfors. Tror inte att Nordeas miljontals kunder någonsin funderat över detta. Bland de danska, norska och finska kunderna har säkert en del trott att huvudkontoret låg just i deras land.

Är Nordea en svensk bank eller en bank som råkat haft sitt huvudkontor i Stockholm?

Största ägare i Nordea är finska Sampo med 21,3% av aktierna. Näst största ägare är danska Nordeafonden med 3,9% av aktierna.

Först på tredje plats kommer en svensk ägare, Alecta med 2,7% av aktierna.

Bland de största ägarna är ickesvenska ägare dominerande. Bland annat äger norska oljefonden och staten Singapore aktier. Fullständig förteckning läs här.

Banken har finsk VD och finsk styrelseordförande. För övrigt sitter bara två svenska medborgare i styrelsen på tio personer. Vilket speglar var ägandet ligger.

Men räddade inte skattebetalarna Nordea i början av 90-talet? Nej. Det var Nordbanken som räddades. Nordea är en sammanslagning av just Nordbanken, finska Merita, norska Kreditkassen och danska Unibank.

Nordea är en bank som idag har fyra hemmamarknader där det inte är självklart att huvudkontoret ligger i Sverige.

Att koppla något slags extra ansvar för Sverige för Nordea eller påstå att huvudkontoret skall ligga här, punkt slut, är en storebrorsfason som svenskar i de nordiska länderna ibland ägnar sig åt.

Förövrigt så fick skattebetalarna tillbaka pengarna för Nordbanken med råge.

Nordeas flytt är ju ett gigantiskt misslyckande för den rödgröna regeringen. Som de socialdemokratiska politruker Kommunal är ställer man sig in i ledet och det viktigaste är att stötta en regering som gjort bort sig än att värna medlemmarnas pengar.

Hoppas nu Kommunal handlar upp sin nya bankkontakt. Vad händer om den i Sverige verksamma banken Den Danska Bank lägger bästa anbud? Kräver man då att de skall flytta huvudkontoret från Köpenhamn till Stockholm?

onsdag, september 20, 2017

En miljard i budgeten till primärvården, men....

Regeringen föreslår en patientmiljard i budgeten för 2018. Sent skall syndaren vakna.

Alliansen införde kömiljarden som innebar att de regioner/landsting som satsade på att få ner köerna i sjukvården fick extra pengar.

Den rödgröna regeringen tog bort den miljarden med följd att köerna i den svenska sjukvården ökade kraftigt.
Nu återkommer kömiljarden, som en patientmiljard.

Den skall användas för en skärpt vårdgaranti i primärvården och också stödja införandet av patientkontrakt, för en mer sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser.

Det är bra att man återigen satsar på att minska köerna. Men varför tog man bort den gamla kömiljarden? Den fungerade och gav resultat.

Kan det ha berott på att de landsting/regioner som trots miljarden inte minskade köerna, och därmed inte fick pengar, var rödgrönt styrda?

tisdag, september 05, 2017

Politiska partier har inte i kyrkovalet att göra

Den 17 september är det kyrkoval i samfundet Svenska kyrkan. Sedan 1/1 2000 är Svenska kyrkan ett samfund skilt från staten.

När det var statskyrka var det viss logik att de politiska partierna ställde upp i valet. Kyrkan var en del av samhället och hade uppgifter som t.ex folkbokföringen. Fanns också krav i lagen om t.ex samråd mellan kommunen och kyrkan om respektives budget.

Men när skilsmässan gjordes upphörde anledningen för politiken att finnas med.

Hur Svenska kyrkan skall styras är en angelägenhet för dess medlemmar, inte politiker. Men vill politiskt aktiva också engagera sig i kyrkan är det väl jättebra. Men då kan man göra det under annan beteckning än ett partis.

Och så ser de flesta partier på saken. Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet ställer inte upp i kyrkovalet längre. Däremot finns engagerade aktiva i dessa partier som ställer upp under andra beteckningar. I kyrkan heter det nomineringsgrupper, inte partier.

En del liberaler samlas i FISK (Fria liberaler i svenska kyrkan) men återfinns även hos andra nomineringsgrupper.

Och så skall det vara. De engagerar sig i den grupp de sympatiserar med och vars åsikter stämmer med deras hur Svenska kyrkan skall styras och utvecklas.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna ställer upp i valet. Jag har lyssnat på dem och hittar inga bra argument för att som parti ställa upp i ett samfunds val.

Förmodligen handlar det för (S) och (C) mest om att hålla medlemmar engagerade och därmed vårda partiorganisationen. SD givetvis för att synas i varje möjlig situation.

Som medlem i Svenska kyrkan kommer jag rösta. Det gör jag alltid.

Min röst kommer den eller de få som jag tror utvecklar en oberoende svensk kyrka i rätt riktning.

Och vilka är de? Ja det är min hemlighet.


fredag, september 01, 2017

Jag saknar fyra spår Kungsbacka-Göteborg i nationella transportplanen

Igår kom Trafikverket med förslaget på nationella transportplanen. Regeringen skall senare besluta.

Flera positiva saker för Halland. Utbyggnad Halmstad centralstation och också dubbelspår Ängelholm - Maria och Maria - Helsingborg.

Tunneln genom Varberg finns kvar,

Dubbelspår hela Västkustbanan betyder mycket för trafiken i Halland även om utbyggnaden sker i Skåne. När förseningar uppstår i Skåne sprider de sig ibland även till Halland och kan även påverka trafiken i Kungsbacka.

Fyra spår
Ett exempel är att kommer SJ:s snabbtåg försent till Halmstad p.g.a. problem i Skåne får Öresundståget vänta in detta tåg och är då sent hela vägen upp. Hamnar bakom pendeltåget och kommer få en försening på ca: 30 minuter för de som t.ex kliver på i Åsa.

Skall trafiken Varberg - Göteborg kunna utvecklas krävs fyra spår mellan Kungsbacka och Göteborg. Då hamnar inget tåg bakom pendeltåget. Kapaciteten att köra tåg ökar väsentligt.

Region Halland, Trafikverket och VG regionen genomför nu en åtgärdsvalstudie för stråket Varberg - Göteborg som omfattar både järnvägen och E6.

Jag är säker på att den kommer visa på stort behov framöver för ökad kapacitet mellan Varberg och Kungsbacka.

På 25 år har trafiken femdubblats och om den bara fördubblats de närmaste 25 år sedan blir det stora kapacitetetsproblem.

Viktigt att Region Halland och Kungsbacka kommun trycker på i denna fråga.

Jag har tagit upp i regionstyrelsen att Region Halland bör vara tydligare i det förslag till Infrastrukturplan för Halland som nu är ute på remiss än vad den första skrivningen var.

Även om frågan skall in i nationell plan och en studie pågår är det viktigt att Region  Halland är tydliga att fyra spår är avgörande för att klara förväntad pendling på 20-25 år sikt. Kanske t.om inom en snävare tidshorizont.


torsdag, augusti 31, 2017

Låt framtida partiledare i Liberalerna väljas direkt av medlemmarna

Till helgen träffas Liberalernas partistyrelse för att börja diskutera motionerna till landsmötet i november.

Då kommer min motion upp att Liberalernas partiledare i fortsättningen skall väljas direkt av medlemmarna.

Inte som nu via nomineringar som kan ifrågasättas, valberedningar osv.

Där det kan bli avgörande vilket ombud som tjänstgör och dennes åsikt.

Motionen kan bifallas direkt. Och sedan tas ett regelverk fram hur nomineringar skall gå till och vad man gör om bara en kandidat ställer upp.

Här är motionen i sin helhet.

Välj Liberalernas partiledare i en beslutande medlemsomröstning. 

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att nästa gång partiordförande ska väljas ska det ske i en medlemsomröstning
2. att partistyrelsen ges i uppdrag att till nästa landsmöte utarbeta och föreslå regler för en medlemsomröstning

När t.ex. Liberaldemokraterna i Storbritannien väljer ledare sker det genom en medlemsomröstning. Något annat vore otänkbart. Demokratin ska vara direkt och partiets ledare ska väljas av medlemmarna.

Samtliga partier i Storbritannien har system där medlemmarna väljer partiledare.

Så borde det vara även i Liberalerna. En direktvald partiordförande skulle få ett starkt
mandat.

Indirekta val med valberedning, nomineringar från styrelser och uppgörelser mellan personer tillhör en förgången tid.

Den här sortens motioner brukar avfärdas med att det är valberedningen som hanterar nomineringsprocessen vid val, och ingenting hindrar valberedningen från att hålla ett rådgivande provval bland medlemmarna om den så finner lämpligt.

Men det är att missförstå och inte svar på motionen. Rådgivande provval är ju att behålla nuvarande situation där man inte väljs direkt av medlemmar.

Det behövs stadgeändringar som inte bara reglerar att medlemmarna väljer utan hur nomineringen skall gå till och vem som kan bli nominerad och på vilket sätt.

torsdag, augusti 24, 2017

Moderater som vill sparka AKB gör det lätt för sig

Ett fotbollslag går sämre än förväntan. Man förlorar matcher man borde vunnit. Direkt är kraven på tränarens avgång där. Och ofta blir det lösningen.

Men man vinner efter tränarbytet inte fler matcher därför spelarmaterialet är samma och tränaren var egentligen inte problemet.

Samma är det i politiken. När ett parti går det dåligt eller sämre än vad man förväntar sig kommer ropen på partiledarbyte.

"Budskapet går inte fram" XX är inte tydlig", osv.

Jan Björklund utmanades ungefär med de argumenten.

Inte så stor skillnad i politisk uppfattning, sas det. Men en ny framtoning och prioritering behövs.

Men på hur många sätt kan det sägas att Sverige behöver fler poliser eller ett stärkt försvar?

Nu är det Anna Kinberg Batra som ett antal moderater kräver avgår.
Argumenten dem samma.

Det är AKB som är problemet och med ny partiledare löser sig allt, säger vissa.

Men då gör man det lätt för sig. Några punkter de borde fundera över.

1. Var ligger normalläget för Moderaterna? Valen 2006 och 2010 är undantag i deras historia. Och med konkurrens på högersidan av SD kanske potentialen är 15-20%.

2. Kan det vara så att budskapet gått fram mycket klart men svenska folket gillar inte det? Man vill inte ha något närmande till SD? Andra förstår inte varför (M) gör upp med regeringen om försvaret trots att pengarna inte kommer räcka osv.

3. Alla de som nämns som efterträdare, med något undantag som Mikael Odenberg, är djupt ansvariga för politiken. Hjälper det med ny röst och utseende om politiken är densamma?

Om vi tittar i Norge och Danmark, men även Storbritannien, får moderata/konservativa partier problem när det dyker upp partier på högerkanten med ett populistisk budskap där invandrarfientlighet är i fokus men i sin populism ofta även konkurrerar med vänsterpartier om ökade utgifter till t.ex höjda pensioner.

Sämst har danska Konservative Folkeparti (de danska moderaterna) lyckats. 1984 fick man 23,4% och hade statsministerposten.

Vid valet 2015 fick man 3,4 %. Mycket därför man inte klarat att att hantera motsvarighet till SD i Danmark, Dansk Folkeparti. Partiet lösning har varit samma som ropas efter i Sverige, byt partiledare.

Sedan 1993 har man haft åtta partiledare vilket i snitt innebär att de suttit i fyra år.

Någon kanske säger att Moderaterna gjorde ju sitt bästa val 2010 när SD kom in i riksdagen?

Mycket riktigt men Fredrik Reinfeldt lyckades det valet att få röster från vänster. En del försvann 2014 men resten har börjat röra på sig när man sätt den nya partiledningen gå mot höger. Flykten till Centerpartiet är i många delar inte att man går till något utan att man lämnar något man inte gillar och är beredda att ge Annie Lööf en chans.

Och motsvarar inte hon förväntningarna kan dessa väljare börja röra på sig igen.

För de som undrar om partier brukar öka efter partiledarbyte så kan man läsa mitt blogginlägg från den 11 juli i år. Tryck här.

måndag, augusti 21, 2017

Hallands befolkning ökar mest i Norra Halland

SCB kom i förra veckan med siffror över befolkningsökningen i Sverige, Halland och de halländska kommunerna första halvåret 2017.

Precis som första halvåret 2016 ligger den stora ökningen i Norra Halland, Varberg och Kungsbacka.

Halland ökar med 2010 invånare. Kungsbacka ökar mest med 792 invånare. Varberg är tvåa med 473 invånare. Siffrorna för övriga kommuner är Halmstad 397, Falkenberg, Hylte 40 och Laholm 189.

Det innebär att nästan 63% av befolkningsökningen hamnar i Kungsbacka och Varberg. och Kungsbacka själv står för nästan 40% av Hallands befolkningsökning.

Intressant är att se vad invånarna kommer ifrån eller om det handlar om födelseöverskott (skillnad mellan födda och döda).

Det finns 1140 invånare i Halland inflyttade från utlandet. Alla av dessa är givetvis inte flyktingar men en stor del.

För Kungsbacka är dock inflyttade från utlandet en liten del. Bara 108 stycken.

Att jämföra med Halmstad där 438 nya invånare är inflyttade från utlandet. Och eftersom Halmstad bara ökar första halvåret med 397 invånare skulle Halmstad utan nyanlända sannolikt stått still eller haft en liten minskning. Samma för Falkenberg och Hylte som utan nyanlända hade minskat sin befolkning.

Det gör ju att man kan fundera på hur befolkningsökningen kommer se ut när alla de som kom framför allt 2015 är placerade i kommunerna. Flyktingströmmen har ju sedan dess varit liten.

Kommer bara Kungsbacka och Varberg öka befolkningen medan övriga kommuner står still eller minskar befolkningen?

Det påverkar ju inte minst satsningar på sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur.

Lite fakta såhär var befolkningen den sista juni 2017 i Halland fördelade på kommuner:

Halmstad 98.935, Falkenberg 43986, Hylte 10.994, Laholm 24.853, Varberg 62.341 och Kungsbacka 81.234 invånare.

torsdag, augusti 10, 2017

Hästar är friskvård

I Kungsbacka Posten har undertecknad, Bengt Eliasson och Ulrika Landergren fått denna insändare publicerad.

Hästar är friskvård

Viktigt för Kungsbacka är jobb, bostäder, hälsa, näringsliv, mötet mellan stad och land - kust och skog. Hästen och näringarna kring den är centralt för detta.
Runt kärleken till hästar samlas ca 60 000 hallänningar. Mer än en halv miljon rider regelbundet i Sverige, i alla åldrar, olika bakgrund och position i samhället. I denna miljö skolas unga tjejer och allt fler killar i ansvarskänsla, sunda värderingar och respekt för djur som gör dem till eftertraktade ledare senare i livet.
Många får sin första arbetslivserfarenhet i stallet. Näringen sysselsätter 30 000 personer i Sverige och omsätter 48 miljarder. Det finns ungefär 14 600 hästar i Halland, 3200 i Kungsbacka, och det omsätts cirka 580 miljoner runt dessa i Halland - 128 mkr i Kungsbacka. Av detta är enbart foder och strö till de halländska hästarna ca 146 mkr. Resten omsätts i kringnäringar i vårt län.

År 2012 fanns ca 500 halländska företag som var beroende av hästar i sin verksamhet och dessa blir fler.

Sedan får vi inte glömma att hästar, precis som kor, håller det halländska landskapet öppet. Myten om hästtjejen är idag sanningen om hästmänniskor som utvecklar verksamheter inom en mängd områden men har inte samma förutsättningar som andra trots att det är Sveriges näst största idrott.

Trots bättre hälsa, livskvalitet, fysiskt och psykiskt välbefinnande innefattas den inte i friskvårdsförmånen. Simma, gå på gym, få massage, lagsporta, dansa går bra, men inte rida. Ridsport är friskvård som ger bättre hälsa och jobb!

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot

Ulrika Landergren (L)
Kommunalråd

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland

onsdag, augusti 09, 2017

Den 16 augusti fyller pendeltåget Kungsbacka -.Göteborg 25 år

Kan någon tänka sig Kungsbacka utan pendeltåget? Nej jag tror inte det. Men det fanns för 29 år sedan några som kunde det.

Hösten 1988 behandlade kommunfullmäktige i Kungsbacka, på direkt förfrågan från Banverket, frågan var dubbelspåret skulle gå. Hade beslutet blivit att det skulle gå utanför Kungsbacka så skulle inte dubbelspåret ha byggts där och då. Kungsbacka hade fått vänta på både det och pendeltåg. Men majoriteten sa ja och dåvarande Banverket började planera och bygga dubbelspåret till Kungsbacka.

Nya tågen typ X 61
Varberg fick frågan samtidigt om de kunde peka ut vart det skulle ligga och de kunde man inte. Och 29 år senare har Varberg fortfarande inte dubbelspår genom staden. Men en tunnel är på gång.

Utvecklingen har varit fantastiskt. Ca: 5000 människor kliver varje dag på tåget vardagar från någon av de tre stationerna i Kungsbacka och åker norrut.

Perrongerna har fått förlängas flera gånger. Nya tåg har inköpts och det har gått från halvtimmestrafik till kvartstrafik. En kvartstrafik som hela tiden utökas. I december 2017 ytterligare några dubbelturer och på sikt kommer vi ha trafik vart 15:e minut från tidig morgon till kväll.

Hur ser framtiden ut?

Ibland kommer förslag om att förlänga den till Varberg. Där har regionfullmäktige i Region Halland full enighet var tydliga. Pendeltåget Kungsbacka - Göteborg skall utvecklas för sig.

När det finns möjlighet skall regionaltåg Halland börja köra som kommer söderifrån men för att inte bli för långsamt inte stanna på så många stationer. I Kungsbacka kommun sannolikt bara i Åsa och Kungsbacka stad. Kanske Frillesås.

Men ett sådant tåg kräver utbyggd västlänk och tunnel i Varberg.

Framtiden kräver också fyra spår helt eller delvis mellan Kungsbacka och Göteborg. Så fjärrtåg och regionaltåg kan köra om långsammare pendeltåg.

Kan inte låta bli att fundera på vad de som för 25 år sedan i Kungsbacka var emot pendeltågen och till och med ifrågasatte behovet av dem då och i framriden säger idag. Se dem, eller till och med åka med dem och veta att detta röstade jag emot.

Eller den ledande politikern i Varberg, som när vi försökte övertyga dem om att på sikt kanske få snabba förbindelser mellan Varberg och Kungsbacka och till Göteborg, bara sa att ingen kommer väl att pendla från Varberg till Göteborg för att arbeta. Nu gör tusentals personer det men med Öresundstågen.

Jag är stolt att jag fick vara med och leda Kungsbacka kommun när pendeltåget beslutades om och planerades och firar stolt den 16 augusti 25 framgångsrika år.

Jag har skrivit många gånger om detta på bloggen men historien finns också berättad i en artikel i Kungsbacka Posten/Kungsbacka Nytt där jag intervjuades av journalisten Clas-Göran Sandblom.

Läs gärna den. Tryck här.

PS! Även stadstrafiken i Kungsbacka firar 25 år den 16 augusti. Den startades nämligen samtidigt som pendeltågen gick igång. DS!tisdag, augusti 08, 2017

Frihet är att känna sig trygg - dagens polisbrist

Den här artikeln har varit införd i Hallands Nyheter. Skriver tillsammans med Jan Björklund, Bengt Eliasson, Ulrika Landergren.

Frihet är att känna sig trygg

Att kunna ta en promenad var man vill, när man vill – det är också frihet. Eller att utan oro vänta på bussen en sen kväll, gå hem från krogen eller låta sitt barn gå ensam från kompisen. Det är något som borde vara självklart för alla som lever här i Sverige, men så är det inte i dag.

Men nu ökar istället människors otrygghet. Var tredje person byter ibland väg eller färdsätt ibland av rädsla för brott. Och nästan var fjärde person – en stor ökning – tycker att otryggheten påverkar deras livskvalitet. Människors frihet minskar alltså högst konkret av kriminalitet och bristande trygghet. Det kan vi inte acceptera.

Vi måste kunna lita på att polisen kommer om det skulle behövas. När resurserna saknas – både pengar och poliser – läggs det förebyggande arbetet åt sidan och synligheten som skapar trygghet prioriteras bort.

Liberalerna vill ha fler synliga poliser i hela landet, från dagens 20 000 till 25 000 poliser inom de närmaste 5–7 åren. Dessutom vill vi se ett lönelyft på ungefär 4 000 kronor per månad till poliser för att locka fler till yrket och för att fler ska stanna.

Det här är en rejäl förstärkning som är alldeles nödvändig, men det kommer att ta tid innan den ger resultat. Därför har vi också ett förslag för att öka tryggheten på gator och torg direkt. 

I flera kommuner, bland annat Landskrona, har man med gott resultat som en tillfällig åtgärd anlitat trygghetsvakter. Trygghetsvakternas uppgift är att vara synliga på platser och tider då otryggheten är som störst. I just Landskrona har brottslighet och vandalisering minskat dramatiskt i de områden där trygghetsvakterna är aktiva.

Vi vill att det anställs trygghetsvakter i väntan på fler poliser, för att öka tryggheten och förebygga brottslighet. Liberalerna föreslår ett statsbidrag på 500 miljoner kronor, som täcker hälften av kommunernas kostnader för trygghetsvakter. Med vårt förslag skulle 2000 trygghetsvakter anställas och kunna bidra till ett lugnare och säkrare Sverige.

Frihet är också att vara trygg där du bor. Den friheten måste försvaras.

Jan Björklund (L)
Partiledare

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot Halland

Ulrika Landergren (L)
Kommunalråd Kungsbacka

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland

måndag, augusti 07, 2017

Minska klyforna och öka friheten

Den här artikeln har varit införd i Hallandsposten. Skriver tillsammans med Bengt Eliasson, Suzanne Åkerlund och Ann Molander.

Minska klyftorna och öka friheten

Klyftorna växer i Sverige idag. Den största klyftan går mellan de som har ett jobb och de som saknar ett. Höga trösklarna in på arbetsmarknaden slår hårdast mot nyanlända med låg utbildning. Allt för många har svårt att klara av skolan. En ny underklass växer fram.

Antalet särskilt utsatta områden ökar i Sverige. Polisens underrättelseavdelning (NOA) klassar 23 områden, mot 15 för knappt två år sedan, som särskilt utsatta i Sverige. Områden med grov brottslighet och parallella samhällsstrukturer där polisen har svårt att fullfölja sitt uppdrag. Det handlar om narkotikahandel, gängkriminalitet, otrygghet, social oro, religiös extremism och parallellsamhällen.

Vi liberaler drivs vi av att försvara människors frihet. Samhället får inte svika utan måste ställa upp för de som behöver samhället allra mest. Samhället måste agera när de boendes frihet begränsas av kriminella gäng och moralväktare.

Alla barn ska ske ges möjlighet att nå sina drömmar.

Vi satsar på högre lärarlöner och lokala superteam i utsatta områden. Vi vill se förlängd skolplikt för nyanlända och mer studiero i skolan. Skolan ska vara fri från religiös och ideologisk påverkan. Religiösa friskolor riskerar att öka segregationen, och därför ska nya religiösa friskolor stoppas.

Människor måste få känna friheten av att lämna bidragsberoende bakom sig och få egen lön att leva på. Vi vill införa startjobb som gör det billigare och lättare att anställa unga och nyanlända. Startjobben är en dörr in på arbetsmarknaden.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste öka och straffen skärpas. Ingen flicka ska giftas bort eller könsstympas. Den feministrörelse som finns i utsatta områden ska ges stöd. Inga offentliga medel ska gå till organisationer som motarbetar demokrati och jämställdhet.

Liberalerna vill kraftigt öka antalet poliser i hela Sverige. Fler måste stanna kvar i polisyrket och fler ska vilja bli poliser. Då behövs högre löner med 4000 kronor mer i månaden. Som en kortsiktig lösning vill vi se lokala trygghetsvakter.

Utmaningarna är gigantiska och regeringen står utan svar. Regeringen måste kasta sina ideologiska skygglappar i papperskorgen och inse att en ny underklass växer fram. Priset är högt om man inte sänker trösklarna in till arbetsmarknaden, förlänger skolplikten för nyanlända, stoppar nyetableringen av religiösa friskolor, förstår och utrotar hedersförtrycket samt ökar antalet poliser.

Liberalerna vill ha ett Sverige som inte slits isär. Frihet måste försvaras.

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot Halland

Suzanne Åkerlund (L)
Kommunråd Halmstad

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland

Ann Molander (L)
Ledamot i regionfullmäktige

Anpassad sökning