torsdag, juni 29, 2017

Läkarmedverkan i hemsjukvården och på särskilda boenden dygnet runt

För några år sedan startade försök med läkarmedverkan i hemsjukvården i Kungsbacka och delar av Halmstad.

Läkare finns i tjänst dagtid och kan tillsammans med sjuksköterska eller ensam besöka de som finns inskrivna i den hemsjukvård kommunen driver i avtal med regionen. Patienten behöver inte ta sig till en vårdcentral.

Syftet var flera. Man får besök hemma. Och erfarenheten från andra län var att sådan direkt kontakt med patienten och anhöriga minskar inläggningar på sjukhusen. Inte minst genom att genomföra så kallade brytpunktssamtal. Samtal där man går igenom vad som kan komma eller kommer att hända, vilket ger en trygghet.

När man nu kan summera erfarenheterna så ser vi att det behövs möjlighet till att en läkare kommer hem dygnet runt.

Alternativet blir annars ofta att man beställer en ambulans och färd till akuten. Där kan man sällan göra något och efter 3-4 dagar på sjukhuset är man hemma igen.

Samma stöd behövs på äldreboenden och andra särskilda boenden.

Därför har majoriteten (M+C+L+MP+KD) lämnat ett uppdrag där vi för fram ett förslag om läkarmedverkan dygnet runt i hemsjukvården och på särskilda boenden.

Vi ser ingen ökad kostnad för regionen utan bara ett sätt att organisera verksamheten på ett bättre sätt,  använda pengarna effektivare samtidigt som det skapar trygghet för patienten i hemsjukvården eller de som bor på ett särskilt boende.

Förslaget i färdig form vill vi ha från regionkontoret i höst.


onsdag, juni 28, 2017

Primärvårdsjourerna i Halland utreds för att skapa ökad tillgänglighet

Det ser väldigt olika ut i Halland vilken form av primärvårdsjour som erbjuds.

Det beror på att hur den ser ut är en förhandling mellan vårdcentralerna på orten, privata som regionens, vilken tillgänglighet som skall finnas när vårdcentralen är stängd eller inte kan ta emot.

I Kungsbacka finns en närakut som är öppen 7-24. I övriga kommuner finns det kvälls- och helgmottagningar med varierande öppettider.

Beslut om närakuten i Kungsbacka, om den skall handlas upp på nytt och med vilket uppdrag, måste tas i januari 2018.

Frågan om jourens utformning, fler närakuter och vem som skall ha övergripande ansvar för att den finns, kommer ständigt upp.

Siffror visar också att t.ex Varberg som bara har öppet till 19.00 på kvällen har flest besökare på sjukhusets akut (både regionens och privata vårdcentraler) medan Kungsbacka med närakuten öppen 7-24 har minst besök.

I princip har man denna tid 100% tillgängligt till läkare i Kungsbacka då man alltid, om vårdcentralen inte har tider, kan vända sig till närakuten.

Är det något för övriga Halland? Det kan man fundera över.

Därför har majoriteten i Region Halland (M+C+L+MP+KD) lämnat ett uppdrag

Regionkontoret får i uppdrag att utreda följande om primärvårdsjourerna:

Hur skall de organiseras. Inte minst för att få möjlighet till en likvärdig och resurseffektiv vård i hela länet.

a) Särskilt uppdrag till egen regi?

b) Krav på varje vårdcentral att deras patienter skall ha tillgång jour till visst klockslag men att de kan organisera detta själva eller tillsammans med andra?

c) Direkt uppdrag till egen regi att organisera jourverksamheten som då kan handlas upp som i Kungsbacka? Tydligt uppdrag vad man skall erbjuda och var? Eventuellt hur det skall organiseras.

Om ansvaret flyttas till ett särskilt uppdrag måste detta finansieras genom att avdrag sker på hälso- och sjukvårdspengen alternativt att vårdcentralerna betalar vad varje besök kostar utifrån självkostnadsprincipen, så som sker i Kungsbacka på närakuten.

Arbetet skall bedrivas skyndsamt och samordnas med andra uppdrag som lämnats vad gäller vårdvalet, t.ex täckningsgraden och vad olika besök skall medge för ersättning.

Den av regionstyrelsens tillsatta beredningsgrupp för hälso- och sjukvården utgör styrgrupp som regionkontoret har att under utredningens gång stämma av med.