onsdag, juni 28, 2017

Primärvårdsjourerna i Halland utreds för att skapa ökad tillgänglighet

Det ser väldigt olika ut i Halland vilken form av primärvårdsjour som erbjuds.

Det beror på att hur den ser ut är en förhandling mellan vårdcentralerna på orten, privata som regionens, vilken tillgänglighet som skall finnas när vårdcentralen är stängd eller inte kan ta emot.

I Kungsbacka finns en närakut som är öppen 7-24. I övriga kommuner finns det kvälls- och helgmottagningar med varierande öppettider.

Beslut om närakuten i Kungsbacka, om den skall handlas upp på nytt och med vilket uppdrag, måste tas i januari 2018.

Frågan om jourens utformning, fler närakuter och vem som skall ha övergripande ansvar för att den finns, kommer ständigt upp.

Siffror visar också att t.ex Varberg som bara har öppet till 19.00 på kvällen har flest besökare på sjukhusets akut (både regionens och privata vårdcentraler) medan Kungsbacka med närakuten öppen 7-24 har minst besök.

I princip har man denna tid 100% tillgängligt till läkare i Kungsbacka då man alltid, om vårdcentralen inte har tider, kan vända sig till närakuten.

Är det något för övriga Halland? Det kan man fundera över.

Därför har majoriteten i Region Halland (M+C+L+MP+KD) lämnat ett uppdrag

Regionkontoret får i uppdrag att utreda följande om primärvårdsjourerna:

Hur skall de organiseras. Inte minst för att få möjlighet till en likvärdig och resurseffektiv vård i hela länet.

a) Särskilt uppdrag till egen regi?

b) Krav på varje vårdcentral att deras patienter skall ha tillgång jour till visst klockslag men att de kan organisera detta själva eller tillsammans med andra?

c) Direkt uppdrag till egen regi att organisera jourverksamheten som då kan handlas upp som i Kungsbacka? Tydligt uppdrag vad man skall erbjuda och var? Eventuellt hur det skall organiseras.

Om ansvaret flyttas till ett särskilt uppdrag måste detta finansieras genom att avdrag sker på hälso- och sjukvårdspengen alternativt att vårdcentralerna betalar vad varje besök kostar utifrån självkostnadsprincipen, så som sker i Kungsbacka på närakuten.

Arbetet skall bedrivas skyndsamt och samordnas med andra uppdrag som lämnats vad gäller vårdvalet, t.ex täckningsgraden och vad olika besök skall medge för ersättning.

Den av regionstyrelsens tillsatta beredningsgrupp för hälso- och sjukvården utgör styrgrupp som regionkontoret har att under utredningens gång stämma av med.
                                                     

Inga kommentarer: