onsdag, juni 07, 2017

En budget som kräver fortsatta effektiviseringar - Region Halland 2018

Idag behandlade regionstyrelsen i Region Halland budget 2018. Slutligt beslut tas av regionfullmäktige 21 juni.

Det är en budget som kräver fortsatta effektiviseringar men framför allt att kostnadsökningstakten blir lägre.

Ett antal uppdrag är lämnade och det jobbas intensivt med dem.

En nyhet är att regionstyrelsens idag tillsatt en särskild beredningsgrupp för sjukvården. Där sitter representanter för samtliga nämnder som arbetar med sjukvård samt regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.

Jag representerar Närsjukvården  i gruppen.

Några saker i budget 2018.

Skatten blir oförändrat 10.82. Patientavgifter höjs inte. Hallandstrafiken medges att höja kollektivtrafiktaxorna med maximalt 3%.

Utmaningen ligger bland annat i de ökade kostnader vi ser för läkemedel och EU vård men också vad gäller inhyrd personal. Här arbetas det på olika sätt för att minska dem.

Digitaliseringen är ett viktigt instrument för att effektivisera vården men också göra det enklare för patienten.

Webbtidbokning rullar nu ut i hela regionen där man kan boka och boka om tider i 1177.se.

Redan finns många tjänster som både förenklar för patienten och effektiviserar vården genom 1177.se. Det gäller att få fler att använda dessa tjänster.

Digitala vårdmöten är en del av framtiden där Region Halland under 2018 måste och kommer ta steg framåt.

Utmaningen är också den allt äldre befolkningen och den ökning vi ser av behovet av hemsjukvård.

Eftersom det är stor osäkerhet bland annat vad statsbidragen kommer ge tas nu ett ramverk och det kommer följas upp under hösten av en med detaljerad medelstilldelning.