fredag, november 22, 2013

Närsjukvården i Halland kraftsamlar

Idag redovisar Närsjukvården i Region Halland, del del av Närsjukvården vi kallar Vårdcentralen Halland, ett förslag där vi kraftsamlar för att kunna använda resurserna bättre.

Det förslag som ett enigt AU i Driftnämnden Närsjukvård ställt sig bakom, och är förankrat bland samtliga partier i nämnden, innebär bland annat att:

- samordna Nyhem och Andersbergs vårdcentraler, Getinge och Slöinges vårdcentraler samt Hyltebruk och Torups vårdcentraler,

- Närsjukvården skall även i fortsättningen bedriva verksamhet med god tillgänglighet i Andersberg, Torup och Slöinge med minst distriktssköterska och BVC,

- uppdra åt förvaltningen att se över lämpliga lokaler för den fortsatta verksamheten,

- uppdra åt förvaltningen att redovisa hur vårdcentralerna och tandvården kan öka samarbetet.

- förvaltningschefen skall regelbundet rapportera hur genomförandet av besluten fortskrider till nämnd och arbetsutskott, samt

- uppdra åt förvaltningen att se över behovet av andra yrkeskompetenser på samtliga vårdcentraler för att möjliggöra utveckling och anpassa dem till patienternas efterfrågan.

Det kan innebära att verksamheten på Andersberg, i Slöinge och Torup flyttar till andra lokaler.

Sedan vårdvalet infördes 2007 har regionens vårdcentraler gått från en andel på 78% till knappt 57%. 

Det var ju något man förutsåg och var avsikten för att ge invånarna ökad valfrihet. Det har tillkommit ett antal nya vårdcentraler som drivs av privata entreprenörer.

Förra mandatperioden lämnade Vårdcentralen Halland en vårdcentral i Laholm men öppnade också en filial på Breared i Varberg.

Två vårdcentraler har också samordnats i Falkenberg centrum.

 I övrigt har inga större förändringar skett.

Minskad listning, och att vi 2014 inte får uppräkning av Hälso- och sjukvårdspengen, gör det nödvändigt att kraftsamla och se över utbudspunkter och vad som skall erbjudas.

Det som nu sker är en kraftsamling i Hylte kommun, precis som har gjorts inom Folktandvården. Men även i fortsättningen kommer det finnas tre utbudspunkter i Hyltebruk, Torup och Unnaryd med Hyltebruk som modercentral.

På Halmstad Öster har Vårdcentralen Halland tre vårdcentraler. Det blir nu två huvudvårdcentraler, Nyhem och Vallås men utbudspunkten Andersberg finns kvar. Där hoppas jag på ännu närmare samarbete med kommunen och Salutprojektet.

I Falkenberg samordnas Slöinge och Getinge med den senare som modercentral.

Dessa samordningar ger möjlighet till mer vård för pengarna.

Men Vårdcentralen Halland gör även andra satsningar. Den 10 januari 2014 invigs den nya filialen Kärleken/Sofieberg i Halmstad. Man kommer ha VC Hertig Knut som modercentral.

Under 2014 invigs också Folktandvård/Vårdcentral i Kolla Parkstad i Kungsbacka. Exakt organisation inte klar ännu.

Vårdcentralen Halland har idag fem utbudspunkter i Kungsbacka kommun, åtta utbudspunkter i Varbergs kommun, sju utbudspunkter i Falkenbergs kommun, tre utbudspunkter i Hylte kommun, tio utbudspunkter i Halmstads kommun och två utbudspunkter i Laholms kommun. Finns alltså på 35 ställen i Halland.

Slutligt beslut i detta ärende fattar Driftsnämnden Närsjukvård 11 december.

Fotnot 1: Utbudspunkt är plats där man erbjuder lägst distriktssköterska och BVC och ibland även läkartider. 23 utbudspunkter är fullskaliga vårdcentraler.

Fotnot 2: Närsjukvården i Halland består av Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland. Politisk nämnd för båda är Driftnämnden Närsjukvård.

söndag, november 17, 2013

Motion om samordnade kollektivtrafikkort bifallen

Till Folkpartiets landsmöte, som idag avslutades i Västerås, hade jag bland annat motionerat om att vi måste samordna kollektivtrafikkorten i Sverige. Man måste kunna åka över länsgränser utan att köpa nya kort. Vi som bor i Kungsbacka lever också i gränslandet.

Vi tilhör Västtrafiks biljettområde (men Hallanddstrafikens ansvar) och kan åka utan problem med deras kort till Mariestad eller Strömstad. Men vi kan inte åka t.ex på Öresundståget med Västtrafiks kontoladdning. Däremot till Köpenhamn med Hallandstrafikens reskort.

Såhär skriver partistyrelsen:

Motionärerna bakom motion H109 vill att ett gemensamt kollektivtrafikkort införs i Sverige och att detta skrivs in i programförslaget som en ny punkt i avsnitt 4.5. Partistyrel-sen har behandlat liknande förslag vid tidigare landsmöten och vidhåller även nu sin ståndpunkt att länstrafikbolagen hittills faktiskt har skapat barriärer när det gäller resor över länsgränserna. Menar vi allvar med regionförstoringen så måste det bli lättare att färdas över länsgränser med kollek-tivtrafik. Partistyrelsen noterar att det har skapats ett gemen-samt resekort som är giltigt över länsgränser i delar av landet samtidigt som utvecklingen inte går tillräckligt fort. Partistyrelsen ser därför positivt på att exempelvis SKL verkar för att en gemensam teknisk plattform för ett nationellt kol-lektivtrafikkort tas fram och implementeras i alla Sveriges län. Partistyrelsen anser därmed att motion H109 bör anses bifallen med vad partistyrelsen anfört.

Det blev landsmötets beslut och det känns bra att Folkpartiet nu står bakom kravet.

Jag har tidigare motionerat till regionfullmäktige i Region Halland som också står bakom att vi behöver samordnade kort.

Halv seger för att jämställa munnen med övriga kroppen

Min motion att jämställa munnen med övriga kroppen behandlades på Folkpartiets landsmöte igår lördag. I den föreslår jag att det skall vara vanlig patientavgift för ett besök hos tandläkaren, precis som ett besök hos läkaren.

Eftersom tandvård skulle vara specialistvård skulle ett besök på Folktandvården i Region Halland kosta 300 kr. Högkostnadsskydd skulle givetvis finnas.

Partistyrelsen hade viss sympati för motionen med var rädd för kostnaden. Motionen ansågs besvarad.

Min grunduppfattning är att munnen kan inte undantas och vara något som den enskilde i stort skall betala själv.  Skulle någon föreslå att diabetiker skall betala en stor del av sin vård skulle detta direkt avfärdas med rätta som orimligt.

Jag hade hoppats på att motionen skulle starta en debatt i Folkpartiet. Att det kunde vara början på något men inte få någon majoritet eller vara i närheten av en majoritet.

Partistyrelsen hade nog samma uppfattning då motionen inte bemöttes i talarstolen.

Till min stora glädje gick ett antal talare upp och stöttade motionen.

Vid omröstningen lät det jämt. Jag begärde votering. Trots två försöksvoteringar med röstkort kunde inte frågan avgöras. Presidet valde då att göra namnupprop.

Den slutade med att partistyrelsen vann med 93 mot 85. Jag ser det som en halv seger. Nästan halva landsmötet ställde upp på min motion. Flera ombud sa efteråt att de ville rösta ja men var rädda för kostnaden. Det finns alltså en majoritet för principen.

Det går givetvis inte att begrava frågan. En så stor minoritet måste respekteras.

Jag kommer därför föreslå partistyrelsen att man tillsätter en arbetsgrupp som får titta på frågan. Vad kostar det? Hur skulle en förändrad försäkring se ut? Kan man genomföra den i etapper?

Får vi fram alla fakta och tankar om ett genomförande är jag övertygad om att det blir partiets politik.

Då blir det svårt att gömma sig bakom att det kostar för mycket.

Att jämställa munnen med övriga kroppen är en viktig socialliberal reform.