fredag, november 22, 2013

Närsjukvården i Halland kraftsamlar

Idag redovisar Närsjukvården i Region Halland, del del av Närsjukvården vi kallar Vårdcentralen Halland, ett förslag där vi kraftsamlar för att kunna använda resurserna bättre.

Det förslag som ett enigt AU i Driftnämnden Närsjukvård ställt sig bakom, och är förankrat bland samtliga partier i nämnden, innebär bland annat att:

- samordna Nyhem och Andersbergs vårdcentraler, Getinge och Slöinges vårdcentraler samt Hyltebruk och Torups vårdcentraler,

- Närsjukvården skall även i fortsättningen bedriva verksamhet med god tillgänglighet i Andersberg, Torup och Slöinge med minst distriktssköterska och BVC,

- uppdra åt förvaltningen att se över lämpliga lokaler för den fortsatta verksamheten,

- uppdra åt förvaltningen att redovisa hur vårdcentralerna och tandvården kan öka samarbetet.

- förvaltningschefen skall regelbundet rapportera hur genomförandet av besluten fortskrider till nämnd och arbetsutskott, samt

- uppdra åt förvaltningen att se över behovet av andra yrkeskompetenser på samtliga vårdcentraler för att möjliggöra utveckling och anpassa dem till patienternas efterfrågan.

Det kan innebära att verksamheten på Andersberg, i Slöinge och Torup flyttar till andra lokaler.

Sedan vårdvalet infördes 2007 har regionens vårdcentraler gått från en andel på 78% till knappt 57%. 

Det var ju något man förutsåg och var avsikten för att ge invånarna ökad valfrihet. Det har tillkommit ett antal nya vårdcentraler som drivs av privata entreprenörer.

Förra mandatperioden lämnade Vårdcentralen Halland en vårdcentral i Laholm men öppnade också en filial på Breared i Varberg.

Två vårdcentraler har också samordnats i Falkenberg centrum.

 I övrigt har inga större förändringar skett.

Minskad listning, och att vi 2014 inte får uppräkning av Hälso- och sjukvårdspengen, gör det nödvändigt att kraftsamla och se över utbudspunkter och vad som skall erbjudas.

Det som nu sker är en kraftsamling i Hylte kommun, precis som har gjorts inom Folktandvården. Men även i fortsättningen kommer det finnas tre utbudspunkter i Hyltebruk, Torup och Unnaryd med Hyltebruk som modercentral.

På Halmstad Öster har Vårdcentralen Halland tre vårdcentraler. Det blir nu två huvudvårdcentraler, Nyhem och Vallås men utbudspunkten Andersberg finns kvar. Där hoppas jag på ännu närmare samarbete med kommunen och Salutprojektet.

I Falkenberg samordnas Slöinge och Getinge med den senare som modercentral.

Dessa samordningar ger möjlighet till mer vård för pengarna.

Men Vårdcentralen Halland gör även andra satsningar. Den 10 januari 2014 invigs den nya filialen Kärleken/Sofieberg i Halmstad. Man kommer ha VC Hertig Knut som modercentral.

Under 2014 invigs också Folktandvård/Vårdcentral i Kolla Parkstad i Kungsbacka. Exakt organisation inte klar ännu.

Vårdcentralen Halland har idag fem utbudspunkter i Kungsbacka kommun, åtta utbudspunkter i Varbergs kommun, sju utbudspunkter i Falkenbergs kommun, tre utbudspunkter i Hylte kommun, tio utbudspunkter i Halmstads kommun och två utbudspunkter i Laholms kommun. Finns alltså på 35 ställen i Halland.

Slutligt beslut i detta ärende fattar Driftsnämnden Närsjukvård 11 december.

Fotnot 1: Utbudspunkt är plats där man erbjuder lägst distriktssköterska och BVC och ibland även läkartider. 23 utbudspunkter är fullskaliga vårdcentraler.

Fotnot 2: Närsjukvården i Halland består av Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland. Politisk nämnd för båda är Driftnämnden Närsjukvård.

Inga kommentarer: