söndag, november 17, 2013

Motion om samordnade kollektivtrafikkort bifallen

Till Folkpartiets landsmöte, som idag avslutades i Västerås, hade jag bland annat motionerat om att vi måste samordna kollektivtrafikkorten i Sverige. Man måste kunna åka över länsgränser utan att köpa nya kort. Vi som bor i Kungsbacka lever också i gränslandet.

Vi tilhör Västtrafiks biljettområde (men Hallanddstrafikens ansvar) och kan åka utan problem med deras kort till Mariestad eller Strömstad. Men vi kan inte åka t.ex på Öresundståget med Västtrafiks kontoladdning. Däremot till Köpenhamn med Hallandstrafikens reskort.

Såhär skriver partistyrelsen:

Motionärerna bakom motion H109 vill att ett gemensamt kollektivtrafikkort införs i Sverige och att detta skrivs in i programförslaget som en ny punkt i avsnitt 4.5. Partistyrel-sen har behandlat liknande förslag vid tidigare landsmöten och vidhåller även nu sin ståndpunkt att länstrafikbolagen hittills faktiskt har skapat barriärer när det gäller resor över länsgränserna. Menar vi allvar med regionförstoringen så måste det bli lättare att färdas över länsgränser med kollek-tivtrafik. Partistyrelsen noterar att det har skapats ett gemen-samt resekort som är giltigt över länsgränser i delar av landet samtidigt som utvecklingen inte går tillräckligt fort. Partistyrelsen ser därför positivt på att exempelvis SKL verkar för att en gemensam teknisk plattform för ett nationellt kol-lektivtrafikkort tas fram och implementeras i alla Sveriges län. Partistyrelsen anser därmed att motion H109 bör anses bifallen med vad partistyrelsen anfört.

Det blev landsmötets beslut och det känns bra att Folkpartiet nu står bakom kravet.

Jag har tidigare motionerat till regionfullmäktige i Region Halland som också står bakom att vi behöver samordnade kort.

Inga kommentarer: