tisdag, februari 28, 2012

Kommentar till nationella patientenkäten - Primärvård

Årets nationella patientenkät har nu redovisats. Det gäller besök hos regionens och privata vårdcentraler inom Vårdval Halland i Region Halland och övriga regioner och landsting.

Lägger man ihop alla indikationer får Region Hallands totala utbud av primärvård bäst betyg i landet.

Just denna mätning handlar om mötet med läkaren och alla siffror kan därför inte jämföras med tidigare resultat.

Siffrorna ger säkert en rättvis bild av hur patienten i Sverige upplever vården i stort men när man bryter ner det på vårdcentralsnivå skall man vara försiktig med att dra för stora slutsatser.

Skälet är givetvis att svarsfrekvensen på enskild central är i vissa fall rätt dålig. Två exempel visar detta. Husläkarna i Kungsbacka med över 10.000 patienter listade har en frekvens på 53,55. 106 har svarat.

Kungsbacka vårdcentral (regionens) har en svarsfrekvens på 53,8%. 105 personer har svarat och man har ca: 16.000 patienter listade.

Tittar man på mindre vårdcentraler så är ibland svarsfrekvensen så liten att vissa frågor ej redovisas. Läkargruppen Tre Hjärtan i Halmstad har så få svar bland kvinnor att inga indikationer redovisas och slutsatser kan ej dras.

Men som helhet är givetvis patientenkäten nyttig och bra. En av flera underlag för hur primärvården, det vi i Halland kallar närsjukvård, skall bli bättre.

Här är några indikationer:
  • På frågan ”Vad anser du om tiden du fick vänta” har de halländska patienterna värderat väntetiden till 87 på en skala där det högsta värdet är 100. Värdet är oförändrat från förra mätningen (2010). Genomsnitt i landet ligger på 81 och Halland placerar sig på första plats.
  • På frågan om patienten kände sig delaktig i beslut om vård och behandling har patienterna i Halland värderat delaktigheten till 83, vilket är samma värde som vid förra mätningen. Genomsnitt i landet är 78 och Halland hamnar även här på första plats.
  • När det gäller frågan ”Hur värderar du som helhet den vård och behandling du fick” har de halländska patienterna värderat helhetsintrycket till 76, vilket är samma värde som vid förra mätningen. Genomsnitt i landet är 71 och Halland hamnar även på denna fråga på första plats.
  • På frågan ”Kände du förtroende för den läkare som du träffade” har de tillfrågade patienterna värderat förtroendet till 88. Värdet 2010 var 87 och genomsnittet för landet är 85. Här ligger Halland på andra plats.
  • När det gäller frågan ”Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen” har de halländska patienterna gett värdet 86, jämfört med 87 vid föregående mätning. Genomsnittet för Sverige är 83 och Halland ligger här på andra plats.Inga kommentarer: