lördag, april 19, 2014

Regionfullmäktige avslog förslag som utreds - Journalintrång

Vid regionfullmäktige i Region Hallands sammanträde i onsdags var min motion uppe där jag föreslog följande:

- Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att en central enhet tar emot och handlägger begäran om information kring vem som loggat in i vårdadministrativa system,

- Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att via t.ex. mina vårdkontakter eller andra informationskanaler ge patienten möjlighet att se vilka som loggat in på deras patientjournaler,

- Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att genomföra en utbildning för berörd personal i reglerna kring sekretess och när man får lov att logga in i patientjournaler.

Motionen kom tillbaka med förslaget avslag. Mest underligt är hur man argumenterar.

En bilaga har tagits fram med argument emot som snarare speglar vissa inom verksamhetens uppfattning att det är inget problem om personal tittar lite då och då i andras journaler.

Den här meningen visar tydligt det: 

"Handläggningen av loggutdrag är känslig ur integritetssynpunkt såväl från patientens som från medarbetarens perspektiv. Det gäller att försöka minimera dessa ingrepp i integriteten."

Det är alltså ett problem om patienter begär loggutdrag, för personalen. Man tar sig för pannan. Genom att inte titta på journaler man inte får så blir det inga problem, för någon.

Man skriver också: 

"Idag får den som vill se vilka som loggat in i sina patientjournaler kontakta de vårdcentraler eller sjukhus som denne vårdats vid. Det är respektive verksamhetschef som ansvarar för utlämningen av uppgifterna"

Men problemet är ju att man tittar på journaler på ställen där man INTE vårdats. Och jag tror inte Datainspektionen köper att jag som patient skall kontakta alla vårdcentraler och kliniker för att få veta om de tittat på min journal. Det måste hanteras centralt sedan kan man behöva hjälp av kliniker att förklara varför man tittat.

I denna bilaga så påstår man att jag föreslår något i motionen som jag inte föreslår och så påstår man att det kan hindra annan IT utveckling.

Det bästa med svaret är att vi nu har svart på vitt hur vissa i verksamheten ser på dataintrång. Det är ett mindre problem, något patienten får tåla. 

Jag tycker det är beklagligt att man på tjänstemannanivå släpper igenom ett så undermåligt yttrande. Vilket jag också meddelat direkt.

Beklagligt är också att man i partierna, förutom Folkpartiet, inte heller ser det som ett problem. Eller så har man inte satt sig in i frågan, förstår inte vidden av den. Motionen avslogs.

Men nu kommer vi till den bit som gör avslaget direkt fånigt.

Halland deltar i ett nationellt projekt, Center för eHälsa i samverkan. Ett projekt som är en utveckling av en nationell tjänst för att införa möjligheten för patienter att via Mina vårdkontakter se både patientjournal och se vem som loggat in journalen.

Region Halland utreder alltså det som jag föreslog man skall utreda men som regionfullmäktige avslog.....

Hängde ni med? Jag förslår utredning i motionen för att man via t.ex mina vårdkontakter skall kunna se vem som loggar in. Detta avslås.

Rent formellt måste Region Halland dra sig ur projektet efter fullmäktiges beslut men jag hoppas man obstruerar och fortsätter utreda.

Ett eget rum på nätet, där du ser din journal och vem som loggat in, är Folkpartiets målsättning.

För att inte hamna i denna situation föreslog jag att motionen skall anses besvarad. Men det avslogs.

Jag tror vi behöver bättre lagstiftning när det gäller obehöriga journalintrång. Idag skall det prövas av åklagare som kan konstatera obehöriga inloggningar men inte kan hitta skyldig eller ser det svårt att få den personen fälld.

Fick landsting/regioner alltid betala ut ett skadestånd, även om det inte blir rättegång, skulle nog viljan att hindra dessa intrång öka väsentligt.


Inga kommentarer: