lördag, augusti 05, 2006

Folkpartiet satsar på upprustad psykiatri

Det är bara att erkänna. Den stora psykiatrireformen för ett antal års sedan är ett jättefiasko. Andemeningen var bra men resultatet en katastrof

Dagligen möts vi av artiklar om vansinnesdåd utförda av människor som mår psykiskt dåligt. Anna Lindhs mördare är ett exempel. Mannen som knivhögg två anställda på en bank i Göteborg för några dagar sedan, ett annat.

Men alla som mår dåligt begår inte brott utan det finns de som lever ensamma i misär och kämpar mot sin sjukdom.

Det känns bra att folkpartiet tar upp denna fråga i en rapport som presenterade i Västervik idag.

Här är folkpartiets förslag i punkter:

1. Större resurser. Staten måste, åtminstone under ett långt övergångsskede, tillföra resurser för en återupprustning av svensk psykiatrisk vård. Den trepartsöverenskommelse mellan staten, landstingen och kommunerna vi förordar förutsätter ett statligt resurstillskott. Den statliga psykiatrisamordnaren har föreslagit ett tillskott på en miljard kronor. Folkpartiet delar den bedömningen och i vår alternativbudget finns ett finansierat utrymme för en sådan satsning.

2. Genomför de färdiga förslagen. De senaste tio åren har psykiatrin utretts upprepade gånger. Tyvärr ligger alla förslag och samlar damm på regeringens hyllor. En ny regering borde snabbt genomföra de detaljerade och genomtänkta förslag som finns.

3. Fler platser för vård och boende. Landsting och kommuner ska använda en del av pengarna till att öka antalet platser i sluten vård, gruppboenden och andra boendeformer med stödinsatser. Ingen ska avvisas från psykiatrin på grund av platsbrist. Vi bedömer att behovet rör sig om 2 000 platser.

4. Tvång i öppenvården. Ett nytt tvångsinslag bör införas, som påminner om det som fanns tidigare och då kallades försöksutskrivning. Bakgrunden är att tusentals människor med psykiska besvär kan vårdas ute i samhället under förutsättning att de tar sina mediciner och i övrigt uppfyller de villkor som ställts upp för den öppna vården. Patienter som kan bli farliga för sig själva och andra om de t.ex. missbrukar narkotika eller låter bli att ta sin medicin, måste mycket snabbt kunna tas om hand om de inte följer villkoren för öppen vård. Det innebär att de, efter beslut av chefsöverläkare, flyttas till sluten tvångsvård om de inte följer vissa behandlingsregler.

5. Slut på flummet. Landsting och kommuner ska förbinda sig att utmönstra ovetenskapliga behandlingsmetoder. Staten leder arbetet genom Socialstyrelsen. Psykiatrin ska vara vetenskapligt baserad och hålla en jämn standard över landet.

6. Särskilt stöd för personer med ”dubbeldiagnoser”. Missbruk och psykiska problem är en vanlig kombination. Alla kommuner och landsting ska ha samordnade behandlingsprogram för det. Staten ska finansiera missbrukarvård på institution. Ingen ska nekas psykiatrisk vård på grund av sitt missbruk, eller missbrukarvård på grund av sin psykiska sjukdom.

7. Avlasta specialistvården. Landstingen ska se till att husläkarmottagningar, vårdcentraler och självhjälpsgrupper kan hantera de vanligaste psykiska problemen, som livskriser och lättare depression.

8. Prioritera barnen. Väntetid på bedömning och behandling ska vara högst en månad i barn- och ungdomspsykiatrin, och det måste finnas slutenvårdsplatser även för den här gruppen.

9. Slut på passiviseringen av psykiskt sjuka. Människor med psykiska funktionshinder ska ha rätt till daglig sysselsättning, för att bryta isolering och passivitet. Kostnaden för detta ryms knappast i den miljard vi anvisar nu utan får finansieras successivt.

10. Personliga ombud i alla kommuner. Psykiskt sjuka är inte sällan utsatta, sköra människor. Statligt stöd ska utgå för att personliga ombud ska finnas i alla kommuner – de bidrar till att den enskilde kan göra sin röst hörd och att hon eller han behandlas med värdighet.

11. Gör fler farlighetsbedömningar. Ingen som kan misstänkas vara farlig för sig själv eller andra ska lämna en psykiatrisk klinik utan att en farlighetsbedömning har gjorts.

Inga kommentarer: