måndag, oktober 19, 2009

Visitering inom rättpsykiatrin och den psykiatriska tvångsvården

Idag publicerar jag svar på nästa motion som jag ensam eller tillsammans med andra har lämnat till Folkpartiets landsmöte i Växjö 19-22 november.

Den första är en motion om visitering inom rättspsykiatrin och den psykiatriska
psykiatriska tvångsvården.

Bengt Eliasson är författare och bakom den står jag tillsammans med Anders Jonell och Bengt Eliasson. Bengt är psykiatristyrelsens ordförande i Landstinget Halland.

I motionen skriver vi:

"
Patienter inom rättspsykiatrin vård bär tyvärr inte sällan på vapen, knivar och andra tillhyggen som kan användas för att skada sig själva eller andra eller.

Det förekommer också att besökare smugglar in narkotika och andra droger.

Sjukvårdshuvudmännen här i dag ingen juridisk möjlighetatt exempelvis använda sig av metalldetektorer vid inpasseringtill rättspsykiatriska avdelningar eller låsta tvångsvårdsavdelningareller be exempelvis polisen om hjälp att genomsöka lokaler med narkotikahund."


Det står vidare i motionen:

"Egentligen handlar det om tre problem:

• Att patienter över huvud taget kan föra in knivar och tillhyggen
på vårdavdelningar.
• Att de svårast sjuka patienterna har rätt att få tillbaka
omhändertagna tillhyggen efter avslutad vård.
• Att besökare kan föra med sig tillhyggen men framförallt
droger.

Personal på psykiatrins akutintag har inte rätt att visitera
de vårdsökande eller besökare och deras väskor. Det gäller
oavsett om patienten sökt vård frivilligt eller tvångsvårdas."


Folkpartiets partistyrelse föreslår glädjande bifall till motionen.

Det innebär att Folkpartiets landsmöte föreslår besluta:

Att Folkpartiet ska verka för att ge sjukvårdshuvudmännen juridiska möjligheter att visitera vårdsökande, besökare och lokaler för att stoppa medtagande av vapen och tillhyggen samt att kunna söka upp insmugglad narkotika.

Nu får vi hoppas att Folkpartiets statsråd kan få med alliansen på att det blir lag.

Inga kommentarer: