måndag, april 12, 2010

Viktiga förslag för att höja lärarnas status

Idag skriver alliansens partiledare på DN debatt och berättar om hur läraryrkets status skall höjas. En lärarlegitimation är viktigt inslag.

Men lika viktigt är att bra utbildade och behöriga lärare ger en bättre skola och bättre kunskap hos eleverna.

När Marie Granlund (S) kritiserar att förslaget inte komer förrän nu så kan an ju bara ställa sig frågan. Om man nu tycker förslaget är så bra. Varför gjorde man inget när man satt vid makten 1994-2006? Utan då lät man skolan förfalla.

Noterar att även lärarfacken är positiva.

Här är punkterna.

1. Endast den som har yrkeslegitimation får ges fast anställning som lärare eller förskollärare.

2. Legitimation för förskollärare eller legitimation för lärare meddelas av Skolverket.

3. Huvudingången till lärar- eller förskollärarlegitimation är att personen har en examen från någon lärar- eller förskollärarutbildning. Men i det nya systemet för lärarutbildning, behörighet och legitimation vill regeringen därtill öppna fler vägar till läraryrket än enbart lärarutbildning.

En ytterligare ingång till legitimationen ska kunna vara annan akademisk ämnesutbildning än en lärarutbildning, till exempel civilingenjörer eller statsvetare som läst sina ämnen på universitet. Dessa personer ska i framtiden behöva läsa ett års kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och därutöver genomföra eller få sig tillgodoräknad praktiktjänstgöring som uppgår till ett halvt år.

4. En introduktionsperiod på ett år med mentor införs för lärare. I dag skickas unga nyutbildade lärare eller förskollärare ofta rakt ut i verksamheten utan någon särskild introduktion. Vi vet samtidigt att behovet av stöd och råd från äldre erfarna kollegor ofta är stort i början av yrkesutövningen.

Under introduktionsåret får läraren eller förskolläraren inte tillsvidareanställas. Bara med ett intyg om godkänt introduktionsår och med godkänd formell utbildning i botten ska en lärare eller förskollärare kunna få sin legitimation. På så sätt införs en dubbel kvalitetssäkring av den blivande lärarens lämplighet. Dels i lärarutbildningen, dels i yrkeslivet i samband med introduktionsåret då rektor får möjlighet att göra en lämplighetsbedömning av läraren.

5. Ansvaret för betygssättning och undervisning tydliggörs. Endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. Betygssättning är en myndighetsutövning som får stora konsekvenser för elevers framtid. Om undervisningen bedrivits av en icke-legitimerad lärare ska betyg sättas av en legitimerad lärare tillsammans med den som bedrivit undervisningen eller ytterst av rektor. Den enskilde läraren får i lag ett tydligt ansvar för den undervisning som han eller hon bedriver och i skollagen skärps ansvaret att anmäla om elever kränks eller behöver särskilt stöd.

6. Lektorer återinförs. Kraven är att vederbörande är legitimerad lärare eller förskollärare, har avlagt doktors- eller licentiatexamen samt visat minst fyra års yrkesskicklighet. Inom ramen för legitimationssystemet utnämns lektorer av Skolverket.

7. Systemet införs den 1 juli 2012. Lärare och förskollärare som är behöriga enligt dagens bestämmelser kommer att tilldelas lärarlegitimation efter en enkel ansökan. Från och med halvårsskiftet 2012 krävs godkänt introduktionsår för att tilldelas legitimationen.

8. En lärarlegitimation ska kunna dras in. Sådana beslut fattas av ett nytt organ, Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden ska bestå av fem ledamöter, varav ordföranden och minst en till ska vara domare. Grov oskicklighet i yrkesutövningen eller grova brott ska leda till indragen legitimation. För mindre grova förseelser kan en varning utdelas.

9. I den nya skollagen undantas yrkeslärare och modersmålslärare från kravet på examen för att få fast anställning. Skälet till detta är att dessa lärargrupper ofta har en annan bakgrund och rekryteras på ett annat sätt än vad som gäller för övriga lärare. Regeringen menar att det är logiskt att samma undantag görs för dessa kategorier vad gäller betygssättning.

10. För att finansiera systemet med lärarlegitimation satsar regeringen ungefär en kvarts miljard kronor om året kommande år. Satsningen inkluderar då bland annat ersättning till skolhuvudmännen för mentorer under introduktionsåret. För
2011 avsätts 60 miljoner kronor, för 2012 160 miljoner kronor och därefter 260 miljoner kronor per år.

GP
Svd

Inga kommentarer: