onsdag, mars 07, 2012

Halland i topp i vårdbarometern

Vårdbarometern görs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och mäter attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård.

Undersökningen bygger på intervjuer som gjorts med slumpmässigt utvalda invånare under våren och hösten 2011.

I  undersökningen som nu presenterats får Halland genomgående höga siffror.

Av naturliga skäl, som ordförande i Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland, är jag särskilt intresserad av de frågor som gäller vårdcentralerna.

På frågan "Jag har tillgång till den vård jag behöver" svarar 88% att man instämmer helt eller delvis. Endast 3% svarar tar helt eller delvis avstånd. Halland får bäst siffror i Sverige.

På frågan: " Har stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/motsvarande i ditt landsting/region?" svarar 75% att man instämmer helt eller delvis. Endast 7% tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Även här är Halland bäst.

På frågan:  "I mitt landsting/region är väntetider till besök på vårdcentral/motsvarande rimliga" instämmer 77% helt eller delvis och endast 7% tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Halland får bäst siffror.

Svaren gäller ju alla vårdcentraler I Halland, privata som de som drivs av Region Halland, men eftersom regionens centraler har strax under 60% av alla patienter är det ett gott betyg på verksamheten.

Vårdbarometern visar också att närhet till bostad (32%), väntetider (14%), bemötande (14%) och kontinuitet, dvs att man får möta samma läkare/sjuksköterska (13%), är de fyra främsta skälen när man väljer vårdcentral i Sverige.

Detta stämmer väl med den bild jag själv har. Bemötande, tillgänglighet och kontinuitet står för 90% av alla frågor synpunkter jag får från medborgare.

 Hela undersökningen finns här.Inga kommentarer: