onsdag, oktober 19, 2011

Tillbyggt stadshus eller pendelparkeringar?

När den så kallade trängselskatten införs 2013 i Göteborgsregionen tror de som planerar att kollektivtrafikåkandet ökar kraftigt. Jag tvivlar på detta. När man infört liknande system så flyttas ofta biltrafiken till andra stråk. Man väljer att ta nya vägar eller välja andra mål.

Om syftet är att minska biltrafiken och utsläpp i vissa delar av Göteborg är ju detta bra men om syftet är att få in pengar till infrastrukturen är det ju sämre. Och syftet att lägga en extra skatt på bilismen har ju visat sig överordnat miljömålen.

Utvärderingar av t.ex London pekar på att det är svårt att dra slutsatser vilken påverkan en trängselskatt har jämfört med samhällets utveckling i stort. En trängselskatt som införs i lågkonjunktur respektive  högkonjunktur får olika minskningar av biltrafiken och hur mycket skatt man får in.

Det allmänna konjunkturläget och tillväxten påverkar givetvis också åkandet med kollektivtrafiken.

Något man ofta glömmer är att möjligheten att parkera för en rimlig summa vid sin arbetsplats påverkar väldigt mycket hur man tar sig dit. Kostar det 20 kr/timma x 9 timmar = 180 kr per dag har det större betydelse än 25-30 kr i trängselskatt.

Och då kommer vi till hur viktigt det är att det finns parkeringsplatser vid viktiga knutpunkter dit pendlare åker. Speciellt i en kommun som Kungsbacka där många bor utanför centrum och kanske vill köra bil en bit innan man byter till buss/tåg.

Stationsområdet i Kungsbacka skall byggas om inför 2013. Ca: 70 pendlarparkeringar försvinner för att kunna bygga ut bussterminalen. Håller med om att detta är nödvändigt.

Men det är lika viktigt att det vid stationen finns parkeringar för pendlare. Hede är ett alternativ för några men inte alla. Speciellt de som pendlar söderut har inget alternativ.

Folkpartiet har som enda parti stridit för att nuvarande stadshus inte skall byggas ut. Med tanke på förslaget att bygga ut stationen och ta bort parkeringsplatser så är utbyggnad av stadshuset på denna centrala mark förmodligen i dödsryktningarna.

Folkpartiet har hela tiden pekat på att marken i stadshuskvarteret, Kv Samariten, behövs för framtida stationsutbyggnader. Kontor för personalen kan byggas/hyras på andra ställen men stationen ligger där den ligger och kan inte flyttas.

Kommunen vill att medborgarna skall åka kollektivt och samåka. Då måste kommunen faktiskt våga ställa sig frågan. Är det rimligt att anställda på stadshuset skall ha gratis parkeringsplats direkt i anslutning till sin arbetsplats medan pendlare skall ha svårt att hitta parkeringsplats?

I förslaget till nytt stadshus, vid sidan av det gamla, föreslås byggas 370 parkeringsplatser för kommunanställda och endast 100 för pendlare. Har man inte då tappat perspektivet? Vad är viktigast?
Jag vet att frågan är kontroversiell och det skulle bli många arga medarbetare i stadshuset om de inte kan parkera gratis men de politiskt ansvariga måste se helheten.

Ansvaret för kollektivtrafiken i Halland tas nu över av Region Halland. Jag har svårt att tro att regionen inte skulle ha synpunkter om det i princip inte finns parkeringsplatser för de som söderut för de som åker med Öresundståget. Istället satsar kommunen på nytt stadshus och parkeringsplatser för de anställda.

Som ledamot i regionfullmäktige så kommer jag att bevaka att inte bara Kungsbacka ser till att förutsättningar för utbyggt kollektivtrafik finns och när man bygger stationer och annat kopplat till kollektivtrafik. Att nödvändig service som pendelparkeringar finns.

Det är ju Region Halland som beslutar om anslagen till infrastruktur, både för kollektivtrafiken och vägar, vilket borde vara ett bra argument för kommunerna att en en dialog i dessa ärenden med regionen.


Inga kommentarer: