måndag, juni 29, 2015

Lägg besluten om serveringstillstånd på länsstyrelsen

Till Folkpartiets landsmöte i höst har jag motionerat i en fråga som jag fått erfarenhet av utanför politiken, som konsult och rådgivare till restauranger.

I 20 års tid har jag biträtt näringsidkare med att ansöka om serveringstillstånd i en massa kommuner i västra Sverige.

Erfarenheten är att man arbetar väldigt olika, tolkar lagen väldigt olika och kunskapen hos kommunerna är skiftande.

Det gör ju att det inte är rättssäkert och ett sådant här beslut får inte tillkomma på grund av slump eller godtycklighet.

Det finns kommuner som begär in rimligt med underlag och sedan snabbt handlägger ärendet medans andra begär in orimligt mycket underlag och tar god tid på sig.

Man gör också olika bedömningar av av lagen. Det exempel som jag nämner i motionen är vanligt, det vill säga att man kopplar hur många vakter som skall finnas till danstillstånd och även kopplar krav på danstillstånd för att få ha öppet efter 01.00.

Inget av detta finns stöd för i lagen. Det finns också rättsfall där sådana krav har upphävts av högre instans.

Kommunerna kan spela en roll även i fortsättningen men då som samarbetspartner med länsstyrelsen i att kontrollera att de som har tillstånd sköter sig.
Jag förstår inte heller varför besluten om serveringstillstånd är en politisk fråga som beslutas i kommunerna av politiker. Riksdagen stiftar lagen och sedan har myndigheter att följa den. Deras beslut kan sedan också överklagas.

Min erfarenhet är att ju större kommunen är desto bättre hanterar man frågan kring serveringstillstånd.

Därför har jag kommit fram till att Länsstyrelsen i varje län borde vara rätt instans att besluta om serveringstillstånd. De har då möjlighet att bygga upp en kunskap i frågan som inte alla kommuner har. I många kommuner arbetar någon deltid med dessa tillstånd och kan givetvis inte ha den kunskap som behövs.

Länsstyrelserna kommer inte heller att ta politiskt betingade beslut byggt på godtycklighet.


Här är motionen i sin helhet.

Lägg besluten om serveringstillstånd på länsstyrelsen 

Förslag till beslut:
Att landsmötet beslutar att man anser att serveringstillstånd skall beslutas av länsstyrelserna.

På 90-talet flyttades beslut om serveringstillstånd för restauranger till kommunerna från länsstyrelsen. Det var inget lyckat beslut.

Många kommuner är för små för att ha kvalificerad personal som handlägger dessa ärenden. Någon har detta arbete som en del av en tjänst.

Resultatet är att det underlag som begärs in och den prövning som görs blir olika i kommunerna. Handläggningstiden ser också olika ut.

I praktiken innebär det att också olika krav ställs och kommunerna tolkar lagen väldigt olika.
I vissa kommuner kräver man t.ex helt felaktigt att man automatiskt måste ha vakter när man har danstillstånd. Andra kräver automatiskt vakter, även detta felaktigt, så fort man har tillstånd längre än 01.00.

Det finns en godtycklighet i besluten som inte är rättssäkert. Mindre mellanstora kommuner förlorar också ofta mål som prövas i högre instans. Rimligt vore att landets länsstyrelser fick ansvaret för serveringstillstånden och kommunen blir en remissinstans som alla andra


Inga kommentarer: