måndag, februari 06, 2017

Nu är Region Halland igång med satsning på personer med utländsk vårdexamen

Regionstyrelsen i Region Halland beslöt i april 2016 att ge Närsjukvården i regionen i uppdrag att över 2,5 år driva ett projekt i syfte att säkerställa praktik för personer med utländsk vårdexamen. Detta som ett kompetenscentrum.

Syftet är att ge dessa personer en väg mot svensk legitimation. I första hand nämndes läkare och sjuksköterskor.

Nu har arbetet startat och de första är inskrivna på kompetenscentrumet som ligger i anslutning till Vårdcentralen Andersbergs lokaler i Halmstad.

Personer som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd och redan är utbildade till t.ex läkare och sjuksköterskor är en enorm resurs att ta tillvara på.

Samtidigt har vi en brist inom dessa yrken. Alla som får en svensk examen får en anställning och blir en god skattebetalare samtidigt som man bidrar till att minska köerna i sjukvården.

Regionen har på olika sätt fått kontakt med nyanlända med vårdutbildning och enligt beräkningar är det 20-25 personer som om de uppfyller bland annat kravet på svenska via kompetenscentrum kan hitta en väg mot svensk legitimation.

Lite fakta om Kompetenscentrum:

Kompetenscentrum bygger på samverkan mellan Region Halland och arbetsförmedlingen och drivs av Närsjukvården. Socialstyrelsen sätter upp det regler och riktlinjer som gäller för hur personer med utländsk vårdexamen kan nå en svensk legitimation. Kompetenscentrums uppgift är att förbereda deltagarna att nå de här målen.

På Kompetenscentrum är i ett första steg tre deltagare på plats. För varje deltagare tas en individuell plan fram vad som behövs utifrån respektive persons bakgrund. Ungefärlig tid på Kompetenscentrum är sex månader, och det görs kontinuerligt en löpande intagning.

Verksamheten bygger på att ge de här personerna kunskap i det svenska vårdsystemet.De har ju redan med sig en vårdexamen från ett annat land, men de behöver lära sig hur den svenska sjukvården är uppbyggd.

Utbildningen bygger på olika delar. En del handlar om praktisk handledning i hur svensk sjukvård fungerar. Det omfattar bland annat beskrivning och kunskap kring de förhållningssätt, praxis och värderingar som ligger som grund i den svenska vården. En annan del är praktik ute i den halländska sjukvården och en tredje del är fördjupning i språkkunskaper utifrån vårdens perspektiv.

Inga kommentarer: