söndag, november 13, 2011

Möte med Carema sjukvård om närakuten

Jag har i ett tidigare inlägg gått igenom bakgrund och läget vad gäller Närakuten i Kungsbacka. Läs här.

Carema sjukvård har lagt ut kommentarer på sin hemsida kring mediauppgifter. Jag tycker det är bra. Högsta möjliga öppenhet skall råda. Dessa kommentarer finns här.

Med anledning av dessa kommentarer tycker jag det är rimligt att jag som ordförande i Driftnämnden Närsjukvård också gör en kommentar.

Kort resumé är att Närskuten drivs av Carema Sjukvård på entreprenad. Uppdragsgivare är Närsjukvården i Region Halland och ansvarig nämnd att fatta beslut kring upphandling, egen regi samt uppföljning av kvalité med mera, är Driftnämnden Närsjukvård.

Det kan finnas anledning att klargöra att Carema Sjukvård inte är samma bolag som nu figurerar i diverse vårdskandaler kring äldreboenden. Dock är man systerbolag och har samma ägare.

Under en tid har åter artiklar om anmälningar mot Närakuten stått i media. Senast för ca: en vecka sedan då GP hade två artiklar.

Närsjukvårdens förvaltning  har en löpande kontakt med Carema. Det ingår i rutinen när man har en entreprenad. I början på oktober hade man det senaste mötet.

Med anledning av artiklarna har kontakter med Carema varit mer intensiva via telefon och e-post.

Vi tyckte det var lämpligt att nytt möte ordnades. Carema tyckte detsamma och i fredags eftermiddag träffade jag och närsjukvårdschefen representanter för Carema.

Det var ett bra möte. Vi fick svar på våra frågor. Carema redovisade sitt kvalitétsarbete som pågår hela tiden. Varje anmälan som kommer in gås igenom och bedöms och det dras slutsatser ur dem.

På mötet redovisade man vissa av de fall som uppmärksammats i media. (Givetvis utan att sekretessen bröts). Carema redovisade sin syn på dessa fall. I slutändan blir det socialstyrelsen som kommer att avgöra om fel har begåtts.

Jag är nöjd med den redovisning som Carema lämnat. Viktigast är att man tar anmälningarna på allvar, går igenom dem, drar slutsatser och använder dem i sitt kvalitetsarbete för att det inte skall hända igen. Och att man arbetar förebyggande.

Det är också viktigt att i de beslut som kommit, och där socialstyrelsen lämnat kritik, så har kritiken riktats mot enskilda läkare och inte verksamheten som sådan. Det gör den inte mindre allvarlig men det hade varit ännu allvarligare om kritiken hade riktats mot själva verksamheten eller Carema.

Närsjukvården kommer att fortsätta med att ha täta kontakter med Carema för att förvissa om att kvalitetsarbetet fortsätter.

Eftersom jag fått frågor vill jag klargöra att det beslut Driftnämnden Närsjukvård skall fatta 22 november, om Närakuten skall fortsätta att drivas på entreprenad eller gå över i egen regi, inte har med tidningsskriverier att göra.

Avtalet med Carema går ut 2012-12-31. Redan i somras fick förvaltningen i uppdrag att utreda allt från behovet av en Närakut till hur den skall drivas. Det är givet i en utvärdering att även pröva alternativet egen regi och ställa det mot erfarenheterna av entreprenad.

Inga kommentarer: